Locuinte pentru tineri

Prin adresa nr.136417/MDRI/6.01.2009 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei a avizat favorabil criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

Criterii de acces la locuinţă

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Deta.

NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţa trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Deta.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ: – Lista de priorităţi se stabileşte anual.
– Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limită fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ………………………………. 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu …………………………………………………………………. 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): – m2/locatar –
a) mai mare de 15 m2 şi până la 18 m2 inclusiv ……………………………. 5 puncte
b) mai mare de 12 m2 şi până la 15 m2 inclusiv ……………………………. 7 puncte
c) 8 m2 şi până la 12 m2 inclusiv ………………………………………………… 9 puncte
d) mai mică de 8 m2 …………………………………………………………………. 10 puncte

NOTĂ: În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la cap. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit ……………………………………………………………………………. 10 puncte
b) necăsătorit ………………………………………………………………………….. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
• 1 copil ………………………………………………………………………………… 2 puncte
• 2 copii ………………………………………………………………………………… 3 puncte
• 3 copii ………………………………………………………………………………… 4 puncte
• 4 copii ………………………………………………………………………………… 5 puncte
• > 4 copii ……………………………………………………………………………… 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora …………………………. 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ………………………………….. 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. până la 1 an ……………………………………………………………………… 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ………………………………………………………………….. 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ………………………………………………………………….. 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ………………………………………………………………….. 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ………………………………………………. 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ………………………………. 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ………………………………………………………………………………………………. 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată …………………………………………………………………………………….. 13 puncte
5.5. cu studii superioare …………………………………………………………. 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ……. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ………………………………………………. 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate …………………………………………………… 5 puncte

NOTĂ: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Actele necesare pentru a fi prezentate împreună cu solicitarea de atribuire a unei locuinţe realizată prin A.N.L destinată închirierii

Cerere de mână.

Copie de pe actul de identitate şi de pe actul de naştere ale titularului de cerere şi ai membrilor săi de familie, după caz certificat de căsătorie.

Sentinţă de divorţ (după caz).

Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere şi actele de identitate ale acestora.

Declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membrii majori aflaţi în întreţinere din familia acestuia din care să rezulte că nu deţin sau nu deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie din fondul locativ al oraşului Deta.

Pentru titularii cererii: adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe cartea de muncă completată la zi şi avizată de conducerea instituţiei care ţine evidenţa acesteia.

Acte doveditoare din care să rezulte unde locuieşte, respectiv extras C.F. şi/sau contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere din care să rezulte suprafaţa închiriată (sau alte acte doveditoare după caz), precum şi o adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc în apartament şi suprafaţa locuibilă a apartamentului în cazul celor toleraţi în spaţiu.

Act medical(certificat medical, adeverinţă medicală, scrisoare medicală, certificat handicap, etc.) pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o cameră în plus.(eliberată de către medicul specialist şi avizată de către directorul instituţiei de unde a fost eliberată).

Diplomă de absolvire studii (indiferent de nivelul de pregătire), pentru titularul cererii.

În cazul în care un titular de cerere face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială care au împlinit 18 ani – adeverinţă de la instituţia de unde provine, perioada în care a fost instituţionalizat

evacuaţi din imobile naţionalizate redobândite de proprietar sau chiriaşi în acestea –sentinţă de evacuare definitivă şi irevocabilă sau proces-verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriaşul a fost înştiinţat că imobilul/apartamentul a fost predat la proprietar
persoane care au început procedura de adopţie sau au adoptat copii din casele de ocrotire social – sentinţă de adopţie sau alte acte doveditoare eliberate de către instituţia de ocrotire socială din care să rezulte că a fost începută procedura de adopţie.

Related Post

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support