Hotărâri CL

Hotărârile Consiliului Local al orașului Deta se publică în Monitorul Oficial Local, conform Anexei nr. 1 la Codul administrativ.

Ianuarie 2020

2019

Martie 2019

Februarie 2019

Ianuarie 2019

2018

ianuarie

-Hot.nr.1/8.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii functionare, cu suma de 2.378,83 lei, la Gradinita cu Program Prelungit Deta.
-Hot.nr.2/8.01.2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea masei lemnoase,lemn de lucru, rezultata din doboraturile de vant ca urmare a fenomenelor periculoase din data de 17.09.2017.
-Hot.nr.3/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400044, CF 402523, CF402524, CF 402545, CF 402597, CF 402599.
-Hot.nr.4/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 401830, CF 402269, CF 402551, CF 402552.
-Hot.nr.5/23.01.2018 privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Deta si satului Opatita, prin concesiune, cu S.C. CONSULT SOC CENTRUM S.R.L.
-Hot.nr.6/23.01.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Realizare acces DN 59B – Parc industrial Deta – faza SF.
-Hot.nr.7/23.01.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii pentru parcela inscrisa in CF 402985.
-Hot.nr.8/23.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018.
-Hot.nr.9/23.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2018.
-Hot.nr.10/23.01.2018 privind stabilirea tarifelor pentru colectarea si transportul deseurilor municipale.
-Hot.nr.11/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.1.
-Hot.nr.12/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.8.
-Hot.nr.13/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.12.
-Stat functii Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta incepand cu data de 1.01.2018

februarie

-Hot.nr.14/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017 pentru finantarea unor investitii .
-Hot.nr.15/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 pentru Gradinita P.P. Deta in vederea finantarii investitiei “Achizitie parc de joaca pentru copii”.
-Hot.nr.16/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.17/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.18/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.19/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.20/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.21/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
-Hot.nr.22/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Gruparii Economice de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
-Hot.nr.23/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
-Hot.nr.24/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.25/20.02.2018 privind aprobarea numarului de burse scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2018, precum si cuantumul acestora.
-Hot.nr.26/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402510, cu nr. top. 402510.
-Hot.nr.27/20.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta, pe anul 2018.
-Hot.nr.28/20.02.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta.
-Hot.nr.29/20.02.2018 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Hot.nr.30/20.02.2018 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al orasului Deta.
-Hot.nr.31/20.02.2018 privind completarea Hotararii nr. 58 din 25 aprilie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.32/20.02.2018 privind aprobarea Programului “Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2018”.
-Hot.nr.33/20.02.2018 privind aprobarea Procedurii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale.
-Hot.nr.34/20.02.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Deta.
-Hot.nr.35/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 403336, cu nr. top.403336.
-Hot.nr.36/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc B17, C17, str. Elena Ghenescu
-Hot.nr.37/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A18, str Elena Ghenescu”.
-Hot.nr.38/23.02.2018 privind aprobarea documentatie tehnice si indicatorii economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A, str Stefan cel Mare nr.25-27.

martie

-Hot.nr.39/27.03.2018 privind insusirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul de alimentare cu apa si canalizare, aflate in proprietatea publica a orasului Deta si transmiterea acestor bunuri in administrarea operatorului AQUATIM S.A
-Hot.nr.40/27.03.2018 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre ANL a terenului din parcela inscrisa in CF nr.401148 in vederea realizarii investitiei “Construire de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii”.
-Hot.nr.41/27.03.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.43/27.03.2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003.
-Hot.nr.44/27.03.2018 privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
-Hot.nr.45/27.03.2018 privind numirea dministratorilor provizorii si declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie AQUATIM SA.
-Hot.nr.46/27.03.2018 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul si auto PSI in caz de incendiu, asupra imobilului cu nr. cadastral 401094.
-Hot.nr.47/27.03.2018 privind modificarea Hotararii nr.141/24.10.2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.48/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in Orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A, sc.B, ap.1.
-Hot.nr.49/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.9.
-Hot.nr.50/27.03.2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA SRL.
-Hot.nr.42/27.03.2018 privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.

mai

-Hot.nr.60/3.05.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate in Zona Termal, proprietatea orasului Deta, domeniul privat si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualii concesionari.
-Hot.nr.61/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc B17, C17, str. Elena Ghenescu, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.62/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A 18 str. Elena Ghenescu, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.63/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A str. Stefan cel Mare nr.25-27, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.64/30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
-Hot.nr.65/30.05.2018 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2017 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
-Hot.nr.66/30.05.2018 privind modificarea art.3, alin.(1) din Hotararea nr.155 din 28.11.2017
-Hot.nr.67/30.05.2018 privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.69/30.05.2018 privind modificarea statului de functii la Cresa orasului Deta.
-Hot.nr.70/30.05.2018 privind premierea sportivilor si colectivului tehnic care au obtinut performante deosebite la Campionatul National de Kickboxing Gherla.
-Hot.nr.71/30.05.2018 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata, la imobilul situat in str. Targu Mare nr.6.

iunie

-Hot.nr.72/18.06.2018 privind modificarea statului de functii la Seviciul de Gospodarire a orasului.
-Hot.nr.73/18.06.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila (PMUD) al orasului Deta.
Planul de mobilitate urbana durabila al orasului Deta
Studiul de trafic al orasului Deta
-Hot.nr.74/18.06.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” si a cheltuielilor legate de proiect.
-Hot.nr.75/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” .
-Hot.nr.76/18.06.2018 privind stabilirea unor masuri eficiente pentru gestionarea durabila si controlul parcarilor in orasul Deta.
-Hot.nr.77/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Strada Revolutiei – Rigole carosabile, accese”.
-Hot.nr.78/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, strada Orhideelor bloc D”.
-Hot.nr.79/18.06.2018 privind actualizarea Planului de actiune al Strategiei de dezvoltare a orasului Deta, judetul Timis pentru perioada 2016-2022.
-Hot.nr.80/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401296.
-Hot.nr.81/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
-Hot.nr.82/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitatile aferente obiectivului de investitii “Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
-Hot.nr.83/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr. 84/26.06.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Deta.
-Hot.nr. 85/26.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Strada Padurii-Rigole carosabile, accese, parcare si separatoare de hidrocarburi”.
-Hot.nr. 86/26.06.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403344 a S.C. TERRA AGRI FARMING S.R.L.
-Hot.nr. 87/26.06.2018 privind aprobarea cofinantarii “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
-Hot.nr. 88/26.06.2018 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Deta nr. 18/23.02.2016.

iulie

-Hot.nr.89/24.07.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.90/24.07.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.06.2018 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.06.2018.
-Hot.nr.91/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate- pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si strada Revolutiei, oras Deta, judet Timis”
-Hot.nr.92/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate (lucrari complementare)-pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si strada Revolutiei”
-Hot.nr.93/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate -pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, consolidare, amenajare corp C2,C3,C4,C5,C6,C7 schimbare de detinatie in locuinte sociale” str. 1 Mai nr.32A, oras Deta, judet T
-Hot.nr.94/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate -pentru obiectivul de investitii “Reabilitare piste de biciclete pe strazile Mihai Eminescu, 1 Mai si Avram Iancu, accese la proprietate si acces auto la locuintele sociale”
-Hot.nr.95/24.07.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor sociale precum si realizarea pistelor de biciclete-acces la proprietate si acces auto la locuintele sociale, oras Deta, jud.Timis”
-Hot.nr.96/24.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor sociale precum si realizarea pistelor de biciclete-acces la proprietate si acces auto”
-Hot.nr.97/24.07.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta, str.Mihai Viteazul nr.11, aferent ap.nr.4 si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias.
-Hot.nr.98/24.07.2018 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.99/24.07.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.100/24.07.2018 privind modificarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018” finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.101/24.07.2018 privind aprobarea “Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului de salubrizare al orasului pentru perioada 2018-2023”.
-Hot.nr.102/24.07.2018 privind infiintarea Activitatii de dezinsectie, dezimfectie si deratizare in cadrul Serviciului de salubrizare al orasului Deta.

august

-Hot.nr.103/21.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.104/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii “imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta prin crearea de noi structuri sociale”.
-Hot.nr.105/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii “Amenajare rigole si parcare pe strada Padurii si realizarea pista de biciclete si trotuar pe strada Termal, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.106/21.08.2018 privind valorificarea cantitatii de masa lemnoasa din Parcul Anton Kratzer, proprietatea publica a orasului Deta.
-Hot.nr.107/21.08.2018 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.108/21.08.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.109/21.08.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii si a continuarii lucrarilor autorizate de catre Vastag Ladislau mamei sale Vastag Elisabeta.
-Hot.nr.110/21.08.2018 privind aprobarea procedurii de autorizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public si privat al orasului Deta si satului Opatita.
-Hot.nr.111/21.08.2018 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in orasul Deta si radierea din Cartea Funciara.
-Hot.nr.112/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor”
-Hot.nr.113/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta”
-Hot.nr.114/23.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare a cotei de 1/2 din proprietatea imobiliara situata in orasul Deta, str.Calimanesti nr.24, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.

septembrie

-Hot.nr.115/3.09.2018 privind completarea Hotarari nr. 149 din 28 noiembrie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.117/14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.118/14.09.2018 privind infiintarea Serviciului public de iluminat al orasului Deta.
-Hot.nr.119/17.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401526, cu nr. top. Cc 66/2.
-Hot.nr.120/25.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.121/25.09.2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
-Hot.nr.122/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.3, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.123/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.4, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.124/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Sfantul Ioan nr.1, ap.1, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.125/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 400667, cu nr. top. 686-688/a.
-Hot.nr.126/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 403294, cu nr. top. Cc 64/1/51-52.
-Hot.nr.127/25.09.2018 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in strada Calea Opatitei nr.1.
-Hot. nr.128/25.09.2018 privind aprobarea “Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat din orasul Deta pentru perioada 2018-2023”.
-Hot. nr.129/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot. nr.130/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot. nr.131/25.09.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta str.Padurii nr.13, bloc B, ap.18.
-Hot. nr.132/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400916, cu nr.top Cc 64/1/38.
-Hot. nr.133/25.09.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot. nr.134/25.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilo tehnico-economici aferenti Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020 localitatea Deta.
-Stat functii septembrie 2018

octombrie

-Hot.nr.135/9.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2018.
-Hot.nr.136/9.10.2018 privind aprobarea parteneriatului cu Fundatia Filantropia Timisoara si Luceul Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta in vederea realizarii in comun a unor actiuni de interes public local.
-Hot.nr.137/9.10.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita Fundatiei Filantropia Timisoara, a spatiului situat in orasul Deta, str. Mihai Eminescu nr.4, ap.1/B pentru implementarea proiectului “Sprijinirea copiilor cu esec scolar”.
-Hot.nr.138/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.139/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.140/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.141/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.142/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Libertatii din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.143/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Pompierilor din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.144/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Opatitei din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.145/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.146/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.147/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a proiectului “Reabilitare si modernizare sistem iluminat public in orasul Deta”.
-Hot.nr.148/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei “Audit energetic si studiu luminotehnic sistem iluminat public in orasul Deta, judet Timis”.
-Hot.nr.149/30.10.2018 privind cofinantarea in procent de 10% din valoarea de achizitie a unui echipament de screening auditiv prin otoemisiuni acustice la Spitalul orasenesc Deta.
-Hot.nr.150/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul de investitii “Amenajare trazi in zona rezidentiala PUZ Termal: str. Viorelelor, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.151/30.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.152/30.10.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.09.2018.
-Hot.nr.153/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.154/30.10.2018 privind aprobarea PUZ Dezvoltare zona pentru dotari si servicii publice -intravilan Deta.
-Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI “Distributie gaz Timis Sud”.
-Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI “Distributie gaz Timis Sud”.
-Hot.nr.156/30.10.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403463, pentru suprafata de 27 mp.
-Hot.nr.157/30.10.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.158/30.10.2018 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.159/30.10.2018 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire.
-Hot.nr.160/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.A, ap.15.
-Hot.nr.161/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.15, ap.2.
-Hot.nr.162/30.10.2018 privind modificarea statului de functii la Casa de cultura a orasului Deta.
-Hot.nr.163/30.10.2018 privind comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea incadrarii unui consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliul local al orașului Deta.
-Hot.nr.164/30.10.2018 privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in orasul Deta, str.1 Mai nr.9, ap.1.

noiembrie

-Hot.nr.165/27.11.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.166/27.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
-Hot.nr.167/27.11.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate beneficiarilor fara contract.
-Hot.nr.168/27.11.2018 privind modificarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.169/27.11.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta, satul Opatita nr.40, ap.4.
-Hot.nr.170/27.11.2018 privind aprobarea realizarii in orasul Deta a sistemului de alarmare a populatiei in aval de barajele Timis Trei Ape, Gozna si Secu.
-Hot.nr.171/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401518.
-Hot.nr.172/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402843.
-Hot.nr.173/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea imobilului inscris in CF 400281.
-Hot.nr.174/27.11.2018 privind aprobarea propunerii de retea scolara in orasul Deta, pe anul scolar 2019-2020.
-Hot.nr.175/27.11.2018 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2019.
-Hot.nr.176/27.11.2018 privind repartizarea locuinței situate in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.15, ap.2.
-Hot.nr.177/27.11.2018 privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tinerii specialisti din sanatate.
-Hot.nr.178/27.11.2018 privind scaderea unor obligatii fiscale, datorate de debitori, persoane juridice radiate din Registrul Comertului.
-Hot.nr.179/27.11.2018 privind inchirierea prin extindere a imobilelor C4 si C12 cu terenul aferent situate in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.180/27.11.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta, str. Calea Opatitei nr.1.
-Hot.nr.181/27.11.2018 privind modificarea statului de functii la Serviciul Buget, contabilitate, impozite si taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

decembrie

-Hot.nr.182/10.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.183/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
-Hot.nr.184/18.12.2018 privind actualizarea tarifelor de inchiriere a terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a statului sau a UAT, aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea persoanelor juridice sau
-Hot.nr.185/18.12.2018 privind scaderea unor obligatii fiscale, datorate de debitori, persoane juridice radiate din Registrul Comertului.
-Hot.nr.186/18.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401666.
-Hot.nr.187/18.12.2018 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.189/18.12.2018 privind modificarea statului de functii la Compartimentul Dezvoltare economico-socială, prognoze și analize din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului orașului Deta.
-Hot.nr.190/18.12.2018 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2019-31.12.2019” finantata din bugetul de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.191/18.12.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 13.12.2018.
-Hot.nr.192/18.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.193/18.12.2018 privind insusirea preturilor de vanzare ale apartamentelor construite prin ANL in orasul Deta, pentru blocurile A si B, str. Padurii si A si B str.Orhideelor.
-Hot.nr.194/18.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta si al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
-Hot.nr.195/18.12.2018 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Vasile Alecsandri nr.35, ap.1.
-Hot.nr.196/27.12.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud.Timis” si a cheltuielilor legate de proiect.
-Hot.nr.197/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.198/27.12.2018 privind modificarea Hotararii nr.52/17.04.2018 a Consiliului local al orasului Deta.
2017

ianuarie

-Hot.nr.1/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Amenajare strazi in localitatea Opatita, orasul Deta, judet Timis.
-Hot.nr.2/30.01.2017 privind mandatarea d-lui Roman Petru, Primarul orasului Deta in vederea reprezentarii Orasului Deta la negocierea, semnarea si ridicarea licentei de exploatare a apelor geotermale.
-Hot.nr.3/30.01.2017 privind aprobarea noilor indicatori economici pentru proiectul tehnic aferent investitiei “Amenajare strazi in orasul Deta – Zona rezidentiala PUZ Deta.
-Hot.nr.4/30.01.2017 privind aprobarea documentatie tehnice de apartamentare a imobilului situat in orasul Deta, str. Avram Iancu nr.27.
-Hot.nr.5/30.01.2017 privind aprobarea sistarii apartamentarii imobilului situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.6/30.01.2017 privind aprobarea modificarii anexei Hot. nr.113/20.10.2009 a Consiliului local al orasului Deta privind atestarea domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.7/30.01.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.8/30.01.2017 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pentru anul scolar 2017-2018.
-Hot.nr.9/30.01.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. 1 Mai nr.21, ap.3.
-Hot.nr.10/30.01.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Infratirii nr.9, ap.6.
-Hot.nr.11/30.01.2017 privind incetarea contractului individual de munca al d-rei Afrasinei Roxana-Melinda, consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.12/30.01.2017 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea incadrarii unui consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.

februarie

-Hot.nr.13/21.02.2017 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016.
-Hot.nr.14/21.02.2017 privind insusirea modificarilor contractului-cadru de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al Orasului Deta.
-Hot.nr.15/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.16/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.17/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.18/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
-Hot.nr.19/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
-Hot.nr.20/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.21/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru la Gruparea Economica de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
-Hot.nr.22/21.02.2017 privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare ale orasului Deta.
-Hot.nr.23/21.02.2017 privind inchirierea prin licitatie publica pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.24/21.02.2017 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatiei de atribuire.
-Hot.nr.25/21.02.2017 privind trecerea in categoria de drum vicinal al actualului drum De138.
-Hot.nr.26/21.02.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru vatra de stupina.
-Hot.nr.27/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare si refunctionalizare Gradinita cu program prelungit orasul Deta, str. Stefan cel Mare nr.4/A, judet Timis”.
-Hot.nr.28/21.02.2017 privind atribuirea dreptului de administrare in favoarea APIA Timis asupra spatiului din imobilul inscris in CF 400578-C1-U3.
-Hot.nr.29/21.02.2017 privind radierea dreptului de administrare operativa directa al Spitalului Unificat Deta pentru terenul inscris in CF 401333.
-Hot.nr.30/21.02.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.31/21.02.2017 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in str. Targul Mare nr.10.
-Hot.nr.32/21.02.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.33/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Drum de acces la Parcul industrial Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.34/21.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017.

martie

-Hot.nr.35/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
-Hot.nr.36/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.37/28.03.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pe anul 2017 ca membru A.D.I.D.
-Hot.nr.38/28.03.2017 privind modificarea Hotararii nr.6 din 26 ianuarie 2016 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.39/28.03.2017 privind aprobarea pentru prima intabulare a imobilului Cc 474 din U.A.T a orasului Deta-extravilan sat Opatita, judetul Timis.
-Hot.nr.40/28.03.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita ANL a terenului din parcela inscrisa in CF 402812 in vederea realizarii investitiei “Locuinte destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din sanatate”.
-Hot.nr.41/28.03.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.42/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate in Zona Termal si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualii concesionari.
-Hot.nr.43/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in strada Calea Voitegului nr.2, in suprafata de 1641 mp. si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar S.C. “AUTO HUNYADI” S.R.L.
-Hot.nr.44/28.03.2017 privind inchirierea terenului in suprafata de 325 mp. din parcela inscrisa in CF 400493 S.C. “AUTONUNYADI” S.R.L.
-Hot.nr.45/28.03.2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.46/28.03.2017 privind radierea dreptului de folosinta al S.C. NATIONALCOOP S.R.L.. pentru terenul inscris in CF 400281.
-Hot.nr.47/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Strimtu Valentin-Pavel si Bradea Maria.
-Hot.nr.48/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasul Feher Zoltan domiciliat in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.14 si locuinta disponibila situata in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bl.B, ap.17.
-Hot.nr.49/28.03.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2017.
-Hot.nr.50/28.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta, pe anul 2017.
-Hot.nr.51/28.03.2017 privind completarea Hotararilor nr.69,70,71,72,73/20.12.1016 ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.52/28.03.2017 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile.
-Hot.nr.53/28.03.2017 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare.
-Hot.nr.54/28.03.2017 privind aprobarea Programului “Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2017”.
-Hot.nr.55/28.03.2017 privind completarea Hotararii nr.23/21.02.2017 a Consiliului local al orasului Deta privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.56/28.03.2017 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului local al orasului Deta in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.

aprilie

-Hot.nr.57/24.04.2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 31.03.2017 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 31.03.2017.
-Hot.nr.58/24.04.2017 privind aprobarea solicitarii transmiterii fara plata a imobilului inscris in CF 401605, din administrarea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in administrarea Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.59/25.04.2017 privind insusirea raportului de evaluare al terenului situat in str. Victoriei nr.3 si aprobarea caietului de sarcini in vederea vanzarii prin licitatie publica.
-Hot.nr.60/25.04.2017 privind radierea dreptului de concesiune al S.C. “VENIN” S.R.L asupra terenurilor inscrise in CF nr.400334 si CF400335.
-Hot.nr.61/25.04.2017 privind inchirierea terenului in suprafata de 140 mp. din parcela inscrisa in CF 400335 numitului Ulmeanu Stan.
-Hot.nr.62/25.04.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Deta.
-Hot.nr.63/25.04.2017 privind insusirea raportului de evalkuare a terenului situat in str. Mihai Viteazul nr.130 si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar S.C. “PRT 94 SERVICE” S.R.L.
-Hot.nr.64/25.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 400508.
-Hot.nr.65/25.04.2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar Roman Miron a terenului in suprafata de 26 mp. inscris in CF 400891.
-Hot.nr.66/25.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.15.
-Hot.nr.67/25.04.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bl.A, ap.14.

mai

-Hot.nr.68/23 mai 2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 pentru finantarea unor investitii.
-Hot.nr.69/23 mai 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.70/23 mai 2017 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
-Hot.nr.71/23 mai 2017 privind schimbarea destinatiei bazei materiale a imobilului situat in orasul Deta, str.Infratirii nr.7
-Hot.nr.72/23 mai 2017 privind inchirierea si concesionarea unor suprafete de teren S.C. AGROBRIOLI S.R.L Deta.
-Hot.nr.73/23 mai 2017 privind inchirierea suprafetei de 11430 mp. teren arabil din extravilanul orasului si terenul aferent constructiilor agricole proprietatea A.C. AGRO FANU SERVICE S.R.L
-Hot.nr.74/23 mai 2017 privind modificarea statului de functii la Gradinita orasului Deta-Cabinet Medical.
-Hot.nr.75/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.
-Hot.nr.76/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.
-Hot.nr.77/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.

iunie

-Hot.nr.78/20.06.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 pentru finantarea unor investitii.
-Hot.nr.79/20.06.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.80/20.06.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
-Hot.nr.81/20.06.2017 privind stabilirea unor cote folosite in calculul chiriei locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de A.N.L in orasul Deta.
-Hot.nr.82/20.06.2017 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.83/20.06.2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.84/20.06.2017 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor construite pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L.
-Hot.nr.85/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 4011383 si CF 401403.
-Hot.nr.86/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 401455 si CF 401456.
-Hot.nr.87/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400040 si CF 400041.
-Hot.nr.89/27.06.2017 privind aprobarea asocierii Orasului Deta cu Judetul Timis in vederea cofinantarii proiectului
-Hot.nr.90/27.06.2017 privind aprobarea punerii la dispozitia Consiliului Judetean Timis a unui teren in suprafata de 3000 mp. situat in Orasul Deta, str.Padurii nr.22, in vederea derularii Programului pilot de investitii

iulie

Hot. nr. 91/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
Hot. nr. 92/2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.06.2017 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.06.2017
Hot. nr. 93/2017 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de inchiriere casuta camping din incinta Strandului Termal Deta.
Hot. nr. 94/2017 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
Hot. nr. 95/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasului Deta, str.Calimanesti nr.7, chiriasului Nica Terezia.
Hot. nr. 96/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasul Deta, str.Vasile Alecsandri nr.35, ap.1, chiriasului Gartner Ana.
Hot. nr. 97/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasul Deta, str. Vasile Alecsandri nr.35, ap.2, chiriasului Cadariu Vasile.
Hot. nr. 98/2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
Hot. nr. 99/2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Szabo Petru si Bunicelea Anca Raluca..
Hot. nr. 100/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc B, ap.8, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 101/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc B, ap.14, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 102/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc B, ap.2, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 103/2017 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta, post-mortem, profesorului Georg Konig.
Hot. nr. 104/2017 privind constituirea Corpului de control comercial al Primariei orasului Deta.
Hot. nr. 105/2017 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata, la imobilul situat in str. Calimanesti nr.5.
Hot. nr. 106/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta si al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
Hot. nr. 107/2017 privind aprobarea contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deseurilor municipale din cele 5 zone ale judetului Timis – Lotul 4-servicii de colectare si transport deseuri Zona 3 Deta” din
Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta incepand cu data de 1 iulie 2017

septembrie

-Hot. nr.119/5.09.2017 privind aprobarea cofinatarii proiectului POIM “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Timis, in p
-Hot. nr.121/5.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401807.
-Hot. nr.122/26.09.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016, in suma de 10,00 mii lei pentru acoperirea golului temporar de casa.
-Hot. nr.123/26.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot. nr.124/26.09.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta inscris in CF nr.400973 in vederea vanzarii prin negociere directa catre actualii chiriasi Petrov Deia si Petrov Mioara.
-Hot. nr.125/26.09.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta inscris in CF nr.400235-C1-U2 in vederea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias Cupsa Aurica.
-Hot. nr.126/26.09.2017 privind transferul temporar al serviciului public de salubrizare al orasului Dea si satului Opatita catre SC CONSULT SOC CENTRUM SRL.
-Hot. nr.127/26.09.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot. nr.128/26.09.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.3.
-Hot. nr.129/26.09.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.15.
-Hot. nr.130/26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot. nr.131/26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot. nr.132/26.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 403273-C1.
-Hot. nr.133/26.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400508.
-Hot. nr.134/26.09.2017 privind sustinerea proiectului “Info-communication of Smart Cities in the Cross-Border Banat Region” si disponibilitatea contributiei proprii pentru investitia planificata in timpul implementarii proiectului.
-Hot. nr.136/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

noiembrie

-Hot.nr.144/16.11.2017 privind valorificarea cantitatii de masa lemnoasa din Parcul Anton Kratzer, proprietatea publica a orasului Deta.
-Hot.nr.145/28.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.146/28.11.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.147/28.11.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.148/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire si dotare cladire Piata Agroalimentara, Orasul Deta, str.Revolutiei nr.24”.
-Hot.nr.149/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Modernizare copertine, pavaje si imprejmuire parcela, orasul Deta, str.Revolutiei nr.24”.
-Hot.nr.150/28.11.2017 privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare copertine, pavaje si imprejmuire parcela in orasul Deta, str.Revolutiei nr.24, judet Timis”.
-Hot.nr.151/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire si amenajare strada pe terenul inscris in CF 402024”.
-Hot.nr.152/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strada Calea Banlocului”.
-Hot.nr.153/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strada Marian Damaschin, Oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.154/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Camping-casute in Strand Termal Deta”.
-Hot.nr.155/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie, cu destinatia locuinta, situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.76, ap.1C”.
-Hot.nr.156/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren, situat in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.6, ap.3.
-Hot.nr.157/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren, situat in orasul Deta, str. Calea Opatitei nr.5, ap.4.
-Hot.nr.158/28.11.2017 privind completarea art.1 al Hotararii nr. 125/26.09.2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.159/28.11.2017 privind aprobarea propunerii de retea scolara in orasul Deta, pe anul scolar 2018-2019.
-Hot.nr.160/28.11.2017 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, satul Opatita nr.40.
-Hot.nr.161/28.11.2017 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2018.
-Hot.nr.162/28.11.2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Urbanism, protectia mediului, lucrari publice, administrarea patrimoniului a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.163/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare artere de legatura dintre Zona Rezidentiala PUZ Deta si strazile existente in zona”.
-Hot.nr.164/28.11.2017 privind aprobarea PUZ -Construire Parc industrial, inatravilan.

decembrie

-Hot.nr.165/5.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.166/12.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.167/19.12.2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 11.12.2017.
-Hot.nr.168/19.12.2017 privind actualizarea tarifelor de inchiriere a terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a statului sau a U.A.T.
-Hot.nr.169/19.12.2017 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018”.
-Hot.nr.170/19.12.2017 privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.
-Hot.nr.171/19.12.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.172/19.12.2017 privind incetarea contractului individual de munca al d-rei Petrean Raluca Maria, consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.173/19.12.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Peiov Sebastian si Tasi Cosmin Claudiu.
-Hot.nr.174/19.12.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Fatyol Florin si Rujan Nicolae.
-Hot.nr.175/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.176/19.12.2017 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pe anul scolar 2018-2019.
-Hot.nr.177/19.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
2016

ianuarie

-Hot.nr.1/26.01.2016 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007.
-Hot.nr.2/26.01.2016 privind actualizarea indicatorilor economici pentru proiectul tehnic aferent investitiei “Amenajare strazi in orasul Deta-Zona rezidentiala PUZ Deta.
-Hot.nr.3/26.01.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strazile Aurel Vlaicu si Vasile Alecsandri, orasul Deta”.
-Hot.nr.4/26.01.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea Amenajare in scop turistic in zona “Brat mort pe paraul Birdeanca” situat in parcul Anton Kratzer.
-Hot.nr.5/26.01.2016 privind aprobarea DALI-Eficientizarea consumului energetic pentru iluminatul public al orasului Deta, judetul Timis.
-Hot.nr.6/26.01.2016 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru realizarea lucrarilor de constructii.
-Hot.nr.7/26.01.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilot de colectare si transport al deseurilor.
-Hot.nr.8/26.01.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Deta, pe anul 2016.
-Hot. nr. 9/26.01.2016 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot. nr. 10/26.01.2016 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pe anul scolar 2016-2017.
-Hot. nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orasului Deta, judetul Timis pentru perioada 2016-2022.
-Hot. nr. 12/26.01.2016 privind aprobarea Strategiei energetice a localitatii Deta 2016-2020.
-Hot. nr. 13/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot. nr. 14/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. “STRAND TERMAL DETA” S.R.L..

martie

-Hot.nr.25/22.03.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Morar Cristian Alin din partea Partidului National Liberal.
-Hot.nr.26/22.03.2016 privind rectificarea Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016.
-Hot.nr.27/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.28/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al GECT.
-Hot.nr.29/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al AOR.
-Hot.nr.30/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al ADID.
-Hot.nr.31/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al ADI Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.32/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.33/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.34/22.03.2016 privind aderarea orasului Deta la teritoriul LEADER constituit prin Grupul de Actiune Locala “Asociatia Timis Torontal Barzava”.
-Hot.nr.35/22.03.2016 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata teren inscrisa in CF 401105.
-Hot.nr.36/22.03.2016 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata teren inscrisa in CF 401609.
-Hot.nr.37/22.03.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400930.
-Hot.nr.38/22.03.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 q Consiliului local la orasului Deta.
-Hot.nr.39/22.03.2016 privind schimbarea destinatiei bazei materiale a imobilului situat in orasul Deta, str. Infratirii nr.7.
-Hot.nr.40/22.03.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016.
-Hot.nr.41/22.03.2016 privind aprobarea includerii Orasului Deta in Programul Agetiei Nationale pentru Locuinte.

aprilie

-Hot.nr.42/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Lucrari de semaforizare in intersectiile din orasul Deta”.
-Hot.nr.43/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Acoperire si inchidere bazine exterioare cu apa termala din cadrul Strand Termal Deta”.
-Hot.nr.44/20.04.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015, in suma de 468 mii lei, pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei locale.
-Hot.nr.45/20.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.46/20.04.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 31.03.2016.
-Hot.nr.47/20.04.2016 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003.
-Hot.nr.48/20.04.2016 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor pentru tineri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
-Hot.nr.49/20.04.2016 privind modificarea Hotararii nr.43/29.05.2014 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.50/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de finalizare a schimbului de teren dintre Sulean Ilie si Consiliul local al orasului Deta.
-Hot.nr.51/20.04.2016 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.52/20.04.2016 privind aprobareanormativelor de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbirile telefonice.
-Hot.nr.53/20.04.2016 privind schimbarea categoriei de folosinta si repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Elena Ghenescu, bl.A19, et.2, ap.9.

septembrie

-Hot.nr.22/23.09.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015, in suma de 10,00 mii lei.
-Hot.nr.23/23.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.24/23.09.2016 privind aprobarea cotei autoritatii publice locale, aplicabila titularilor de contracte care au implinit varsta de 35 ani, la valoarea de inlocuire a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate de ANL.
-Hot.nr.25/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc tip P+4E, str. Stefan cel Mare nr.25/27, bloc. A”.
-Hot.nr.26/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc tip P+3E, str. Elena Ghenescu, bloc A18”.
-Hot.nr.27/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc in regim de inaltime P+3E, str. Elena Ghenescu, bl.B17-C17,
-Hot.nr.28/23.09.2016 privind predarea catre MDRAP prin CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii”Asezamant cultural in orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.29/23.09.2016 privind punerea la dispozitia “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente aces
-Hot.nr.30/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402570.
-Hot.nr.31/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402559.
-Hot.nr.32/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402568.
-Hot.nr.33/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscrise in CF 400929-C1.
-Hot.nr.34/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscrise in CF 400908-C1.
-Hot.nr.35/23.09.2016 privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Liceul Thnologic Sfantu Nicolae Deta.
-Hot.nr.36/23.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot.nr.37/23.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Sfantu Nicolae Deta.
-Hot.nr.38/23.09.2016 privind efectuarea demersurilor pentru obtinerea Licentei de dare in administrare pentru exploatare a apei geotermale din perimetrul Strand geotermal Deta, Judetul Timis.
-Hot.nr.39/23.09.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.

octombrie

-Hot.nr.40/3.10.2016 privind modificarea Hotararii nr.44/20.04.2016 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.41/3.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.42/3.10.2016 privind aprobarea reamplasarii statiei de autobuz existenta pe partea stanga si executarea uneia noi pe partea dreapta, a sensului de mers spre Denta, in strada Mihai Viteazul.
-Hot.nr.43/25.10.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.09.2016 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.09.2016.
-Hot.nr.44/25.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.45/25.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.46/25.10.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 400578-C1-U2.
-Hot.nr.47/25.10.2016 privind insusirea Deciziei nr.33/15.09.2016 a Camerei de Conturi a judetului Timis.
-Hot.nr.48/25.10.2016 privind insusirea prelungirii termenului pentru realizarea masurilor dispuse de Camera de Conturi a judetului Timis.
-Hot.nr.49/25.10.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.50/25.10.2016 privind aprobarea intabularii imobilului Cc 28/1 din UAT a orasului Deta, judetul Timis.
-Hot.nr.51/25.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei de concesionare a terenurilor din domeniul privat al orasului Deta destinate executarii de constructii.
-Hot.nr.52/25.10.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta P+M pe parcela inscrisa in CF 400984.
-Hot.nr.53/25.10.2016 privind repartizarea spre inchiriere a locuitei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.17.

noiembrie

-Hot.nr.54/1.11.2016 privind rectificarea Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016.
-Hot.nr.55/14.11.2016 privind aprobarea amplasarii obiectivului de investitii Construire Parc Industrial si pe terenul inscris in CF 402552.
-Hot.nr.56/29.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.57/29.11.2016 privind aprobarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2017-31.12.2017 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.58/29.11.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Deta.
-Hot.nr.59/29.11.2016 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2017.
-Hot.nr.60/29.11.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.61/29.11.2016 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre A.N.L a terenului din parcela inscrisa in CF 402814.
-Hot.nr.62/29.11.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.63/29.11.2016 privind modificarea statului de functii prin transformarea unui post de natura contractuala din Cabinetul Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.64/29.11.2016 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
-Hot.nr.65/29.11.2016 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie situat in orasul Deta, str. Mihai Eminescu nr.7, ap.1.
-Hot.nr.66/29.11.2016 privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului inscris in CF 400965-C1., situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.35.

decembrie

-Hot.nr.67/6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.68/20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
-Hot.nr.69/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de baza lunare in lei/mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii.
-Hot.nr.70/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase.
-Hot.nr.71/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii.
-Hot.nr.72/20.12.2016 privind reactualizarea tarifului de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare.
-Hot.nr.73/20.12.2016 privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.
-Hot.nr.74/20.12.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 12.12.2016.
-Hot.nr.75/20.12.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.76/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.18.
-Hot.nr.77/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor nr.13, bl.B, ap.9.
-Hot.nr.78/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale.
-Hot.nr.79/20.12.2016 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazii DS 20 situata in intravilanul satului Opatita.
-Hot.nr.80/20.12.2016 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.81/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.82/20.12.2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in orasul Deta, str. Infratirii nr.7.
-Hot.nr.83/20.12.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.84/23.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.85/27.12.2016 privind insusirea Raportului de evaluare a patrimoniului U.A.T.O Deta.
2015

februarie

– Hot.nr.22/24-03.2015 privind stabilirea taxei pentru inchirierea pasunii.
– Hot.nr.23/24-03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.24/24-03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la GECT Banat -Triplex Confinium.
– Hot.nr.25/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADI Apa-Canal Timis.
– Hot.nr.26/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la AOR.
– Hot.nr.27/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADID.
– Hot.nr.28/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal.
– Hot.nr.29/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal-Barzava.
– Hot.nr.30/24.03.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casa aparute in functionarea subcapitolului bugetar E.65.03.01 “Învăţământ preşcolar”.
– Hot.nr.31/24.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr.32/24.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
– Hot.nr.33/24.03.2015 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2015 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societatii.
– Hot.nr.34/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Bazin de inot descoperit in baza de agrement Deta – Instalatii incalzire cu panouri solare”.
– Hot.nr.35/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei de actualizare date tehnice a imobilului situat in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
– Hot.nr.36/24.03.2015 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de repozitionare, rectificare suprafete si dezmembrare parcele din PUZ – Zona Termal.
– Hot.nr.37/24.03.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.38/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si cabine garderobă in incinta Strandului Termal.
– Hot.nr.39/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizare si reamenajarea parcului din orasul Deta, Judetul Timis”.
– Hot.nr.40/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare strazi in satul Opatita”.
– Hot.nr.42/24.03.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.B, ap.14.
– Hot.nr.43/24.03.2015 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
– Hot.nr.44/24.03.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

martie

– Hot.nr.22/24-03.2015 privind stabilirea taxei pentru inchirierea pasunii.
– Hot.nr.23/24-03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.24/24-03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la GECT Banat -Triplex Confinium.
– Hot.nr.25/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADI Apa-Canal Timis.
– Hot.nr.26/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la AOR.
– Hot.nr.27/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADID.
– Hot.nr.28/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal.
– Hot.nr.29/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal-Barzava.
– Hot.nr.30/24.03.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casa aparute in functionarea subcapitolului bugetar E.65.03.01 “Învăţământ preşcolar”.
– Hot.nr.31/24.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr.32/24.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
– Hot.nr.33/24.03.2015 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2015 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societatii.
– Hot.nr.34/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Bazin de inot descoperit in baza de agrement Deta – Instalatii incalzire cu panouri solare”.
– Hot.nr.35/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei de actualizare date tehnice a imobilului situat in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
– Hot.nr.36/24.03.2015 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de repozitionare, rectificare suprafete si dezmembrare parcele din PUZ – Zona Termal.
– Hot.nr.37/24.03.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.38/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si cabine garderobă in incinta Strandului Termal.
– Hot.nr.39/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizare si reamenajarea parcului din orasul Deta, Judetul Timis”.
– Hot.nr.40/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare strazi in satul Opatita”.
– Hot.nr.42/24.03.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.B, ap.14.
– Hot.nr.43/24.03.2015 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
– Hot.nr.44/24.03.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

iunie

– Hot.nr. 63/17.06.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr. 64/30.06.2015 privind inchirierea suprafetei de 1,07 ha teren arabil din extravilanul orasului, teren aferent constructiilor agricole proprietatea d-lui Luncz Ioan.
– Hot.nr. 65/30.06.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Sens giratoriu in intersectia strazii Victoriei cu str. M.Eminescu si sens giratoriu in intersectia strazilor Victoriei cu Tg. Mare”.
– Hot.nr. 66/30.06.2015 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul “Parc industrial orasul Deta”.
– Hot.nr. 67/30.06.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr. 68/30.06.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru vatra de stupina.
– Hot.nr. 69/30.06.2015 privind metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Deta.
– Hot.nr. 70/30.06.2015 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
– Hot.nr. 71/30.06.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Victoriei nr.65.
– Hot.nr. 72/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta, d-lui Circa Iosif-Marius.
– Hot.nr. 73/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta,postmortem, d-lui Rotaru Gheorghe.
– Hot.nr. 74/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400243, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc A 13.
– Hot.nr. 75/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400241, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc B 13.
– Hot.nr. 76/30.06.2015 privind modificarea si completarea Hotararii nr.36 din 24.03.2015
– Hot.nr. 77/30.06.2015 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
– Hot.nr. 79/30.06.2015 privind validarea mandatului de consilier d-lui Neda Pavel din partea P.N.L.

august

septembrie

-Hot.nr.89/1.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
-Hot.nr.90/1.09.2015 privind reorgenizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.92/1.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
-Hot.nr.93/22.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia
-Hot.nr.94/22.09.2015 privind propunerea de avizare a lucrărilor pe domeniul public si privat al U.A.T Deta.
-Hot.nr.95/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401144.
-Hot.nr.96/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401671.
-Hot.nr.97/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400465.
-Hot.nr.98/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400517.
-Hot.nr.99/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401514.
-Hot.nr.100/22.09.2015 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie situat in orasul Deta, str.Vasile Alecsandri nr.16, ap.2.
-Hot.nr.101/22.09.2015 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor de teren inscrise in CF 402598 si CF 402600.
-Hot.nr.102/22.09.2015 privind concesionarea terenului situat in orasul Deta str.Mihai Eminescu.
-Hot.nr.103/22.09.2015 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta.
-Hot.nr.104/22.09.2015 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.105/22.09.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot.nr.106/22.09.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot.nr.107/22.09.2015 privind aprobarea actualizarii de date pentru imobilul inscris in CF 400243.
-Hot.nr.108/22.09.2015 privind aprobarea actualizarii de date pentru imobilul inscris in CF 400241.
-Hot.nr.109/22.09.2015 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a terenului inscris in CF 402766.
2014

aprilie

-Hot.nr.25/4.04.2014 privind aprobarea documentatiei pentru investitia – “Amenajare peisagistica ansamblu urban strazile Victoriei si Mihai Viteazul, oras Deta, judet Timis”.
-Hot.nr.26/4.04.2014 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.27/29.04.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe 2013, pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei locale.
-Hot.nr.28/29.04.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
-Hot.nr.29/29.04.2014 privind aprobarea executiei bugetelor pe trimestrul I 2014.
-Hot.nr.30/29.04.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate (lei/mp.) pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de ANL, situate in orasul Deta, str.Padurii 13A si 13B.
-Hot.nr.31/29.04.2014 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului local al orasului Deta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.32/29.04.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
-Hot.nr.33/29.04.2014 privind nominalizarea caselor in baza Legii nr.112/1995 in vederea atribuirii terenurilor aferente locuintelor.
Hot.nr.34/29.04.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta.
Hot.nr.35/29.04.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, Calea Voitegului.
Hot.nr.36/29.04.2014 privind numirea d-lui Mitran Mark Sebastian in functia de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA”.
Hot.nr.37/29.04.2014 privind aprobarea vanzarii cotei de 45/200 din imobilul – teren si constructie, situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazu nr.41, Parohiei Ortodoxe Sarbe din Deta.

mai

-Hot. nr.38/29.05.2014 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2013 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot. nr.39/29.05.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta, Calea Ofsenitei
-Hot. nr.40/29.05.2014 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 18/27.02.2007 privind aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot. nr.41/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
-Hot. nr.42/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G.R nr.548/1999.
-Hot. nr.43/29.05.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean “General Moise Groza” Timis a spatiului inscris in CF 400649-C1-U4, pentru desfasurarea Sectiei de Jandarmi-Ordine Publica Deta.
-Hot. nr.44/29.05.2014 privind aprobarea infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis, in scopul delegarii de gestiune.
-Hot. nr.45/29.05.2014 privind aprobarea aderarii Orasului Deta la Conventia Primarilor.
-Hot. nr.46/29.05.2014 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru realizarea lucrarilor de constructii, a terenurilor pentru amplasarea de panouri publicitare si a chiriilor pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locu
-Hot. nr.47/29.05.2014 privind aprobarea unei taxe speciale pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Deta.
-Hot. nr.48/29.05.2014 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a spatiului SAD 1 din imobilul-constructie situat in orasul Deta, satul Opatita nr. 40, chiriasului Beraru Răzvan Florin.

iunie

-Hot. nr.49/24.06.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
-Hot. nr.50/24.06.2014 privind repartizarea sumei de 95.000 mii lei, din bugetul pentru anul 2014, cultelor religiose din orasul Deta.
-Hot. nr.51/24.06.2014 privind numirea unui responsabil cu tinerea “Registrului de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale” si a “Registrului de evidenta a garantiilor locale”.
-Hot. nr.52/24.06.2014 privind stabilirea taxelor zilnice pentru utilizarea unor locuri publice.
-Hot. nr.53/24.06.2014 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru sinistratii din Serbia.
-Hot. nr.54/24.06.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, Zona Termal.
-Hot. nr.55/24.06.2014 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazilor situate in intravilanul orasului Deta.
-Hot. nr.56/24.06.2014 privind radierea dreptului de proprietate dobandit prin schimb de catre CAP Opatita asupra terenului inscris in CF 400667 Deta.
-Hot. nr.57/24.06.2014 privind modificarea suprafetei de teren concesionate de catre S.C. AUTO HUNYADI S.R.L Deta.
-Hot. nr.58/24.06.2014 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.18, locuinta realizata de catre A.N.L.
-Hot. nr.59/24.06.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizarea partiala a sistemului de iluminat stradal in orasul Deta prin utilizarea energiei regenerabile”.
-Hot. nr.60/25.06.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

decembrie

– Hot.nr.99/3.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
– Hot.nr.100/3.12.2014 privind rezilierea contractului de concesiune nr.1792/14370/2007 pentru delegarea in mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare a orasului Deta.
– Hot.nr.101/12.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
– Hot.nr.102/16.12.2014 privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul pentru anul 2014, pentru achizitionarea de pungi cu dulciuri pentru copii, pentru Pomul de Craciun.
– Hot.nr.103/16.12.2014 privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul pentru anul 2014, pentru achizitionarea de instalatii luminoase si pentru montarea acestora in orasul Deta.
– Hot.nr.104/16.12.2014 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 11.12.2014.
– Hot.nr.105/16.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015.
– Hot.nr.106/16.12.2014 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2015-31.12.2015 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
– Hot.nr.107/16.12.2014 privind aprobarea unor tarife minime.
– Hot.nr.108/16.12.2014 privind insusirea modificarilor survenite in structura patrimoniului public al orasului Deta.
– Hot.nr.109/16.12.2014 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in Zona de Locuinte Termal Deta.
– Hot.nr.110/16.12.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in orasul Deta, Zona Termal.
2013

ianuarie

Nr.1/4.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Nr.2/8.01.2013 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare, cu suma de 279.487,59 lei
Nr.3/29.01.2013 privind stabilirea tarifelor minime la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
Nr.4/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii
Nr.5/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare
Nr.6/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor minime de inchiriere a terenurilor din proprietatea publica a orasului, pentru terase
Nr.7/29.01.2013 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2013 in orasul Deta
Nr.8/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare si iesire din indiviziune a imobilului situat in orasul Deta, str.Victoriei nr.30
Nr.9/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, str.Victoriei nr.70, ap.2
Nr.10/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare si iesire din indiviziune a imobilului situat in orasul Deta, str. Calea Ghiladului
Nr.11/29.01.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta si in intravilanul orasului Deta
Nr.12/29.01.2013 privind completarea anexei Hotararii nr.50/25.09.2012 a Consiliului local al orasului Deta
Nr.13/29.01.2013 privind modificarea anexei Hotararii nr.51/25.09.2012 a Consiliului local al orasului Deta
Nr.14/29.01.2013 privind imputernicirea unei persoane sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in domeniul pasunatului
Nr.15/29.01.2013 privind aprobarea Regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor pe timpul executarii lucrarilor cu foc deschis pe raza administrativ-teritoriala a orasului Deta
Nr.16/29.01.2013 privind introducerea celei de-a doua linii de garda in specialitatea chirurgie in cadrul structurii Spitalului orasenesc Deta
Nr.17/29.01.2013 privind propunerea de clasare a DC 172 Deta-Opatita-Birda in categoria drumurilor judetene

aprilie

– Nr.32/8.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a estimarilor bugetare pentru anii 2014-2016
– Nr.33/8.04.2013 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
– Nr. 34/23.04.2013 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2012 si repartizarea profitului net la S.C.”STRAND TERMAL DETA” SRL
– Nr. 35/23.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C.”STRAND TERMAL DETA” SRL
– Nr. 36/23.04.2013 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta
– Nr. 37/23.04.2013 privind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Deta nr.11/21.02.2012 pentru insusirea listei cu bunurile reevaluate care asigura serviciul de alimentare cu apa si canalizare si transmiterea acestor bunuri in administrare o
– Nr. 38/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401977, cu nr. cadastral 401977-C1, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A
– Nr. 39/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401978, cu nr. cadastral 401978-C2, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc B
– Nr. 40/23.04.2013 privind nominalizarea cumparatorilor caselor in baza Legii nr.112/1995 in vederea atribuirii terenurilor aferente locuintelor
– Nr. 41/23.04.2013 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire
– Nr. 42/23.04.2013 privind majorarea tarifelor la Strandul Termal Deta
– Nr. 43/23.04.2013 privind numirea d-lui Strimtu Valentin-Pavel in functia de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA” SRL si aprobarea actului aditional la actul constitutiv al societatii

octombrie

– Hot.nr.85/1.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.86/29.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.87/29.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe trim. III 2013.
– Hot.nr.89/29.10.2013 privind constatarea incetarii calitatii de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA” S.R.L a d-lui Strimtu Valentin-Pavel.
– Hot.nr.90/29.10.2013 privind infiintarea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea sociala a romilor.
– Hot.nr.91/29.10.2013 privind aprobarea transmiterii fara plata a imobilului inscris in CF 401605, din domeniul public al statului si din administrarea MAI prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontiera Timisoara, in domeniul public al orasului
– Hot.nr.92/29.10.2013 privind rezilierea dreptului de concesiune pentru terenul inscris in CF 402226, cu nr.top. 793-794/3.
– Hot.nr.93/29.10.2013 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazilor situate in intravilanul orasului Deta.
– Hot.nr.94/29.10.2013 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.95/29.10.2013 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea schimbului de teren intre Consiliul local al orasului Deta si numitele Eilhardt Margareta Iuliana Victoria si Eilhardt Elena Maria.
– Hot.nr.96/29.10.2013 privind modificarea suprafetei de teren din documentatia tehnica pentru prima inscriere a imobilului situat in extravilanul Orasului Deta, respectiv nr. cadastral F47, de la 16.260 mp. la 15.457 mp.

decembrie

– Hot.nr.104/5.12.2013 privind aprobarea PUZ -Realizare parc fotovoltaic Deta si instalatii de racordare SEN, intravilan oras Deta.
– Hot.nr.105/5.12.2013 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta si a personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
– Hot.nr.106/17.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.107/17.12.2013 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 10.12.2013 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la data de 30.11.2013.
– Hot.nr.108/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.
– Hot.nr.109/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in C.F. 402195, cu nr. cadastral NGL 54, situat în orasul Deta, str.Padurii nr.18A.
– Hot.nr.110/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a imobilului situat in extravilanul Orasului Deta, respectiv nr.cadastral NMS 361 in suprafata de 56.300 mp.
– Hot.nr.111/17.12.2013 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.112/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.113/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G. nr. 548/1999.
– Hot.nr.114/17.12.2013 privind modificarea anexelor Hotararii nr.102/2013 pentru aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pe anul 2014.
– Hot.nr.115/17.12.2013 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc A, ap.15, locuinta realizata de catre A.N.L.
– Hot.nr.116/17.12.2013 privind insusirea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei Orasului Deta.
– Hot.nr.117/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a parcelelor inscrise in CF 402082 si CF 402078, situate in orasul Deta, str. Calea Voitegului nr.1.
– Hot.nr.118/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.44 din 28.10.2013.
– Hot.nr.119/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.57 din 7.06.2013.
– Hot.nr.120/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.101 din 26.11.2013.
– Hot.nr.121/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.77 din 27.11.2012.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support