Hotărâri CL

Ianuarie 2020

2019

Martie 2019

Februarie 2019

Ianuarie 2019

2018

ianuarie

-Hot.nr.1/8.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii functionare, cu suma de 2.378,83 lei, la Gradinita cu Program Prelungit Deta.
-Hot.nr.2/8.01.2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru valorificarea masei lemnoase,lemn de lucru, rezultata din doboraturile de vant ca urmare a fenomenelor periculoase din data de 17.09.2017.
-Hot.nr.3/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400044, CF 402523, CF402524, CF 402545, CF 402597, CF 402599.
-Hot.nr.4/8.01.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 401830, CF 402269, CF 402551, CF 402552.
-Hot.nr.5/23.01.2018 privind rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Deta si satului Opatita, prin concesiune, cu S.C. CONSULT SOC CENTRUM S.R.L.
-Hot.nr.6/23.01.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Realizare acces DN 59B – Parc industrial Deta – faza SF.
-Hot.nr.7/23.01.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii pentru parcela inscrisa in CF 402985.
-Hot.nr.8/23.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018.
-Hot.nr.9/23.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2018.
-Hot.nr.10/23.01.2018 privind stabilirea tarifelor pentru colectarea si transportul deseurilor municipale.
-Hot.nr.11/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.1.
-Hot.nr.12/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.8.
-Hot.nr.13/23.01.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.12.
-Stat functii Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta incepand cu data de 1.01.2018

februarie

-Hot.nr.14/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017 pentru finantarea unor investitii .
-Hot.nr.15/8.02.2018 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017 pentru Gradinita P.P. Deta in vederea finantarii investitiei “Achizitie parc de joaca pentru copii”.
-Hot.nr.16/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.17/8.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.18/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.19/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.20/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.21/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
-Hot.nr.22/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Gruparii Economice de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
-Hot.nr.23/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
-Hot.nr.24/20.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta, pentru anul 2018, ca membru al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.25/20.02.2018 privind aprobarea numarului de burse scolare ce se vor acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2018, precum si cuantumul acestora.
-Hot.nr.26/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402510, cu nr. top. 402510.
-Hot.nr.27/20.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta, pe anul 2018.
-Hot.nr.28/20.02.2018 privind modificarea organigramei si statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta.
-Hot.nr.29/20.02.2018 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
-Hot.nr.30/20.02.2018 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al orasului Deta.
-Hot.nr.31/20.02.2018 privind completarea Hotararii nr. 58 din 25 aprilie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.32/20.02.2018 privind aprobarea Programului “Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2018”.
-Hot.nr.33/20.02.2018 privind aprobarea Procedurii de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale.
-Hot.nr.34/20.02.2018 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Deta.
-Hot.nr.35/20.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 403336, cu nr. top.403336.
-Hot.nr.36/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc B17, C17, str. Elena Ghenescu
-Hot.nr.37/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A18, str Elena Ghenescu”.
-Hot.nr.38/23.02.2018 privind aprobarea documentatie tehnice si indicatorii economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A, str Stefan cel Mare nr.25-27.

martie

-Hot.nr.39/27.03.2018 privind insusirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul de alimentare cu apa si canalizare, aflate in proprietatea publica a orasului Deta si transmiterea acestor bunuri in administrarea operatorului AQUATIM S.A
-Hot.nr.40/27.03.2018 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre ANL a terenului din parcela inscrisa in CF nr.401148 in vederea realizarii investitiei “Construire de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii”.
-Hot.nr.41/27.03.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.43/27.03.2018 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003.
-Hot.nr.44/27.03.2018 privind aprobarea cererii de atribuire a terenurilor pentru tineri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
-Hot.nr.45/27.03.2018 privind numirea dministratorilor provizorii si declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie AQUATIM SA.
-Hot.nr.46/27.03.2018 privind acordarea unui drept de servitute de trecere cu piciorul si auto PSI in caz de incendiu, asupra imobilului cu nr. cadastral 401094.
-Hot.nr.47/27.03.2018 privind modificarea Hotararii nr.141/24.10.2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.48/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in Orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A, sc.B, ap.1.
-Hot.nr.49/27.03.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.9.
-Hot.nr.50/27.03.2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA SRL.
-Hot.nr.42/27.03.2018 privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.

mai

-Hot.nr.60/3.05.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate in Zona Termal, proprietatea orasului Deta, domeniul privat si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualii concesionari.
-Hot.nr.61/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc B17, C17, str. Elena Ghenescu, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.62/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A 18 str. Elena Ghenescu, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.63/3.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici si de eficienta energetica pentru proiectul “Reabilitare termica bloc A str. Stefan cel Mare nr.25-27, orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.64/30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
-Hot.nr.65/30.05.2018 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2017 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
-Hot.nr.66/30.05.2018 privind modificarea art.3, alin.(1) din Hotararea nr.155 din 28.11.2017
-Hot.nr.67/30.05.2018 privind trecerea unor imobile din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.69/30.05.2018 privind modificarea statului de functii la Cresa orasului Deta.
-Hot.nr.70/30.05.2018 privind premierea sportivilor si colectivului tehnic care au obtinut performante deosebite la Campionatul National de Kickboxing Gherla.
-Hot.nr.71/30.05.2018 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata, la imobilul situat in str. Targu Mare nr.6.

iunie

-Hot.nr.72/18.06.2018 privind modificarea statului de functii la Seviciul de Gospodarire a orasului.
-Hot.nr.73/18.06.2018 privind aprobarea Planului de mobilitate urbana durabila (PMUD) al orasului Deta.
Planul de mobilitate urbana durabila al orasului Deta
Studiul de trafic al orasului Deta
-Hot.nr.74/18.06.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” si a cheltuielilor legate de proiect.
-Hot.nr.75/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud. Timis” .
-Hot.nr.76/18.06.2018 privind stabilirea unor masuri eficiente pentru gestionarea durabila si controlul parcarilor in orasul Deta.
-Hot.nr.77/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Strada Revolutiei – Rigole carosabile, accese”.
-Hot.nr.78/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, strada Orhideelor bloc D”.
-Hot.nr.79/18.06.2018 privind actualizarea Planului de actiune al Strategiei de dezvoltare a orasului Deta, judetul Timis pentru perioada 2016-2022.
-Hot.nr.80/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401296.
-Hot.nr.81/18.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
-Hot.nr.82/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru utilitatile aferente obiectivului de investitii “Construire locuinte sociale in regim de inaltime P+3E+sarpanta”.
-Hot.nr.83/26.06.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr. 84/26.06.2018 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Deta.
-Hot.nr. 85/26.06.2018 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Strada Padurii-Rigole carosabile, accese, parcare si separatoare de hidrocarburi”.
-Hot.nr. 86/26.06.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403344 a S.C. TERRA AGRI FARMING S.R.L.
-Hot.nr. 87/26.06.2018 privind aprobarea cofinantarii “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
-Hot.nr. 88/26.06.2018 privind completarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Deta nr. 18/23.02.2016.

iulie

-Hot.nr.89/24.07.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.90/24.07.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.06.2018 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.06.2018.
-Hot.nr.91/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate- pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si strada Revolutiei, oras Deta, judet Timis”
-Hot.nr.92/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate (lucrari complementare)-pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si strada Revolutiei”
-Hot.nr.93/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate -pentru obiectivul de investitii “Reabilitare, consolidare, amenajare corp C2,C3,C4,C5,C6,C7 schimbare de detinatie in locuinte sociale” str. 1 Mai nr.32A, oras Deta, judet T
-Hot.nr.94/24.07.2018 privind aprobarea documentatiei -Studiului de fezabilitate -pentru obiectivul de investitii “Reabilitare piste de biciclete pe strazile Mihai Eminescu, 1 Mai si Avram Iancu, accese la proprietate si acces auto la locuintele sociale”
-Hot.nr.95/24.07.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor sociale precum si realizarea pistelor de biciclete-acces la proprietate si acces auto la locuintele sociale, oras Deta, jud.Timis”
-Hot.nr.96/24.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor sociale precum si realizarea pistelor de biciclete-acces la proprietate si acces auto”
-Hot.nr.97/24.07.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta, str.Mihai Viteazul nr.11, aferent ap.nr.4 si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias.
-Hot.nr.98/24.07.2018 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.99/24.07.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.100/24.07.2018 privind modificarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018” finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.101/24.07.2018 privind aprobarea “Strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a Serviciului de salubrizare al orasului pentru perioada 2018-2023”.
-Hot.nr.102/24.07.2018 privind infiintarea Activitatii de dezinsectie, dezimfectie si deratizare in cadrul Serviciului de salubrizare al orasului Deta.

august

-Hot.nr.103/21.08.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.104/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii “imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta prin crearea de noi structuri sociale”.
-Hot.nr.105/21.08.2018 privind aprobarea documentatiei-Studiului de fezabilitate-pentru obiectivul de investitii “Amenajare rigole si parcare pe strada Padurii si realizarea pista de biciclete si trotuar pe strada Termal, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.106/21.08.2018 privind valorificarea cantitatii de masa lemnoasa din Parcul Anton Kratzer, proprietatea publica a orasului Deta.
-Hot.nr.107/21.08.2018 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.108/21.08.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot.nr.109/21.08.2018 privind aprobarea cesionarii beneficiului concesiunii si a continuarii lucrarilor autorizate de catre Vastag Ladislau mamei sale Vastag Elisabeta.
-Hot.nr.110/21.08.2018 privind aprobarea procedurii de autorizare si functionare a spatiilor de joaca situate pe domeniul public si privat al orasului Deta si satului Opatita.
-Hot.nr.111/21.08.2018 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in orasul Deta si radierea din Cartea Funciara.
-Hot.nr.112/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii prin reabilitarea si consolidarea locuintelor”
-Hot.nr.113/23.08.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a devizului general, descrierea sumara a investitiei si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Deta”
-Hot.nr.114/23.08.2018 privind insusirea raportului de evaluare a cotei de 1/2 din proprietatea imobiliara situata in orasul Deta, str.Calimanesti nr.24, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.

septembrie

-Hot.nr.115/3.09.2018 privind completarea Hotarari nr. 149 din 28 noiembrie 2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.117/14.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.118/14.09.2018 privind infiintarea Serviciului public de iluminat al orasului Deta.
-Hot.nr.119/17.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401526, cu nr. top. Cc 66/2.
-Hot.nr.120/25.09.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.121/25.09.2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”.
-Hot.nr.122/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.3, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.123/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.46, ap.4, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.124/25.09.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta str. Sfantul Ioan nr.1, ap.1, proprietatea Orasului Deta, domeniul privat.
-Hot.nr.125/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 400667, cu nr. top. 686-688/a.
-Hot.nr.126/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 403294, cu nr. top. Cc 64/1/51-52.
-Hot.nr.127/25.09.2018 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in strada Calea Opatitei nr.1.
-Hot. nr.128/25.09.2018 privind aprobarea “Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat din orasul Deta pentru perioada 2018-2023”.
-Hot. nr.129/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot. nr.130/25.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot. nr.131/25.09.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta str.Padurii nr.13, bloc B, ap.18.
-Hot. nr.132/25.09.2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400916, cu nr.top Cc 64/1/38.
-Hot. nr.133/25.09.2018 privind trecerea unor terenuri din inventarul domeniului privat al orasului Deta in inventarul domeniului public al orasului Deta, pentru cauza de utilitate publica.
-Hot. nr.134/25.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilo tehnico-economici aferenti Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020 localitatea Deta.
-Stat functii septembrie 2018

octombrie

-Hot.nr.135/9.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe anul 2018.
-Hot.nr.136/9.10.2018 privind aprobarea parteneriatului cu Fundatia Filantropia Timisoara si Luceul Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta in vederea realizarii in comun a unor actiuni de interes public local.
-Hot.nr.137/9.10.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita Fundatiei Filantropia Timisoara, a spatiului situat in orasul Deta, str. Mihai Eminescu nr.4, ap.1/B pentru implementarea proiectului “Sprijinirea copiilor cu esec scolar”.
-Hot.nr.138/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.139/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Targu Mare din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.140/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.141/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Voitegului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.142/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Libertatii din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.143/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Piata Pompierilor din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.144/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Opatitei din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.145/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.146/9.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a strazii Calea Banlocului din UAT a orasului Deta.
-Hot.nr.147/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica a proiectului “Reabilitare si modernizare sistem iluminat public in orasul Deta”.
-Hot.nr.148/15.10.2018 privind aprobarea documentatiei “Audit energetic si studiu luminotehnic sistem iluminat public in orasul Deta, judet Timis”.
-Hot.nr.149/30.10.2018 privind cofinantarea in procent de 10% din valoarea de achizitie a unui echipament de screening auditiv prin otoemisiuni acustice la Spitalul orasenesc Deta.
-Hot.nr.150/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei pentru obiectivul de investitii “Amenajare trazi in zona rezidentiala PUZ Termal: str. Viorelelor, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.151/30.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.152/30.10.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.09.2018.
-Hot.nr.153/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.154/30.10.2018 privind aprobarea PUZ Dezvoltare zona pentru dotari si servicii publice -intravilan Deta.
-Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI “Distributie gaz Timis Sud”.
-Hot.nr.155/30.10.2018 privind aprobarea asocierii Orașului Deta in calitate de asociat in vederea constituirii ADI “Distributie gaz Timis Sud”.
-Hot.nr.156/30.10.2018 privind rezilierea dreptului de concesiune din CF 403463, pentru suprafata de 27 mp.
-Hot.nr.157/30.10.2018 privind completarea si modificarea Hotararii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.158/30.10.2018 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.159/30.10.2018 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire.
-Hot.nr.160/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.A, ap.15.
-Hot.nr.161/30.10.2018 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.15, ap.2.
-Hot.nr.162/30.10.2018 privind modificarea statului de functii la Casa de cultura a orasului Deta.
-Hot.nr.163/30.10.2018 privind comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea incadrarii unui consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliul local al orașului Deta.
-Hot.nr.164/30.10.2018 privind insusirea raportului de evaluare a imobilului situat in orasul Deta, str.1 Mai nr.9, ap.1.

noiembrie

-Hot.nr.165/27.11.2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.166/27.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
-Hot.nr.167/27.11.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru serviciile de salubritate prestate beneficiarilor fara contract.
-Hot.nr.168/27.11.2018 privind modificarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.169/27.11.2018 privind insusirea raportului de evaluare a proprietatii imobiliare situata in orasul Deta, satul Opatita nr.40, ap.4.
-Hot.nr.170/27.11.2018 privind aprobarea realizarii in orasul Deta a sistemului de alarmare a populatiei in aval de barajele Timis Trei Ape, Gozna si Secu.
-Hot.nr.171/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401518.
-Hot.nr.172/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a imobilului inscris in CF 402843.
-Hot.nr.173/27.11.2018 privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru dezlipirea imobilului inscris in CF 400281.
-Hot.nr.174/27.11.2018 privind aprobarea propunerii de retea scolara in orasul Deta, pe anul scolar 2019-2020.
-Hot.nr.175/27.11.2018 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2019.
-Hot.nr.176/27.11.2018 privind repartizarea locuinței situate in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.15, ap.2.
-Hot.nr.177/27.11.2018 privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tinerii specialisti din sanatate.
-Hot.nr.178/27.11.2018 privind scaderea unor obligatii fiscale, datorate de debitori, persoane juridice radiate din Registrul Comertului.
-Hot.nr.179/27.11.2018 privind inchirierea prin extindere a imobilelor C4 si C12 cu terenul aferent situate in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.180/27.11.2018 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta, str. Calea Opatitei nr.1.
-Hot.nr.181/27.11.2018 privind modificarea statului de functii la Serviciul Buget, contabilitate, impozite si taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

decembrie

-Hot.nr.182/10.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.183/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.
-Hot.nr.184/18.12.2018 privind actualizarea tarifelor de inchiriere a terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a statului sau a UAT, aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in proprietatea persoanelor juridice sau
-Hot.nr.185/18.12.2018 privind scaderea unor obligatii fiscale, datorate de debitori, persoane juridice radiate din Registrul Comertului.
-Hot.nr.186/18.12.2018 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401666.
-Hot.nr.187/18.12.2018 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.189/18.12.2018 privind modificarea statului de functii la Compartimentul Dezvoltare economico-socială, prognoze și analize din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului orașului Deta.
-Hot.nr.190/18.12.2018 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2019-31.12.2019” finantata din bugetul de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.191/18.12.2018 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 13.12.2018.
-Hot.nr.192/18.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
-Hot.nr.193/18.12.2018 privind insusirea preturilor de vanzare ale apartamentelor construite prin ANL in orasul Deta, pentru blocurile A si B, str. Padurii si A si B str.Orhideelor.
-Hot.nr.194/18.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta si al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
-Hot.nr.195/18.12.2018 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Vasile Alecsandri nr.35, ap.1.
-Hot.nr.196/27.12.2018 privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud.Timis” si a cheltuielilor legate de proiect.
-Hot.nr.197/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul “Imbunatatirea infrastructurii pentru cresterea mobilitatii urbane pentru strada Mihai Viteazul si str.Revolutiei, oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.198/27.12.2018 privind modificarea Hotararii nr.52/17.04.2018 a Consiliului local al orasului Deta.

2017

ianuarie

-Hot.nr.1/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Amenajare strazi in localitatea Opatita, orasul Deta, judet Timis.
-Hot.nr.2/30.01.2017 privind mandatarea d-lui Roman Petru, Primarul orasului Deta in vederea reprezentarii Orasului Deta la negocierea, semnarea si ridicarea licentei de exploatare a apelor geotermale.
-Hot.nr.3/30.01.2017 privind aprobarea noilor indicatori economici pentru proiectul tehnic aferent investitiei “Amenajare strazi in orasul Deta – Zona rezidentiala PUZ Deta.
-Hot.nr.4/30.01.2017 privind aprobarea documentatie tehnice de apartamentare a imobilului situat in orasul Deta, str. Avram Iancu nr.27.
-Hot.nr.5/30.01.2017 privind aprobarea sistarii apartamentarii imobilului situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.103.
-Hot.nr.6/30.01.2017 privind aprobarea modificarii anexei Hot. nr.113/20.10.2009 a Consiliului local al orasului Deta privind atestarea domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.7/30.01.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.8/30.01.2017 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pentru anul scolar 2017-2018.
-Hot.nr.9/30.01.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. 1 Mai nr.21, ap.3.
-Hot.nr.10/30.01.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Infratirii nr.9, ap.6.
-Hot.nr.11/30.01.2017 privind incetarea contractului individual de munca al d-rei Afrasinei Roxana-Melinda, consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.12/30.01.2017 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea incadrarii unui consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.

februarie

-Hot.nr.13/21.02.2017 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016.
-Hot.nr.14/21.02.2017 privind insusirea modificarilor contractului-cadru de inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privat al Orasului Deta.
-Hot.nr.15/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.16/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.17/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.18/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
-Hot.nr.19/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Oraselor din Romania.
-Hot.nr.20/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.21/21.02.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2017 ca membru la Gruparea Economica de Cooperare Teritoriala Banat-Triplex Confinium.
-Hot.nr.22/21.02.2017 privind majorarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare ale orasului Deta.
-Hot.nr.23/21.02.2017 privind inchirierea prin licitatie publica pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.24/21.02.2017 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatiei de atribuire.
-Hot.nr.25/21.02.2017 privind trecerea in categoria de drum vicinal al actualului drum De138.
-Hot.nr.26/21.02.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru vatra de stupina.
-Hot.nr.27/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare si refunctionalizare Gradinita cu program prelungit orasul Deta, str. Stefan cel Mare nr.4/A, judet Timis”.
-Hot.nr.28/21.02.2017 privind atribuirea dreptului de administrare in favoarea APIA Timis asupra spatiului din imobilul inscris in CF 400578-C1-U3.
-Hot.nr.29/21.02.2017 privind radierea dreptului de administrare operativa directa al Spitalului Unificat Deta pentru terenul inscris in CF 401333.
-Hot.nr.30/21.02.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.31/21.02.2017 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata la imobilul situat in str. Targul Mare nr.10.
-Hot.nr.32/21.02.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.33/21.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Drum de acces la Parcul industrial Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.34/21.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017.

martie

-Hot.nr.35/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
-Hot.nr.36/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.37/28.03.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pe anul 2017 ca membru A.D.I.D.
-Hot.nr.38/28.03.2017 privind modificarea Hotararii nr.6 din 26 ianuarie 2016 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.39/28.03.2017 privind aprobarea pentru prima intabulare a imobilului Cc 474 din U.A.T a orasului Deta-extravilan sat Opatita, judetul Timis.
-Hot.nr.40/28.03.2017 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita ANL a terenului din parcela inscrisa in CF 402812 in vederea realizarii investitiei “Locuinte destinate inchirierii pentru tinerii specialisti din sanatate”.
-Hot.nr.41/28.03.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.42/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenurilor concesionate in Zona Termal si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualii concesionari.
-Hot.nr.43/28.03.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in strada Calea Voitegului nr.2, in suprafata de 1641 mp. si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar S.C. “AUTO HUNYADI” S.R.L.
-Hot.nr.44/28.03.2017 privind inchirierea terenului in suprafata de 325 mp. din parcela inscrisa in CF 400493 S.C. “AUTONUNYADI” S.R.L.
-Hot.nr.45/28.03.2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.46/28.03.2017 privind radierea dreptului de folosinta al S.C. NATIONALCOOP S.R.L.. pentru terenul inscris in CF 400281.
-Hot.nr.47/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Strimtu Valentin-Pavel si Bradea Maria.
-Hot.nr.48/28.03.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasul Feher Zoltan domiciliat in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.14 si locuinta disponibila situata in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bl.B, ap.17.
-Hot.nr.49/28.03.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului local al orasului Deta pentru anul 2017.
-Hot.nr.50/28.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta, pe anul 2017.
-Hot.nr.51/28.03.2017 privind completarea Hotararilor nr.69,70,71,72,73/20.12.1016 ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.52/28.03.2017 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile.
-Hot.nr.53/28.03.2017 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare.
-Hot.nr.54/28.03.2017 privind aprobarea Programului “Sprijin pentru asociatii, fundatii si culte religioase pentru anul 2017”.
-Hot.nr.55/28.03.2017 privind completarea Hotararii nr.23/21.02.2017 a Consiliului local al orasului Deta privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.56/28.03.2017 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului local al orasului Deta in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis.

aprilie

-Hot.nr.57/24.04.2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 31.03.2017 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 31.03.2017.
-Hot.nr.58/24.04.2017 privind aprobarea solicitarii transmiterii fara plata a imobilului inscris in CF 401605, din administrarea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara in administrarea Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.59/25.04.2017 privind insusirea raportului de evaluare al terenului situat in str. Victoriei nr.3 si aprobarea caietului de sarcini in vederea vanzarii prin licitatie publica.
-Hot.nr.60/25.04.2017 privind radierea dreptului de concesiune al S.C. “VENIN” S.R.L asupra terenurilor inscrise in CF nr.400334 si CF400335.
-Hot.nr.61/25.04.2017 privind inchirierea terenului in suprafata de 140 mp. din parcela inscrisa in CF 400335 numitului Ulmeanu Stan.
-Hot.nr.62/25.04.2017 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in orasul Deta.
-Hot.nr.63/25.04.2017 privind insusirea raportului de evalkuare a terenului situat in str. Mihai Viteazul nr.130 si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar S.C. “PRT 94 SERVICE” S.R.L.
-Hot.nr.64/25.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 400508.
-Hot.nr.65/25.04.2017 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul concesionar Roman Miron a terenului in suprafata de 26 mp. inscris in CF 400891.
-Hot.nr.66/25.04.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta str. Calea Banlocului nr.15.
-Hot.nr.67/25.04.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bl.A, ap.14.

mai

-Hot.nr.68/23 mai 2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 pentru finantarea unor investitii.
-Hot.nr.69/23 mai 2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.70/23 mai 2017 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2016 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
-Hot.nr.71/23 mai 2017 privind schimbarea destinatiei bazei materiale a imobilului situat in orasul Deta, str.Infratirii nr.7
-Hot.nr.72/23 mai 2017 privind inchirierea si concesionarea unor suprafete de teren S.C. AGROBRIOLI S.R.L Deta.
-Hot.nr.73/23 mai 2017 privind inchirierea suprafetei de 11430 mp. teren arabil din extravilanul orasului si terenul aferent constructiilor agricole proprietatea A.C. AGRO FANU SERVICE S.R.L
-Hot.nr.74/23 mai 2017 privind modificarea statului de functii la Gradinita orasului Deta-Cabinet Medical.
-Hot.nr.75/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.
-Hot.nr.76/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.
-Hot.nr.77/23 mai 2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in str. Targu Mare nr.11, proprietatea Orasului Deta si aprobarea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias S.C. NIADAL ABATEX COMPANY SRL Deta.

iunie

-Hot.nr.78/20.06.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016 pentru finantarea unor investitii.
-Hot.nr.79/20.06.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.80/20.06.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
-Hot.nr.81/20.06.2017 privind stabilirea unor cote folosite in calculul chiriei locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de A.N.L in orasul Deta.
-Hot.nr.82/20.06.2017 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.83/20.06.2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot.nr.84/20.06.2017 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor construite pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de catre A.N.L.
-Hot.nr.85/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 4011383 si CF 401403.
-Hot.nr.86/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 401455 si CF 401456.
-Hot.nr.87/20.06.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400040 si CF 400041.
-Hot.nr.89/27.06.2017 privind aprobarea asocierii Orasului Deta cu Judetul Timis in vederea cofinantarii proiectului
-Hot.nr.90/27.06.2017 privind aprobarea punerii la dispozitia Consiliului Judetean Timis a unui teren in suprafata de 3000 mp. situat in Orasul Deta, str.Padurii nr.22, in vederea derularii Programului pilot de investitii

iulie

Hot. nr. 91/2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
Hot. nr. 92/2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.06.2017 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.06.2017
Hot. nr. 93/2017 privind stabilirea tarifului pentru serviciile de inchiriere casuta camping din incinta Strandului Termal Deta.
Hot. nr. 94/2017 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
Hot. nr. 95/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasului Deta, str.Calimanesti nr.7, chiriasului Nica Terezia.
Hot. nr. 96/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasul Deta, str.Vasile Alecsandri nr.35, ap.1, chiriasului Gartner Ana.
Hot. nr. 97/2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren situat in orasul Deta, str. Vasile Alecsandri nr.35, ap.2, chiriasului Cadariu Vasile.
Hot. nr. 98/2017 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
Hot. nr. 99/2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Szabo Petru si Bunicelea Anca Raluca..
Hot. nr. 100/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc B, ap.8, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 101/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc B, ap.14, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 102/2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc B, ap.2, realizata de A.N.L.
Hot. nr. 103/2017 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta, post-mortem, profesorului Georg Konig.
Hot. nr. 104/2017 privind constituirea Corpului de control comercial al Primariei orasului Deta.
Hot. nr. 105/2017 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata, la imobilul situat in str. Calimanesti nr.5.
Hot. nr. 106/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta si al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
Hot. nr. 107/2017 privind aprobarea contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deseurilor municipale din cele 5 zone ale judetului Timis – Lotul 4-servicii de colectare si transport deseuri Zona 3 Deta” din
Statul de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta incepand cu data de 1 iulie 2017

septembrie

-Hot. nr.119/5.09.2017 privind aprobarea cofinatarii proiectului POIM “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Timis, in p
-Hot. nr.121/5.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401807.
-Hot. nr.122/26.09.2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2016, in suma de 10,00 mii lei pentru acoperirea golului temporar de casa.
-Hot. nr.123/26.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot. nr.124/26.09.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta inscris in CF nr.400973 in vederea vanzarii prin negociere directa catre actualii chiriasi Petrov Deia si Petrov Mioara.
-Hot. nr.125/26.09.2017 privind insusirea raportului de evaluare a terenului situat in orasul Deta inscris in CF nr.400235-C1-U2 in vederea vanzarii prin negociere directa catre actualul chirias Cupsa Aurica.
-Hot. nr.126/26.09.2017 privind transferul temporar al serviciului public de salubrizare al orasului Dea si satului Opatita catre SC CONSULT SOC CENTRUM SRL.
-Hot. nr.127/26.09.2017 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
-Hot. nr.128/26.09.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc A, ap.3.
-Hot. nr.129/26.09.2017 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.15.
-Hot. nr.130/26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot. nr.131/26.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot. nr.132/26.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 403273-C1.
-Hot. nr.133/26.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400508.
-Hot. nr.134/26.09.2017 privind sustinerea proiectului “Info-communication of Smart Cities in the Cross-Border Banat Region” si disponibilitatea contributiei proprii pentru investitia planificata in timpul implementarii proiectului.
-Hot. nr.136/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

noiembrie

-Hot.nr.144/16.11.2017 privind valorificarea cantitatii de masa lemnoasa din Parcul Anton Kratzer, proprietatea publica a orasului Deta.
-Hot.nr.145/28.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.146/28.11.2017 privind modificarea si completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.147/28.11.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.148/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire si dotare cladire Piata Agroalimentara, Orasul Deta, str.Revolutiei nr.24”.
-Hot.nr.149/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Modernizare copertine, pavaje si imprejmuire parcela, orasul Deta, str.Revolutiei nr.24”.
-Hot.nr.150/28.11.2017 privind aprobarea implementarii proiectului “Modernizare copertine, pavaje si imprejmuire parcela in orasul Deta, str.Revolutiei nr.24, judet Timis”.
-Hot.nr.151/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Construire si amenajare strada pe terenul inscris in CF 402024”.
-Hot.nr.152/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strada Calea Banlocului”.
-Hot.nr.153/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strada Marian Damaschin, Oras Deta, jud.Timis”.
-Hot.nr.154/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Camping-casute in Strand Termal Deta”.
-Hot.nr.155/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie, cu destinatia locuinta, situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.76, ap.1C”.
-Hot.nr.156/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren, situat in orasul Deta, str. Calea Banlocului nr.6, ap.3.
-Hot.nr.157/28.11.2017 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie+teren, situat in orasul Deta, str. Calea Opatitei nr.5, ap.4.
-Hot.nr.158/28.11.2017 privind completarea art.1 al Hotararii nr. 125/26.09.2017 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.159/28.11.2017 privind aprobarea propunerii de retea scolara in orasul Deta, pe anul scolar 2018-2019.
-Hot.nr.160/28.11.2017 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, satul Opatita nr.40.
-Hot.nr.161/28.11.2017 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2018.
-Hot.nr.162/28.11.2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Urbanism, protectia mediului, lucrari publice, administrarea patrimoniului a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.163/28.11.2017 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Amenajare artere de legatura dintre Zona Rezidentiala PUZ Deta si strazile existente in zona”.
-Hot.nr.164/28.11.2017 privind aprobarea PUZ -Construire Parc industrial, inatravilan.

decembrie

-Hot.nr.165/5.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.166/12.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
-Hot.nr.167/19.12.2017 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 11.12.2017.
-Hot.nr.168/19.12.2017 privind actualizarea tarifelor de inchiriere a terenurilor aflate in proprietate publica sau privata a statului sau a U.A.T.
-Hot.nr.169/19.12.2017 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2018-31.12.2018”.
-Hot.nr.170/19.12.2017 privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.
-Hot.nr.171/19.12.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.172/19.12.2017 privind incetarea contractului individual de munca al d-rei Petrean Raluca Maria, consilier juridic in Aparatul permanent al Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.173/19.12.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Peiov Sebastian si Tasi Cosmin Claudiu.
-Hot.nr.174/19.12.2017 privind aprobarea schimbului de locuinte intre chiriasii Fatyol Florin si Rujan Nicolae.
-Hot.nr.175/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.176/19.12.2017 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pe anul scolar 2018-2019.
-Hot.nr.177/19.12.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

2016

ianuarie

-Hot.nr.1/26.01.2016 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007.
-Hot.nr.2/26.01.2016 privind actualizarea indicatorilor economici pentru proiectul tehnic aferent investitiei “Amenajare strazi in orasul Deta-Zona rezidentiala PUZ Deta.
-Hot.nr.3/26.01.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare canalizare pluviala pe strazile Aurel Vlaicu si Vasile Alecsandri, orasul Deta”.
-Hot.nr.4/26.01.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea Amenajare in scop turistic in zona “Brat mort pe paraul Birdeanca” situat in parcul Anton Kratzer.
-Hot.nr.5/26.01.2016 privind aprobarea DALI-Eficientizarea consumului energetic pentru iluminatul public al orasului Deta, judetul Timis.
-Hot.nr.6/26.01.2016 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru realizarea lucrarilor de constructii.
-Hot.nr.7/26.01.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilot de colectare si transport al deseurilor.
-Hot.nr.8/26.01.2016 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al orasului Deta, pe anul 2016.
-Hot. nr. 9/26.01.2016 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot. nr. 10/26.01.2016 privind aprobarea retelei scolare in orasul Deta, pe anul scolar 2016-2017.
-Hot. nr. 11/26.01.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orasului Deta, judetul Timis pentru perioada 2016-2022.
-Hot. nr. 12/26.01.2016 privind aprobarea Strategiei energetice a localitatii Deta 2016-2020.
-Hot. nr. 13/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot. nr. 14/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. “STRAND TERMAL DETA” S.R.L..

martie

-Hot.nr.25/22.03.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Morar Cristian Alin din partea Partidului National Liberal.
-Hot.nr.26/22.03.2016 privind rectificarea Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016.
-Hot.nr.27/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Timis.
-Hot.nr.28/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al GECT.
-Hot.nr.29/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al AOR.
-Hot.nr.30/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al ADID.
-Hot.nr.31/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al ADI Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.32/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei Timis Torontal.
-Hot.nr.33/22.03.2016 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2016 ca membru al Asociatiei Timis Torontal Barzava.
-Hot.nr.34/22.03.2016 privind aderarea orasului Deta la teritoriul LEADER constituit prin Grupul de Actiune Locala “Asociatia Timis Torontal Barzava”.
-Hot.nr.35/22.03.2016 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata teren inscrisa in CF 401105.
-Hot.nr.36/22.03.2016 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de rectificare suprafata teren inscrisa in CF 401609.
-Hot.nr.37/22.03.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor inscrise in CF 400930.
-Hot.nr.38/22.03.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 q Consiliului local la orasului Deta.
-Hot.nr.39/22.03.2016 privind schimbarea destinatiei bazei materiale a imobilului situat in orasul Deta, str. Infratirii nr.7.
-Hot.nr.40/22.03.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016.
-Hot.nr.41/22.03.2016 privind aprobarea includerii Orasului Deta in Programul Agetiei Nationale pentru Locuinte.

aprilie

-Hot.nr.42/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Lucrari de semaforizare in intersectiile din orasul Deta”.
-Hot.nr.43/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei pentru investitia “Acoperire si inchidere bazine exterioare cu apa termala din cadrul Strand Termal Deta”.
-Hot.nr.44/20.04.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015, in suma de 468 mii lei, pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei locale.
-Hot.nr.45/20.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.46/20.04.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 31.03.2016.
-Hot.nr.47/20.04.2016 privind validarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite in folosinta gratuita potrivit Legii nr.15/2003.
-Hot.nr.48/20.04.2016 privind aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor pentru tineri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala.
-Hot.nr.49/20.04.2016 privind modificarea Hotararii nr.43/29.05.2014 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.50/20.04.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de finalizare a schimbului de teren dintre Sulean Ilie si Consiliul local al orasului Deta.
-Hot.nr.51/20.04.2016 privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.52/20.04.2016 privind aprobareanormativelor de cheltuieli care privesc actiunile de protocol, dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbirile telefonice.
-Hot.nr.53/20.04.2016 privind schimbarea categoriei de folosinta si repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Elena Ghenescu, bl.A19, et.2, ap.9.

septembrie

-Hot.nr.22/23.09.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2015, in suma de 10,00 mii lei.
-Hot.nr.23/23.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.24/23.09.2016 privind aprobarea cotei autoritatii publice locale, aplicabila titularilor de contracte care au implinit varsta de 35 ani, la valoarea de inlocuire a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate de ANL.
-Hot.nr.25/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc tip P+4E, str. Stefan cel Mare nr.25/27, bloc. A”.
-Hot.nr.26/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc tip P+3E, str. Elena Ghenescu, bloc A18”.
-Hot.nr.27/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Reabilitare termica bloc in regim de inaltime P+3E, str. Elena Ghenescu, bl.B17-C17,
-Hot.nr.28/23.09.2016 privind predarea catre MDRAP prin CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii”Asezamant cultural in orasul Deta, judetul Timis”.
-Hot.nr.29/23.09.2016 privind punerea la dispozitia “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente aces
-Hot.nr.30/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402570.
-Hot.nr.31/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402559.
-Hot.nr.32/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 402568.
-Hot.nr.33/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscrise in CF 400929-C1.
-Hot.nr.34/23.09.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscrise in CF 400908-C1.
-Hot.nr.35/23.09.2016 privind aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Liceul Thnologic Sfantu Nicolae Deta.
-Hot.nr.36/23.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot.nr.37/23.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic Sfantu Nicolae Deta.
-Hot.nr.38/23.09.2016 privind efectuarea demersurilor pentru obtinerea Licentei de dare in administrare pentru exploatare a apei geotermale din perimetrul Strand geotermal Deta, Judetul Timis.
-Hot.nr.39/23.09.2016 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.

octombrie

-Hot.nr.40/3.10.2016 privind modificarea Hotararii nr.44/20.04.2016 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.41/3.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.42/3.10.2016 privind aprobarea reamplasarii statiei de autobuz existenta pe partea stanga si executarea uneia noi pe partea dreapta, a sensului de mers spre Denta, in strada Mihai Viteazul.
-Hot.nr.43/25.10.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 30.09.2016 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.09.2016.
-Hot.nr.44/25.10.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.45/25.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot.nr.46/25.10.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilelor inscrise in CF 400578-C1-U2.
-Hot.nr.47/25.10.2016 privind insusirea Deciziei nr.33/15.09.2016 a Camerei de Conturi a judetului Timis.
-Hot.nr.48/25.10.2016 privind insusirea prelungirii termenului pentru realizarea masurilor dispuse de Camera de Conturi a judetului Timis.
-Hot.nr.49/25.10.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.50/25.10.2016 privind aprobarea intabularii imobilului Cc 28/1 din UAT a orasului Deta, judetul Timis.
-Hot.nr.51/25.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei de concesionare a terenurilor din domeniul privat al orasului Deta destinate executarii de constructii.
-Hot.nr.52/25.10.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinta P+M pe parcela inscrisa in CF 400984.
-Hot.nr.53/25.10.2016 privind repartizarea spre inchiriere a locuitei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.17.

noiembrie

-Hot.nr.54/1.11.2016 privind rectificarea Bugetului finantat integral din venituri proprii pe anul 2016.
-Hot.nr.55/14.11.2016 privind aprobarea amplasarii obiectivului de investitii Construire Parc Industrial si pe terenul inscris in CF 402552.
-Hot.nr.56/29.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.57/29.11.2016 privind aprobarea Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2017-31.12.2017 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
-Hot.nr.58/29.11.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Spitalului orasenesc Deta.
-Hot.nr.59/29.11.2016 privind aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pentru anul 2017.
-Hot.nr.60/29.11.2016 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.61/29.11.2016 privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre A.N.L a terenului din parcela inscrisa in CF 402814.
-Hot.nr.62/29.11.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.63/29.11.2016 privind modificarea statului de functii prin transformarea unui post de natura contractuala din Cabinetul Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.64/29.11.2016 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
-Hot.nr.65/29.11.2016 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie situat in orasul Deta, str. Mihai Eminescu nr.7, ap.1.
-Hot.nr.66/29.11.2016 privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului inscris in CF 400965-C1., situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazul nr.35.

decembrie

-Hot.nr.67/6.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.68/20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
-Hot.nr.69/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de baza lunare in lei/mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta precum si pentru curtile si gradinile aferente acestor spatii.
-Hot.nr.70/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor pentru inchirierea terenurilor din domeniul public, situate in dreptul imobilelor avand destinatia de alimentatie publica, in vederea amenajarii de terase.
-Hot.nr.71/20.12.2016 privind reactualizarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii.
-Hot.nr.72/20.12.2016 privind reactualizarea tarifului de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare.
-Hot.nr.73/20.12.2016 privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Deta.
-Hot.nr.74/20.12.2016 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 12.12.2016.
-Hot.nr.75/20.12.2016 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta.
-Hot.nr.76/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bl.B, ap.18.
-Hot.nr.77/20.12.2016 privind repartizarea locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor nr.13, bl.B, ap.9.
-Hot.nr.78/20.12.2016 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale.
-Hot.nr.79/20.12.2016 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazii DS 20 situata in intravilanul satului Opatita.
-Hot.nr.80/20.12.2016 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
-Hot.nr.81/20.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.82/20.12.2016 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului situat in orasul Deta, str. Infratirii nr.7.
-Hot.nr.83/20.12.2016 privind modificarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.84/23.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
-Hot.nr.85/27.12.2016 privind insusirea Raportului de evaluare a patrimoniului U.A.T.O Deta.

2015

februarie

– Hot.nr.22/24-03.2015 privind stabilirea taxei pentru inchirierea pasunii.
– Hot.nr.23/24-03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.24/24-03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la GECT Banat -Triplex Confinium.
– Hot.nr.25/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADI Apa-Canal Timis.
– Hot.nr.26/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la AOR.
– Hot.nr.27/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADID.
– Hot.nr.28/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal.
– Hot.nr.29/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal-Barzava.
– Hot.nr.30/24.03.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casa aparute in functionarea subcapitolului bugetar E.65.03.01 “Învăţământ preşcolar”.
– Hot.nr.31/24.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr.32/24.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
– Hot.nr.33/24.03.2015 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2015 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societatii.
– Hot.nr.34/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Bazin de inot descoperit in baza de agrement Deta – Instalatii incalzire cu panouri solare”.
– Hot.nr.35/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei de actualizare date tehnice a imobilului situat in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
– Hot.nr.36/24.03.2015 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de repozitionare, rectificare suprafete si dezmembrare parcele din PUZ – Zona Termal.
– Hot.nr.37/24.03.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.38/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si cabine garderobă in incinta Strandului Termal.
– Hot.nr.39/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizare si reamenajarea parcului din orasul Deta, Judetul Timis”.
– Hot.nr.40/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare strazi in satul Opatita”.
– Hot.nr.42/24.03.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.B, ap.14.
– Hot.nr.43/24.03.2015 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
– Hot.nr.44/24.03.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

martie

– Hot.nr.22/24-03.2015 privind stabilirea taxei pentru inchirierea pasunii.
– Hot.nr.23/24-03.2015 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.24/24-03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la GECT Banat -Triplex Confinium.
– Hot.nr.25/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADI Apa-Canal Timis.
– Hot.nr.26/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la AOR.
– Hot.nr.27/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la ADID.
– Hot.nr.28/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal.
– Hot.nr.29/24.03.2015 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ce revine orasului Deta pentru anul 2015 ca membru la Asociatia Timis Torontal-Barzava.
– Hot.nr.30/24.03.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 2014 pentru acoperirea golurilor temporare de casa aparute in functionarea subcapitolului bugetar E.65.03.01 “Învăţământ preşcolar”.
– Hot.nr.31/24.03.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr.32/24.03.2015 privind aprobarea Metodologiei de declarare, aplicare, calculare si achitare a taxei speciale de salubritate.
– Hot.nr.33/24.03.2015 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2015 in orasul Deta, cu finantare din sursele proprii ale societatii.
– Hot.nr.34/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Bazin de inot descoperit in baza de agrement Deta – Instalatii incalzire cu panouri solare”.
– Hot.nr.35/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei de actualizare date tehnice a imobilului situat in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
– Hot.nr.36/24.03.2015 privind aprobarea unor operatiuni cadastrale de repozitionare, rectificare suprafete si dezmembrare parcele din PUZ – Zona Termal.
– Hot.nr.37/24.03.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.38/24.03.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru investitia “Constructie auxiliara in regim parter, grup sanitar, sauna si cabine garderobă in incinta Strandului Termal.
– Hot.nr.39/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizare si reamenajarea parcului din orasul Deta, Judetul Timis”.
– Hot.nr.40/24.03.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Amenajare strazi in satul Opatita”.
– Hot.nr.42/24.03.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Orhideelor, bl.B, sc.B, ap.14.
– Hot.nr.43/24.03.2015 privind aprobarea organigramei Spitalului Orasenesc Deta.
– Hot.nr.44/24.03.2015 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.

iunie

– Hot.nr. 63/17.06.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
– Hot.nr. 64/30.06.2015 privind inchirierea suprafetei de 1,07 ha teren arabil din extravilanul orasului, teren aferent constructiilor agricole proprietatea d-lui Luncz Ioan.
– Hot.nr. 65/30.06.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Sens giratoriu in intersectia strazii Victoriei cu str. M.Eminescu si sens giratoriu in intersectia strazilor Victoriei cu Tg. Mare”.
– Hot.nr. 66/30.06.2015 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul “Parc industrial orasul Deta”.
– Hot.nr. 67/30.06.2015 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr. 68/30.06.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren pentru vatra de stupina.
– Hot.nr. 69/30.06.2015 privind metodologia de inchiriere a spatiilor temporar disponibile din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Orasul Deta.
– Hot.nr. 70/30.06.2015 privind modificarea statului de functii al Aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta.
– Hot.nr. 71/30.06.2015 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Victoriei nr.65.
– Hot.nr. 72/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta, d-lui Circa Iosif-Marius.
– Hot.nr. 73/30.06.2015 privind conferirea titlului de cetatean de onoare al orasului Deta,postmortem, d-lui Rotaru Gheorghe.
– Hot.nr. 74/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400243, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc A 13.
– Hot.nr. 75/30.06.2015 privind aprobarea reapartamentarii imobilului inscris in CF 400241, situat in orasul Deta, str.Padurii, bloc B 13.
– Hot.nr. 76/30.06.2015 privind modificarea si completarea Hotararii nr.36 din 24.03.2015
– Hot.nr. 77/30.06.2015 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenurile concesionate in orasul Deta.
– Hot.nr. 79/30.06.2015 privind validarea mandatului de consilier d-lui Neda Pavel din partea P.N.L.

august

septembrie

-Hot.nr.89/1.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
-Hot.nr.90/1.09.2015 privind reorgenizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Deta.
-Hot.nr.92/1.09.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
-Hot.nr.93/22.09.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia
-Hot.nr.94/22.09.2015 privind propunerea de avizare a lucrărilor pe domeniul public si privat al U.A.T Deta.
-Hot.nr.95/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401144.
-Hot.nr.96/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401671.
-Hot.nr.97/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400465.
-Hot.nr.98/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 400517.
-Hot.nr.99/22.09.2015 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in CF 401514.
-Hot.nr.100/22.09.2015 privind aprobarea vanzarii imobilului-constructie situat in orasul Deta, str.Vasile Alecsandri nr.16, ap.2.
-Hot.nr.101/22.09.2015 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor de teren inscrise in CF 402598 si CF 402600.
-Hot.nr.102/22.09.2015 privind concesionarea terenului situat in orasul Deta str.Mihai Eminescu.
-Hot.nr.103/22.09.2015 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta.
-Hot.nr.104/22.09.2015 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.105/22.09.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic “Sfantu Nicolae” Deta.
-Hot.nr.106/22.09.2015 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al orasului Deta in Consiliul de administratie al Gradinitei cu program prelungit Deta.
-Hot.nr.107/22.09.2015 privind aprobarea actualizarii de date pentru imobilul inscris in CF 400243.
-Hot.nr.108/22.09.2015 privind aprobarea actualizarii de date pentru imobilul inscris in CF 400241.
-Hot.nr.109/22.09.2015 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a terenului inscris in CF 402766.

2014

aprilie

-Hot.nr.25/4.04.2014 privind aprobarea documentatiei pentru investitia – “Amenajare peisagistica ansamblu urban strazile Victoriei si Mihai Viteazul, oras Deta, judet Timis”.
-Hot.nr.26/4.04.2014 privind inchirierea prin licitatie publica a pasunilor apartinand domeniului privat al orasului Deta.
-Hot.nr.27/29.04.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe 2013, pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei locale.
-Hot.nr.28/29.04.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
-Hot.nr.29/29.04.2014 privind aprobarea executiei bugetelor pe trimestrul I 2014.
-Hot.nr.30/29.04.2014 privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate (lei/mp.) pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, realizate de ANL, situate in orasul Deta, str.Padurii 13A si 13B.
-Hot.nr.31/29.04.2014 privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului local al orasului Deta in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara Apa-Canal Timis.
-Hot.nr.32/29.04.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta, Zona Elena Ghenescu.
-Hot.nr.33/29.04.2014 privind nominalizarea caselor in baza Legii nr.112/1995 in vederea atribuirii terenurilor aferente locuintelor.
Hot.nr.34/29.04.2014 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta.
Hot.nr.35/29.04.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, Calea Voitegului.
Hot.nr.36/29.04.2014 privind numirea d-lui Mitran Mark Sebastian in functia de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA”.
Hot.nr.37/29.04.2014 privind aprobarea vanzarii cotei de 45/200 din imobilul – teren si constructie, situat in orasul Deta, str. Mihai Viteazu nr.41, Parohiei Ortodoxe Sarbe din Deta.

mai

-Hot. nr.38/29.05.2014 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2013 la S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.
-Hot. nr.39/29.05.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a imobilelor situate in orasul Deta, Calea Ofsenitei
-Hot. nr.40/29.05.2014 privind modificarea si completarea H.C.L nr. 18/27.02.2007 privind aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
-Hot. nr.41/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
-Hot. nr.42/29.05.2014 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G.R nr.548/1999.
-Hot. nr.43/29.05.2014 privind atribuirea in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean “General Moise Groza” Timis a spatiului inscris in CF 400649-C1-U4, pentru desfasurarea Sectiei de Jandarmi-Ordine Publica Deta.
-Hot. nr.44/29.05.2014 privind aprobarea infiintarii serviciului public de colectare-transport deseuri la nivelul judetului Timis, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis, in scopul delegarii de gestiune.
-Hot. nr.45/29.05.2014 privind aprobarea aderarii Orasului Deta la Conventia Primarilor.
-Hot. nr.46/29.05.2014 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor pentru realizarea lucrarilor de constructii, a terenurilor pentru amplasarea de panouri publicitare si a chiriilor pentru spatii cu alta destinatie decat aceea de locu
-Hot. nr.47/29.05.2014 privind aprobarea unei taxe speciale pentru serviciile prestate de catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Deta.
-Hot. nr.48/29.05.2014 privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a spatiului SAD 1 din imobilul-constructie situat in orasul Deta, satul Opatita nr. 40, chiriasului Beraru Răzvan Florin.

iunie

-Hot. nr.49/24.06.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
-Hot. nr.50/24.06.2014 privind repartizarea sumei de 95.000 mii lei, din bugetul pentru anul 2014, cultelor religiose din orasul Deta.
-Hot. nr.51/24.06.2014 privind numirea unui responsabil cu tinerea “Registrului de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale” si a “Registrului de evidenta a garantiilor locale”.
-Hot. nr.52/24.06.2014 privind stabilirea taxelor zilnice pentru utilizarea unor locuri publice.
-Hot. nr.53/24.06.2014 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru sinistratii din Serbia.
-Hot. nr.54/24.06.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, Zona Termal.
-Hot. nr.55/24.06.2014 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazilor situate in intravilanul orasului Deta.
-Hot. nr.56/24.06.2014 privind radierea dreptului de proprietate dobandit prin schimb de catre CAP Opatita asupra terenului inscris in CF 400667 Deta.
-Hot. nr.57/24.06.2014 privind modificarea suprafetei de teren concesionate de catre S.C. AUTO HUNYADI S.R.L Deta.
-Hot. nr.58/24.06.2014 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str. Padurii nr.13, bloc B, ap.18, locuinta realizata de catre A.N.L.
-Hot. nr.59/24.06.2014 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia “Modernizarea partiala a sistemului de iluminat stradal in orasul Deta prin utilizarea energiei regenerabile”.
-Hot. nr.60/25.06.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

decembrie

– Hot.nr.99/3.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
– Hot.nr.100/3.12.2014 privind rezilierea contractului de concesiune nr.1792/14370/2007 pentru delegarea in mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare a orasului Deta.
– Hot.nr.101/12.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
– Hot.nr.102/16.12.2014 privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul pentru anul 2014, pentru achizitionarea de pungi cu dulciuri pentru copii, pentru Pomul de Craciun.
– Hot.nr.103/16.12.2014 privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul pentru anul 2014, pentru achizitionarea de instalatii luminoase si pentru montarea acestora in orasul Deta.
– Hot.nr.104/16.12.2014 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 11.12.2014.
– Hot.nr.105/16.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015.
– Hot.nr.106/16.12.2014 privind aprobarea “Agendei principalelor manifestari cultural-artistice si sportive in perioada 1.01.2015-31.12.2015 finantata din bugetul local de venituri si cheltuieli.
– Hot.nr.107/16.12.2014 privind aprobarea unor tarife minime.
– Hot.nr.108/16.12.2014 privind insusirea modificarilor survenite in structura patrimoniului public al orasului Deta.
– Hot.nr.109/16.12.2014 privind rezilierea unui contract de concesiune pentru terenul concesionat in Zona de Locuinte Termal Deta.
– Hot.nr.110/16.12.2014 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a unui imobil situat in orasul Deta, Zona Termal.

2013

ianuarie

Nr.1/4.01.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
Nr.2/8.01.2013 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii dezvoltare, cu suma de 279.487,59 lei
Nr.3/29.01.2013 privind stabilirea tarifelor minime la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta
Nr.4/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publica sau privata a orasului, pentru realizarea de lucrari de constructii
Nr.5/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor de inchiriere sau concesionare a suprafetelor de teren din domeniul public sau privat al orasului Deta pentru amplasarea de panouri publicitare
Nr.6/29.01.2013 privind aprobarea tarifelor minime de inchiriere a terenurilor din proprietatea publica a orasului, pentru terase
Nr.7/29.01.2013 privind aprobarea Programului de investitii al S.C. AQUATIM S.A pentru anul 2013 in orasul Deta
Nr.8/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare si iesire din indiviziune a imobilului situat in orasul Deta, str.Victoriei nr.30
Nr.9/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului situat in orasul Deta, str.Victoriei nr.70, ap.2
Nr.10/29.01.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare si iesire din indiviziune a imobilului situat in orasul Deta, str. Calea Ghiladului
Nr.11/29.01.2013 privind rezilierea unor contracte de concesiune pentru terenurile concesionate in Zona de Locuinte Termal Deta si in intravilanul orasului Deta
Nr.12/29.01.2013 privind completarea anexei Hotararii nr.50/25.09.2012 a Consiliului local al orasului Deta
Nr.13/29.01.2013 privind modificarea anexei Hotararii nr.51/25.09.2012 a Consiliului local al orasului Deta
Nr.14/29.01.2013 privind imputernicirea unei persoane sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni in domeniul pasunatului
Nr.15/29.01.2013 privind aprobarea Regulilor si masurilor de prevenire a incendiilor pe timpul executarii lucrarilor cu foc deschis pe raza administrativ-teritoriala a orasului Deta
Nr.16/29.01.2013 privind introducerea celei de-a doua linii de garda in specialitatea chirurgie in cadrul structurii Spitalului orasenesc Deta
Nr.17/29.01.2013 privind propunerea de clasare a DC 172 Deta-Opatita-Birda in categoria drumurilor judetene

aprilie

– Nr.32/8.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a estimarilor bugetare pentru anii 2014-2016
– Nr.33/8.04.2013 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea ocuparii postului de administrator al S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L
– Nr. 34/23.04.2013 privind aprobarea situatiei financiare pe anul 2012 si repartizarea profitului net la S.C.”STRAND TERMAL DETA” SRL
– Nr. 35/23.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C.”STRAND TERMAL DETA” SRL
– Nr. 36/23.04.2013 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Deta si personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei Orasului Deta
– Nr. 37/23.04.2013 privind completarea Hotararii Consiliului local al orasului Deta nr.11/21.02.2012 pentru insusirea listei cu bunurile reevaluate care asigura serviciul de alimentare cu apa si canalizare si transmiterea acestor bunuri in administrare o
– Nr. 38/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401977, cu nr. cadastral 401977-C1, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc A
– Nr. 39/23.04.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de apartamentare a imobilului inscris in CF 401978, cu nr. cadastral 401978-C2, situat in orasul Deta, str. Orhideelor, bloc B
– Nr. 40/23.04.2013 privind nominalizarea cumparatorilor caselor in baza Legii nr.112/1995 in vederea atribuirii terenurilor aferente locuintelor
– Nr. 41/23.04.2013 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a parcelelor ramase libere in Zona de locuinte PUZ Termal Deta si aprobarea documentatie de atribuire
– Nr. 42/23.04.2013 privind majorarea tarifelor la Strandul Termal Deta
– Nr. 43/23.04.2013 privind numirea d-lui Strimtu Valentin-Pavel in functia de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA” SRL si aprobarea actului aditional la actul constitutiv al societatii

octombrie

– Hot.nr.85/1.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.86/29.10.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.87/29.10.2013 privind aprobarea execuţiei bugetelor pe trim. III 2013.
– Hot.nr.89/29.10.2013 privind constatarea incetarii calitatii de administrator al S.C. “STRAND TERMAL DETA” S.R.L a d-lui Strimtu Valentin-Pavel.
– Hot.nr.90/29.10.2013 privind infiintarea Grupului de Lucru Local pentru incluziunea sociala a romilor.
– Hot.nr.91/29.10.2013 privind aprobarea transmiterii fara plata a imobilului inscris in CF 401605, din domeniul public al statului si din administrarea MAI prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontiera Timisoara, in domeniul public al orasului
– Hot.nr.92/29.10.2013 privind rezilierea dreptului de concesiune pentru terenul inscris in CF 402226, cu nr.top. 793-794/3.
– Hot.nr.93/29.10.2013 privind aprobarea pentru prima intabulare a strazilor situate in intravilanul orasului Deta.
– Hot.nr.94/29.10.2013 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.95/29.10.2013 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea schimbului de teren intre Consiliul local al orasului Deta si numitele Eilhardt Margareta Iuliana Victoria si Eilhardt Elena Maria.
– Hot.nr.96/29.10.2013 privind modificarea suprafetei de teren din documentatia tehnica pentru prima inscriere a imobilului situat in extravilanul Orasului Deta, respectiv nr. cadastral F47, de la 16.260 mp. la 15.457 mp.

decembrie

– Hot.nr.104/5.12.2013 privind aprobarea PUZ -Realizare parc fotovoltaic Deta si instalatii de racordare SEN, intravilan oras Deta.
– Hot.nr.105/5.12.2013 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Deta si a personalului de deservire al activitatilor din subordinea Primariei orasului Deta.
– Hot.nr.106/17.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
– Hot.nr.107/17.12.2013 privind aprobarea Executiei bugetului local la data de 10.12.2013 si a Executiei bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la data de 30.11.2013.
– Hot.nr.108/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2014.
– Hot.nr.109/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului inscris in C.F. 402195, cu nr. cadastral NGL 54, situat în orasul Deta, str.Padurii nr.18A.
– Hot.nr.110/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice pentru prima inscriere a imobilului situat in extravilanul Orasului Deta, respectiv nr.cadastral NMS 361 in suprafata de 56.300 mp.
– Hot.nr.111/17.12.2013 privind completarea Hotararii nr.18/27.02.2007 a Consiliului local al orasului Deta pentru aprobarea domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.112/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei de inventariere a domeniului privat al orasului Deta.
– Hot.nr.113/17.12.2013 privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor potrivit prevederilor punctului II din Normele tehnice aprobate prin H.G. nr. 548/1999.
– Hot.nr.114/17.12.2013 privind modificarea anexelor Hotararii nr.102/2013 pentru aprobarea listelor de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale si a locuintelor cu chirie din fondul locativ al orasului Deta pe anul 2014.
– Hot.nr.115/17.12.2013 privind repartizarea spre inchiriere a locuintei situate in orasul Deta, str.Padurii nr.13, bloc A, ap.15, locuinta realizata de catre A.N.L.
– Hot.nr.116/17.12.2013 privind insusirea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei Orasului Deta.
– Hot.nr.117/17.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnice de alipire a parcelelor inscrise in CF 402082 si CF 402078, situate in orasul Deta, str. Calea Voitegului nr.1.
– Hot.nr.118/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.44 din 28.10.2013.
– Hot.nr.119/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.57 din 7.06.2013.
– Hot.nr.120/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.101 din 26.11.2013.
– Hot.nr.121/23.12.2013 privind completarea Hotararii nr.77 din 27.11.2012.