Anunțuri

ANUNȚ

“Consiliul local al orașului Deta a aprobat prin H.C.L. nr. 80 din 28.05.2024, H.C.L. 81 din 28.05.2024 si H.C.L 82 din 28.05.2024 în baza O.U.G. 57/03.07.2019, închirierea prin licitație publică a terenului din orașul Deta, înscris în CF nr.403499 cu nr.top 403499 în suprafață de 4093 mp. situat în Calea Opatiței nr. FN, în vederea creșterii animalelor mici , terenul se află în domeniul privat al orașului Deta. Informaţii suplimentare se găsesc in caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor : 28.06.2024 ora 16:00.
Data limită pentru solicitarea clarificăriilor: 21.06.2024 ora 14:00
Şedinţa publică pentru deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Deta, strada Victoriei nr.32, în sala de şedinţe, în data de 01.07.2024, ora 1200.
Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la Serviciul urbanism al Primăriei oraşului Deta.”

 
Anunt – Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, județul Timiș

ORAȘUL DETA, titular al proiectului „Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, județul Timiș” propus a fi amplasat în orașul Deta, str. Calea Voitegului, CF nr. 404079, 404080, 403484, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, județul Timiș”, propus a fi amplasat în orașul Deta, str. Calea Voitegului, CF nr. 404079, 404080, 403484, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș.

ANUNT MEDIU – DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE AMENAJARE PARCARI,TROTUAR SI ZONA VERDE CALEA VOITEGULUI _001621


ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Orașul Deta, str. Victoriei, nr. 32, localitate Deta, județul Timiș, cod 305200,
fax 0256/390 511, telefon 0256/390 466 și 0256/390 606, e-mail primaria_deta@net69.ro

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2024, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari:

 


OFERTA VANZARE TEREN EXTRAVILAN DETA


Anuntul de participare


A N U N Ţ !!!!
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA PECIU NOU, JUD TIMIȘ”, propus a fi amplasat în Orașul Deta, teren identificat prin extras CF nr. 401793, nr. Top. 401793 Deta, jud. Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Timiș din municipiul Timișoara, blv Liviu Rebreanu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu . Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ANUNT PUBLIC DECIZIE ETAPA DE INCADRARE DE CATRE APM TIMIS PT PROIECTUL INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN ORASUL DETA


A N U N Ţ !!!!
„ORAȘUL DETA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, județul Timiș” propus a fi amplasat în orașul Deta, str. Calea Voitegului, CF nr. 404079, 404080, 403484, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 A, jud. Timiș și la sediul titularului, Orașul Deta, str. Victoriei, nr. 32, jud. Timiș, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 -14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

Anunt privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – AMENAJARE PARCARI,TROTUAR SI ZONA VERDE PE CALEA VOITEGULUI ORAS DETA, TIMIS


INFORMARE


Orașul Deta urmează să implementeze proiectul ,,Curcubeul Multiculturalității în zona Timiș – Torontal – Bârzava”.

Proiectul se va desfășura în perioada 14.09.2023 – 13.09.2025 și va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR ).

Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR ) este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Acest proiect are o valoare totală de 26.990,68 Euro, valoarea totală eligibilă fiind de 20.000,00 Euro.

Proiectul își propune să contribuie la promovarea caracterului multietnic, de conviețuire și toleranță, păstrarea datinilor, obiceiurilor, tradițiilor și a culturii pentru o parte dintre minoritățile existente pe raza orașului Deta și a Microregiunii Timiș – Torontal – Bârzava.

Activitățile care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt :
• Lansarea proiectului ,,Curcubeul multiculturalității în zona Timiș – Torontal – Bârzava”, în cadrul căruia va avea loc simpozionul intitulat ,,Conviețuire, toleranță, diversitate, multiculturalitate”, susținut de etnograful Andrei Milin.
• Seminar Folclor ,,Uniți prin multiculturalitate” ;
• Festivalul Etniilor care va cuprinde atelierul de creație a unor produse meșteșugărești, intitulat ,,Păstrătorii tradiției multiculturale”, târgul de produse tradiționale și meșteșuguri multietnice din microregiunea Timiș – Torontal – Bârzava, o expoziție de costume populare aparținând etniilor română, sârbă, maghiară, germană, bulgară, și spectacolul extraordinar denumit ,,Curcubeul multiculturalității” ;
• Lansare broșură ,,Multiculturalitate și diversitate în microregiunea Timiș – Torontal – Bârzava” ;
• Închiderea proiectului.

Lansarea proiectului va avea loc în data de 31 ianuarie 2024, ora 13.00 la centrul Cultural al Orașului Deta.

Descarca document


A N U N Ţ !!!!
Publicăm Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ-teritoriale Deta pentru anul 2023. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.


A N U N Ţ !!!!
UAT ORAȘ DETA, localitatea Deta, str. Victoriei, nr. 32, jud. Timiș anunţă elaborarea primei versiuni a STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A ORAȘULUI DETA 2022-2030 şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa : DETA, STRADA VICTORIEI, NR.32, ÎN ZILELE LUNI-JOI 8-16, VINERI 8-13.
Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Timiş, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.


Publicare anunt ziar local, art. 11 alin. 5 din Legea 255/2010


Anunț public privind decizia etapei de încadrare


A N U N Ţ !!!!
CERERILE ÎNSOŢITE DE ACTELE DOVEDITOARE CU VENITURILE FAMILIEI PENTRU ACORDAREA SUBVENŢIEI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR,PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2023- MARTIE 2024, SE PREIAU PÂNĂ LA DATA DE 20 PENTRU LUNA ÎN CURS.PENTRU LUNA NOIEMBRIE ACTELE SE PREIAU INCLUSIV PÂNĂ LA DATA DE 20 NOIEMBRIE 2023.

ANUNT, SUBVENTIE


A N U N Ţ !!!!!
LISTELE DE PRIORITĂȚI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DE STAT/ SOCIALE AU FOST APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL DETA NR.166 DIN 26.09.2023 DUPĂ CUM URMEAZĂ:
ANEXA NR.1- LISTE PRIORITĂȚI 1 CAMERĂ
ANEXA NR.2-LISTE PRIORITĂȚI 2 CAMERE

CONDUCEREA PRIMĂRIEI DETA,


„ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființarea unor centre de colectare cu aport voluntar in jud. Timiș- LOT 1”, propus a fi amplasat în Orașul Deta, intravilan, teren identificat prin extras CF nr. 401793, jud. Timiș. – Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere acord mediu – INFIINTAREA UNOR CENTRE DE COLECTARE CU APORT VOLUNTARE IN JUD. TIMIS – LOT 1Anunt emitere acord de mediu


Proces verbal licitatie SAD 1 și SAD 2 destinatie Fast-Food


A N U N Ţ !!!!!
ÎN PERIOADA 01 AUGUST -31 AUGUST 2023 LA SEDIUL PRIMĂRIEI DETA, COMP. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL, SE DEPUN DOSARELE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII LISTELOR DE PRIORITĂȚI PENTRU REPARTIZAREA LOCUINȚELOR DE STAT/SOCIALE PENTRU SOLICITANȚII CARE AU DEPUS O CERERE ÎN ACEST SENS PÂNĂ LA DATA DE 01 IULIE 2023.
CONDUCEREA PRIMĂRIEI DETA, ANUNT, DEP.DOSARE


CRITERII-CADRU ȘI LISTA CU ACTE JUSTIFICATIVE
PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE ATRIBUIRE A UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, SOCIALE SAU DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAȘULUI DETA – ANEXA NR.1 LA HCL criterii de repartizare locuinte


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


ORASUL DETA anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Extindere rețea canalizare menajeră în Opatița, oraș Deta”.


Notificare – SKM_C364e23061308540


ORASUL DETA anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Deta, județul Timiș, utilizând surse regenerabile de energie geotermală”, propus a fi amplasat în localitatea Deta, CF nr. 404026, 402296, 402289, 402291, 402305, 403996, 403467, 402146, 403458, 403312, 403313, 403314, 401804, 401577, 400668, jud. Timiș.

Anunț decizie de încadrare MEDIU – Realizarea unui sistem centralizat de producere si distributie a energiei termice


Anunț de înscriere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – detaliiORASUL DETA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere rețea canalizare menajeră în Opatița, oraș Deta”, propus a fi amplasat în orașul Deta, sat Opatița, jud. Timiș. – Anunt MEDIU – EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA OPATITA,ORAS DETA TIMIS


ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se supune consultării publice următorul proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării elementului după care se va face implementarea principiului economic „plătești pentru cât arunci” pentru serviciul de colectare și transport ale deșeurilor municipale din Zona 3 – Deta, județul Timiș. Anunt „platesti pentru cat arunci”


Anunt de atribuire 2023


ANUNȚ privind vânzarea de bunuri imobile –  anunt licitatie Boka


Anunt privind vanzarea bunurilor imobile – SKM_C364e23033112351


ORASUL DETA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Realizare variantă de ocolire a orașului Deta”.
Anunt MEDIU – REALIZARE VARIANTA DE OCOLIRE A ORASULUI DETA


ANUNŢ DE PARTICIPARE – Publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din data 02.03.2023, Partea a VI-a – Anunt participare 2023

 


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: „Extindere rețea de distribuție apă și canalizare în localitatea Deta, zona Țiglărie, județul Timiș”. Anunt Gospodarirea APELOR – Extindere rețea de distribuție apă și canalizare DETA zona Tiglărie


Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: „Extindere rețea canalizare menajeră în Opatița, oraș Deta, județul Timiș”
Anunț Gospodărirea APELOR – Extindere rețea canalizare menajeră OPATITA


Publicăm Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ-teritoriale Deta pentru anul 2022. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.


ANUNT PUBLIC PRIVIND decizia etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN PUZ INDUSTRIAL, CF 403373, 403374, 403375, DETA, TIMIȘ” propus a fi amplasat în Deta, CF nr. 403373, nr. top 403373, CF nr. 403374, nr. top 403374, CF NR. 403375, NR. TOP 403375, JUD. Timiș,

Anunt MEDIU – PARC FOTOVOLTAIC


INVITAȚIE PARTICIPARE ACHIZIȚIE DIRECTĂ
„Servicii de colectare- transport a deșeurilor municipal de pe teritoriul UAT DETA, JUDEȚUL TIMIȘ”


ANUNT PUBLIC PRIVIND decizia etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Amenajare parcări și drum de legatură în orașul Deta, Cartier Târgu Mare, între blocurile A5 și B3, CF 404107” propus a fi amplasat în orașul Deta, str. Tg. Mare, extras CF nr. 404107, județul Timiș.  (atasament)


ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU pentru proiectul “Realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Deta, jud. Timiș, utilizând surse regenerabile de energie geotermală” propus a fi amplasat în Deta, nr. CF 404026, 402296, 402289, 402291, 402305, 403996, 403467, 402146, 403458, 403312, 403313, 403314, 401804, 401577, 400668, jud. Timiș.” (atasament)


Începerea implementării proiectului
„Reabilitare și modernizare sistem iluminat public în Orașul Deta, prin înlocuirea de corpuri
de iluminat existente și modernizarea punctelor de aprindere existente”
Cod SMIS 126887
Comunicat de presa inceput proiect Deta 126887


Orașul Deta anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN PUZ INDUSTRIAL, CF 403373, 403374, 403375, DETA, TIMIȘ” Anunț-public PARC FOTOVOLTAIC


29 Septembrie 2022
ORASUL DETA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amenajare parcări și drum de legătură în orașul Deta, Cartier Târgu Mare, între blocurile A5 și B3, CF 404107, județul Timiș” – Descarca document


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ
A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială DETA din județul Timiș, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului începând cu data de 05.09.2022 și până în data de 03.11.2022, la sediul Primăriei, pe pagina de internet proprie (www.detatm.ro), precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei orașului DETA după următorul program: Luni – Vineri, între orele 10.00 – 14.00, respectiv pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Multumim.


25 iunie – termenul de depunere a declarațiilor D 100 și D 101


23 martie 2022

ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2022, în baza  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă conform listei care poate fi vizualizată sau descărcată AICI.

 

18 februarie 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din data 17.02.2022, Partea a VI-a

Orașul Deta invită persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii sau culte religioase sau structuri sportive recunoscute conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile : cultură, sport și recreere, educație și dezvoltare comunitară, culte, social.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport și recreere, educație și dezvoltare comunitară, culte, social, pe anul 2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea : bugetul local 125.000 lei, defalcat pe domeniile cultură, sport și recreere, educație și dezvoltare comunitară, social 35.000 lei, culte religioase 90.000 lei.

3. Durata proiectelor : anul 2022.

4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect : Conform art.20 alin. (2) din Legea nr.350/2005 este 7 martie 2022, ora 14.00. Se motivează folosirea procedurii accelerate datorită faptului că sunt activități aflate în derulare care necesită finanțare.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect : Primăria Orașului Deta, oraș Deta, Strada Victoriei nr.32, județ Timiș.

6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 8-11 martie 2022.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

 Puteți descărca formularul de aplicare alături de întreg pachetul de documente necesar obținerii finanțării:

Anexa 7 Raport Tehnic 2022 (1)

Anexa 6 Declaratie de impartialitate membrii 2022 (1)

Anexa 5 Declaratia de impartialiate a beneficiarului 2022 (1)

Anexa 4 Declaratie pe propria raspundere 2022 (1)

Anexa 3 Buget proiect 2022 (1)

Anexa 2 Formular de aplicatie 2022 (1)

Anexa 1 Ch eligibile si neeligibile 2022 (1)

REGULAMENT 2022 (1)

Anexa 10 Cerere de plata 2022 (1)

Anexa 9 Procedura de conformitate, evaluare si selectie 2022 (1)

Anexa 8 Raport Financiar 2022 (1)

 

17 februarie 2022
Căutăm recenzori!

Primăria orașului Deta recrutează 3 persoane, recenzori care asigură autorecenzarea asistată (ARA) pentru colectarea datelor, precum și personal de rezervă. Detalii despre atribuțiile acestora și modalitatea de angajare le găsiți aici.

 

Publicăm Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ-teritoriale Deta pentru anul 2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

Publicăm:

Situatia privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru lemne 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutorului pentru lemne 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Situatia privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru gaze naturale 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutorului pentru gaze naturale 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Situatia privind beneficiarii si cuantumul suplimentului pentru energie electrica 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Situatia privind beneficiarii si cuantumul ajutorului pentru energie electrica 01 decembrie 2021 – 31 martie 2022

Pentru a vizualiza sau descărca documentele, click pe linkurile de mai sus.

 

15 noiembrie 2021
ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI pentru achizitia publica avand ca obiect ”Actualizare PUG si RLU Oras DETA, județul TIMIȘ”

Orasul DETA, cu sediul Deta, str. Victoriei, nr. 32, judet Timis, telefon: 0256390466; Fax: 0256390511; E-mail: primaria_deta@net69.ro , intenţionează să inițieze o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea achiziționării serviciilor de ”Actualizare PUG si RLU Oras DETA, județul TIMIȘ” (cod CPV 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2).

Anunt consultare piata pt achizitia publica Actualizare PUG si RLU Oras DETA, judetul TIMIS_000373


 

17 iunie 2021

În temeiul articolului 47(5) lit b din Legea nr 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm faptul că au fost emise acte administrative fiscale (SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII) pentru contribuabilii listați aici (click pe link pentru a vizualiza sau descărca documentul).

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – SELECȚIE PUBLICĂ DE PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Anunt de atribuire 2021 în conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activități nonprofit de
interes general.

 

 ANUNȚ DE PARTICIPARE – finanțare nerambursabilă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 83 din data 29.04.20201, Partea a VI-a

 Orașul Deta invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport și recreere, educație și dezvoltare comunitară, culte, social.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport și recreere, educație și dezvoltare comunitară, culte, social, pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local.
 2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea : bugetul local 125.000 lei, defalcat pe domeniul asociaţii şi fundaţii nonprofit 35.000 lei, culte religioase 90.000 lei.
 3. Durata proiectelor : anul 2021.
 4. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect : Conform art.20 alin. (2) din Legea nr.350/2005 este 17 mai 2021, ora 10.00. Se motivează folosirea procedurii accelerate datorită faptului că bugetul a fost aprobat târziu și sunt activități care necesită finanțare.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect : Primăria Orașului Deta, oraș Deta, Strada Victoriei nr.32, județ Timiș.
 6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada 18-20 mai 2021.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

Mai jos puteți descărca formularul de aplicare alături de întreg pachetul de documente necesar obținerii finanțării.

Anexa 1 Cheltuieli eligibile si neeligibile 2021

Anexa 2 Formular de aplicatie 2021

Anexa 3 Buget proiect 2021

Anexa 4 Declaratie pe propria raspundere 2021

Anexa 5 Declaratia de impartialiate a beneficiarului 2021

Anexa 6 Declaratie de impartialitate membrii 2021

Anexa 7 Raport Tehnic 2021

Anexa 8 Raport Financiar 2021

Anexa 9 Procedura de conformitate, evaluare si selectie 2021

Anexa 10 Cerere de plata 2021 REGULAMENT 2021

 

ORASUL DETA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare si reabilitare centru civic din orasul Deta, Jud. Timis
Descarca document


11 martie 2021 – ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII – ORAŞ DETA

 • Locator : ORAŞUL DETA , str. Victoriei, nr.32, oraş Deta, jud.Timiş;

CIF 2503378

 • Obiectul închirierii: păşune din domeniul privat al oraşului Deta;

2.1.Procedura aplicată: licitaţie publică;

3) Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoana interesată, înaintează o solicitare de participare la licitaţie începând cu data de 12.03.2021, ora 12:00;

3.2. Locatorul asigură obtinerea documentaţiei de atribuire prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie, care se cumpără de la sediul locatorului respectiv PRIMĂRIA ORAŞULUI DETA, str. Victoriei , nr.32, oraş Deta, jud. Timiş, persoană de contact domnul Kozma Bela.

(3.3.) Preţul Documentatiei de atribuire este de 20 lei/documentaţie.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei/lot individual.

Garanţia de participare este de 2% din valoarea minima a chiriei pe 1 an pentru lotul respectiv.

4) Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: până în 23.03.2021, ora 10:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMARIA ORAŞULUI DETA, strada Victoriei nr.32, loc. Deta, jud. Timiş, la registratură;

4.3. Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat, care va cuprinde documentele prevăzute la art.10.4 din caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă individuală;

4.4.Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina.

4.5. Nu se admit oferte alternative;

5) Data la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

23.03.2021, ora 11:00;

5.1. Locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI DETA, strada Victoriei, nr.32, oras Deta, cod postal 305200, jud. Timis, SALA DE SEDINTE, etj.1 .

 

28 ianuarie 2021 – Închiriere prin licitație publică a imobilului, proprietate privată a orașului Deta, situat în strada Unirii nr 1/a

Anunțul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

13 IANUARIE 2021 – Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ- teritoriale Deta pentru anul 2020

Publicăm Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 între autoritatea contractantă Orașul Deta şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT  Data : ianuarie 2021

“Îmbunătăţirea infrastructurii pentru creșterea mobilităţii urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revoluţiei, oraș Deta, jud Timiș“ – Codul mySMIS 123831

În luna decembrie 2020 s-a finalizat implementarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii pentru creșterea mobilităţii urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revoluţiei, oraș Deta, jud Timiș “ – având Codul mySMIS 123831.

Obiecvul general a constat în reducerea emisiilor de carbon și alte gaze cu efect de seră în orașul Deta jud Timiș prin crearea condiţiilor de creștere a transportului nemotorizat. Prin proiect s-au implementat o serie de măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând soluţii propuse în planul de mobilitate urbană elaborat la nivelul orașului Deta, jud Timiș. Finalizarea proiectului a avut ca rezultat îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor și vizitatorilor orașului Deta stimulând astfel crearea unei atitudini pozive faţă de transportul nemotorizat care la rândul său va asigura un nivel redus de noxe pe de-o parte, deci aer mai curat și o populaţie mai sănătoasă ca urmare a exerciţiului fizic zilnic și a scăderii nivelului poluării fonice. Tehnic este vorba despre o lungime / suprafaţa piste cicliști de 3.274 m, respectiv 5.706 mp, amenajare trotuare și alei pietonale (670 m) pentru trecerile de pietoni, realizarea a două platforme pentru amplasarea rastelelor pentru biciclete, execuţia peroanelor pentru staţiile de transport în comun, amenajarea trecerilor de pietoni prin semnalizări luminoase, plantaţii de aliniament cu arbori foioși, și amenajarea spaţiilor verzi (S= 14.620 mp) prin lucrări de terasamente.

Obiecve specifice

1.Scădere estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) în anul 2021 după implementare faţă de anul de referinţă (2017) = -7,7%

2.Creșterea cu 90 a numărului de persoane care ulizează traseele/ zonele pietonale/ semi-pietonale construite/ modernizate/ extinse în anul 2021 faţă de anul de referinţă 2017

3.Scăderea GES exprimată în tone/an, de la 19.642,3 în 2017 până la 16.734 în anul 2027

4.Creșterea numărului de bicicliști/ deplasări pe an, de la 15.330 în 2017 pînă la 21.900 în anul 2027

5.Creșterea numărului de pietoni / deplasări pe an, de la 547.500 până la 876.000 în anul 2027

6.Lungime / suprafaţă piste ciclști.– 3.274 m / 5.706 mp

7.Număr de pomi plantaţi / plantaţi pe km – 366 / 144

8.Aliniamente – 3.194 m

Impact direct asupra mediului și calităţii vieţii prin reducerea numărului de autoturisme în circulaţie şi implicit a emisiilor poluante.

Valoarea totală a proiectului:

3.704.228,79 lei, din care 3.601.678,44 lei sunt nerambursabili.

Valoare nerambursabilă FEDR:

3.123.904,79 lei

Data începerii :

28.05.2019

Data finalizării

31.12.2020

Numele beneficiarului Unitatea Administrav Teritorială Orașul Deta

 

2 DECEMBRIE 2020 – ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

Anunț 25 mai 2020 – Adresa 3721 ADID Timis

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN JUDETUL TIMIS

Anexa 9 Sanctiuni

Anexa 8 Indicatori de performanta statie sortare Timisoara-Colterm

Anexa 7 Indicatori performanta stație-centre

Anexa 6 Indicatori monitorizare Ghizela

Anexa 5 Indicatori de evaluare colectare

Anexa 4 Indicatori de performanta colectare

Anexa 3 Fluxurile de deseuri

Anexa 2 Facilitati SIMD

Anexa 1 Zonarea ST_CC

Anunț de atribuire 11 mai 2020

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2020, în baza Legii nr 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contractele de finanțare nerambursabilă listate aici.

Anunţ de participare 07 Aprilie 2020

publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din data 06.04.2020, Partea a VI-a

Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Sprijin pentru asociaţii, fundaţii şi culte religioase, pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 245.000,00 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 25.500,00 lei;

– Activităţi sportive – 220.000,00 lei.

Data limită de depunere: 21 aprilie 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 21 aprilie – 24 aprilie 2020.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pentru obţinerea acestei finanţări pot aplica organizaţiile nonprofit care îşi au sediul pe teritoriul oraşului Deta înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 sau organizațiile nonprofit a căror activitate propusă prin proiect se desfășoară  în orașul Deta, care au activitate de cel puţin un an financiar.

 

ANUNT DE ATRIBUIRE ( Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general ) 03 Aprilie 2020

 

INVITAȚIE PARTICIPARE 03 Aprilie 2020
”Servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții”.


ANUNȚ 27 MARTIE 2020

Se convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 31 martie 2020, orele 14, cu următorul proiect al ordinii de zi și fișă de evidență a votului.

Anunt de participare la licitatia privind inchirierea pasunii-oras Deta –  12 Martie 2020

Descarca document


INVITAȚIE PARTICIPARE 06 Martie 2020
”Servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții”.


ANUNŢ DE PARTICIPARE – 26 FEBRUARIE 2020

Publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din data 26.02.2020, Partea a VI-a

Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Sprijin pentru asociaţii, fundaţii şi culte religioase, pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 400.000 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 90.000 lei;

– Culte religioase – 90.000 lei;

– Activităţi sportive – 220.000 lei.

Data limită de depunere: 16 martie 2020, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 16 martie – 20 martie 2020.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

Aici puteți descărca formularul de aplicare, procedura de evaluare și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile alături de întreg pachetul de documente necesar obținerii finanțării.

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2020

În vederea informării corecte a cetățenilor privind măsurile de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul Corona Virus, punem la dispoziție sfaturi de utilizare a măștilor precum și cele mai frecvente întrebări și răspunsuri, cu recomandarea generală de a parcurge informația și a o urma în activitățile zilnice.

ANUNȚ IMPORTANT

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ GRATUITE ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 • Limba engleză nivel începător
 • Limba engleză nivel mediu
 • Limba engleză nivel avansat
 • IT pentru începători MS Office
 • Web developer
 • Web design
 • Joburi în domeniul IT (blogger, vlogger, youtuber)
 • Training antreprenoriat
 • Training în domeniul înființării de firme în domeniul IT
 • Training meserii tradiționale ( producere de obiecte de artizanat, manual -olărit și obiecte din nuiele)
 • Training în domeniul turismului rural

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE : https://www.centrulregionaldeta.ro/
INFO. TEL. 0256 390 466

A N U N Ţ  21 FEBRUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 21/19 februarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 25 februarie 2020, orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

A N U N Ţ  11 FEBRUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 19/11 februarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință extraordinară,  joi 13 februarie 2020, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

A N U N Ţ  11 FEBRUARIE 2020

Publicăm Proiectul Bugetului 2020 pe anul 2020.

A N U N Ţ  7  FEBRUARIE 2020

Publicăm anunțul privind închirierea prin licitație publică a 2 spații situate în Deta.

A N U N Ţ  23 IANUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 9/22 ianuarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară,  marți 28 ianuarie 2020, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ – 22 noiembrie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice  proiectul  de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa  www.detatm.ro, secţiunea Buget local (https://www.detatm.ro/info-interes-public/bugetul-si-executie/).

Citește sau descarcă:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 9.12.2019, orele 1200.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică referitoare la acest proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 9 decembrie 2019, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

PRIMAR,

Ec. PETRU ROMAN.

A N U N Ţ  21 NOIEMBRIE 2019

În conformitate cu prevederile art.134, alin (1) litera „a”, 139  și art. 196 alin.(1), litera „b” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2019, orele 14. Puteți accesa Dispoziția Primarului orasului Deta de convocare a ședinței si proiectul ordinii de zi aici.

A N U N Ţ  30 OCTOMBRIE 2019

ORAȘUL DETA- CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA, titular al proiectului anuntă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de APM Timiș  de a nu se supune evaluării impactului asupra  corpurilor de apă în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI (DESTINATE  INCHIRIERII) , STR. ORHIDEELOR, BL.D, ZONA TERMAL, IN REGIM DE INALTIME P+3E+ȘARPANTA (32 U.L.)”  propus a fi amplasat în oraşul Deta, str. Orhideelor , bl.D, CF 401148, nr.top Cc 72/59, jud.Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A,  în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

A N U N Ţ  14 OCTOMBRIE 2019

Publicăm delimitările secţiilor de votare din orașul Deta pentru alegeri pentru Președintele României 2019 – tur I. Pentru vizualizarea și/sau descărcarea documentului, click aici.

A N U N Ţ  2 OCTOMBRIE 2019

LOCURI SPECIALE DE AFIȘAJ ELECTORAL

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României și H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, în oraşul Deta se stabilesc locuri speciale de afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019, după cum urmează:

 • Zona Târgul Mare – panouri de afişaj stradal ;
 • Parcare S.C. „ESSEGY” S.R.L Deta – panouri de afişaj stradal ;
 • Revoluţiei – panouri afişaj stradal ;
 • Satul Opatiţa – panouri de afişaj stradal.

A N U N Ţ  26 SEPTEMBRIE 2019

CONTESTAŢIILE PRIVIND LISTELE DE PRIORITĂŢI PENTRU LOCUINŢELE ANL SE DEPUN ÎN SCRIS, LA SEDIUL PRIMĂRIEI DETA, BIROU „REGISTRATURĂ” ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 4 OCTOMBRIE 2019 INCLUSIV (conf.Art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

Vizualizează sau descarcă Liste prioritati locuinte, III

A N U N Ţ  20 SEPTEMBRIE 2019

“ORAŞUL DETA- CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire de locuințe pentru tineri (destinate închirierii), str.Orhideelor, bloc D, Zona Termal, în regim de înălțime P+3E+Șarpantă (32 U.L.)” propus a fi amplasat în oraşul Deta, strada Orhideelor, bl.D, CF 401148, nr.top.Cc72/59, jud.Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, şi la adresa titularului: Oraș  Deta-Consiliul local al orașului Deta, Deta, strada Victoriei nr.32, jud.Timiş, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

A N U N Ţ  20 SEPTEMBRIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a”, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr.192/18 septembrie 2019 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 24 septembrie 2019, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza/descărca Dispoziția Primarului pentru convocarea ședinței ordinare CL de marți 24 septembrie 2019 click pe linkul activ.

 

ANUNȚ  Data: septembrie 2019

„Îmbunătățirea infrastructurii pentru creșterea mobilității urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revoluției, oraș Deta, jud Timiș”

Unitatea Administrav Teritorială Orașul Deta, implementează în cadrul Regio – Programul Operational Regional (Regio – POR), Axa Prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.2, proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii pentru creșterea mobilității urbane pentru strada Mihai Viteazu și str. Revoluției, oraș Deta, jud Timiș”  – cod SMIS 123831

Obiecvele proiectului:

Obiectivul general al prezentului proiect constă în reducerea emisiilor de carbon și alte gaze cu efect de seră în orașul Deta jud Timiș prin crearea condițiilor de creștere a transportului nemotorizat. Prin proiect se propun o serie de măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând soluții propuse în planul de mobilitate urbană elaborat la nivelul orașului Deta, jud Timiș. Finalizarea proiectului duce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și vizitatorilor orașului Deta stimulând astfel crearea unei atitudini pozitive față de transportul nemotorizat care la rândul său va asigura un nivel redus de noxe pe de-o parte – deci aer mai curat și o populație mai sănătoasă ca urmare a exercițiului fizic zilnic și a scăderii nivelului poluarii fonice.

Ca obiective specifice se urmărește scăderea cu 7,7 % a gazelor cu efect de seră până în anul 2021, creșterea numărului de bicicliști – deplasări/an de la 15.330 până la 19.710 în anul 2021, creșterea numărului de pietoni – deplasări/an de la 547.500 până la 832.200 în anul 2021, creșterea suprafețelor pistelor de bicicliști cu 5.706 mp și nu în ultimul rând plantarea a 366 pomi.

Tehnic vorbim despre o lungime de piste cicliști de 3.274 m, se vor amenaja trotuare și alei pietonale (670 m) pentru trecerile de pietoni, se vor efectua doua platforme pentru amplasarea rastelelor pentru biciclete, se vor amenaja peroane pentru stațiile de transport în comun, se vor amenaja treceri de pietoni prin semnalizări luminoase, plantații de aliniament cu arbori foioși, se vor amenaja spațiile verzi (S= 14.620 mp) prin lucrări de terasamente.

Valoarea  totală  a  proiectului:  3.704.228,79  lei  din  care  3.601.678,44  lei  sunt nerambursabili

Data de început a contractului: 28.05.2019

Data finalizarii contactului: 27.05.2022

 

A N U N Ţ  9 AUGUST 2019

“Consiliul local al oraşului Deta organizează licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenurilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală în Zona de locuinţe Termal Deta. Termenul de depunere a cererilor de înscriere la licitaţie va fi cu 3 zile înainte de data de desfăşurare a licitaţiei, la seretariatul Primăriei Deta.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Deta, strada Victoriei nr.32 în sala de şedinţe, în data de 28.08.2019, ora 11:00.Licitaţia se va repeta peste 7 zile. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la Serviciul urbanism al Primăriei oraşului Deta.”
COMISIA DE LICITAŢII

Anunț 7 august 2019: D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Deta, marți 13 august 2019, orele 1400.

Primarul Oraşului Deta, Judeţul Timiş ;

În temeiul articolelor 134, alin (1) litera „a”, 139  și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 D I S P U N E :

Art.unic.  Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Deta, marți 13 august 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cuprinzând spaţiile proprietate privată ale statului sau ale oraşului Deta, cu destinaţia cabinete medicale, precum şi ale spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vândute în conformitate cu O.U.G. nr. 68/2008. Comisia Urbanism.
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniului privat al orașului Deta în domeniului public al orașului Deta, pentru cauză de utilitate publică. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului Deta pentru aprobarea domeniului privat al oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare (construcție + teren) situată în Deta, str. Avram Iancu,  nr.35, ap.2A, înscrisă în CF 400949-C1-U4,  nr.top. 400949-C1-U4, proprietatea  Oraşului Deta, domeniul privat şi aprobarea vânzării prin negociere directă către actualul chiriaş, Petean Valentina Daniela. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. Comisia Economică.
 7. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post în afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Deta pentru implementarea proiectului “Regional employment center” RORS-273. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică.
 8. Probleme curente.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

P R I M A R ,

Ec.PETRU ROMAN.                              Avizat pentru legalitate,

SECRETAR ,

CORALIA SCULEAN.

Nr. 148    din  6  august  2019.

Documentul poate fi descărcat aici.

ANUNȚ 28 IUNIE 2019

Publicăm aici lista pentru repartizarea locuințelor cu două camere contruite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii specialiștilor din sănătate.

ANUNȚ 28 IUNIE 2019 privind modalitatea de contestare a listei ANL pentru specialiștii din sănătate

Contestaţiile privind listele de repartizare a locuinţelor construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 05 iulie  2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

(4) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, președintelui consiliului județean, primarului general al municipiului București sau autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE 24 MAI 2019

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2019, în baza  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă beneficiarilor pe care îi regăsiți aici.

ANUNȚ 24 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de repartizare a locuinţelor construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, Birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 31 mai 2019 inclusiv (conf. art. 15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

(4) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, președintelui consiliului județean, primarului general al municipiului bucurești sau autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Click aici pentru a vizualiza sau descărca listele privind repatizarea locuințelor ANL pentru specialiștii din sănătate.

ANUNȚ 24 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 31 mai 2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Click aici pentru a vizualiza sau descărca Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii pentru specialiștii din sănătate.

ANUNȚ 21 MAI 2019

“ORAȘUL DETA  titular al proiectului ”Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148, judeţul Timiş, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluarii adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, ”Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A,  în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.“

ANUNȚ 3 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 14 mai 2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Click aici pentru a vizualiza sau descărca Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii pentru specialiștii din sănătate.

Conducerea Primăriei Deta

ANUNȚ 25 APRILIE 2019

PARTICIPARE LA LICITAŢIE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII – ORAŞ DETA

 • Locator : ORAŞUL DETA , str. Victoriei, nr.32, oraş Deta, jud.Timiş; CIF 2503378
 • Obiectul închirierii: păşune din domeniul privat al oraşului Deta;

2.1. Procedura aplicată: licitaţie publică;

3) Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoana interesată, înaintează o solicitare de participare la licitaţie începând cu data de 25.04.2019;

3.2. Locatorul asigură obtinerea documentaţiei de atribuire prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie, care se cumpără de la sediul locatorului respectiv PRIMĂRIA ORAŞULUI DETA, str. Victoriei , nr.32, oraş Deta, jud. Timiş, persoană de contact domnul Kozma Bela.

(3.3.) Preţul Documentatiei de atribuire este de 20 lei/documentaţie.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei/lot individual.

Garanţia de participare este de 2% din valoarea minima a chiriei pe 1 an pentru lotul respectiv.

4) Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: până în 06.05.2019, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMARIA ORAŞULUI DETA, strada Victoriei nr.32, loc. Deta, jud. Timiş, la registratură;

4.3. Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat, care va cuprinde documentele prevăzute la art.10.4 din caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă individuală;

4.4.Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina.

4.5. Nu se admit oferte alternative;

5) Data la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

07.05.2019, ora 12:00;

5.1. Locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI DETA, strada Victoriei, nr.32, oras Deta, cod postal 305200, jud. Timis, SALA DE SEDINTE, etj.1 .

PRIMAR,                                                      SECRETAR,

Roman Petru                                                    Coralia Sculean

Puteți vizualiza sau descărca anunțul aici.

ANUNȚ 25 APRILIE 2019

Publicăm dispozitia nr.79/25.04.2019 a Primarului orașului Deta privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în orașul Deta în vederea desfășurării alegerilor din data de 26 mai 2019 pentru membrii din România în Parlamentul European. Puteți vizualiza sau descărca anunțul aici.

ANUNŢ DE PARTICIPARE 24 APRILIE 2019

Publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din data 23.04.2019, Partea a VI-a

 Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI CULTE RELIGIOASE, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 360.000 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 80.000lei;

– Culte religioase – 80.000 lei;

– Activităţi sportive – 200.000 lei.

Data limită de depunere: 10 mai 2019, ora 13.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 13 mai – 17 mai 2019.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

Click aici pentru a descărca arhiva documentației de proiect.

ANUNȚ 24 APRILIE 2019

ORAŞUL DETA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148 Deta, judeţul Timiş.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, şi la Primăria Deta, localitatea Deta, strada Victoriei nr.32,  jud.Timiş, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.”

ANUNȚ 19 APRILIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință de lucru în
data de 23 aprilie 2019, orele 14. Aici puteți vizualiza sau descărca ordinea de zi.

3 APRILIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice  proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”;

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 11.04.2019, orele 1200.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică referitoare la acest proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 12 aprilie 2019, orele 10, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

PRIMAR,

Ec. PETRU ROMAN

 • Aici puteți descărca sau vizualiza proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”.

ANUNȚ 29 MARTIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

PE BAZA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Primarul oraşului Deta a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. Întreaga documentaţie este afişată la sediul Primărie oraşului Deta şi pe site-ul www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii în scris la Primăria oraşului Deta, str. Victoriei nr. 32, sau pe adresa de e-mail primaria_deta@net69.ro, până la data de 14 aprilie a.c, orele 1200. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 va avea loc în data de 15 aprilie 2019, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe. Aici puteți descărca anunțul.

PRIMARUL ORAŞULUI DETA
Ec. PETRU ROMAN

 • Aici puteți vizualiza sau descărca proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.

ANUNȚ 28 MARTIE 2019

Persoanele fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Deta, pot depune cereri până la data de 10.04.2019 în vederea atribuirii directe a suprafețelor disponibile de pajiști de pe raza orașului Deta și satului Opatița.

Cererile se depun la Primăria orașului Deta, însoțite de următoarele acte:

– dovada înregistrarii în Registrul Naţional al Exploataţiilor, deţinerii exploataţiei pe raza  administrativ teritorială unde se află pajiștea închiriată şi detinerii in proprietate a unei incarcaturi minime de 3,01 UVM/ha – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de exploatație, locul exploatației și numărul de animale deținute la data solicitării;

– copie act de identitate CI, BI/Certificat de inregistrare CUI, din care să rezulte că aparţine colectivităţii locale (domiciliul/sediul în oraşul Deta);

– certificat privind plata obligațiilor către bugetul local al orașului Deta din care sa reiasă că solicitantul nu are obligații restante la bugetul local valabil la data depunerii cererii.

Persoană de contact dl.Kozma Bela-Compartiment cadastru din cadrul Primăriei orașului Deta.

22 MARTIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință de lucru în data de 26 martie 2019, orele 14. Puteți accesa dispoziția de convocare a ședinței aici.

26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post.

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
 • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support