Anunțuri

11 martie 2021 – ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII – ORAŞ DETA

 • Locator : ORAŞUL DETA , str. Victoriei, nr.32, oraş Deta, jud.Timiş;

CIF 2503378

 • Obiectul închirierii: păşune din domeniul privat al oraşului Deta;

2.1.Procedura aplicată: licitaţie publică;

3) Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoana interesată, înaintează o solicitare de participare la licitaţie începând cu data de 12.03.2021, ora 12:00;

3.2. Locatorul asigură obtinerea documentaţiei de atribuire prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie, care se cumpără de la sediul locatorului respectiv PRIMĂRIA ORAŞULUI DETA, str. Victoriei , nr.32, oraş Deta, jud. Timiş, persoană de contact domnul Kozma Bela.

(3.3.) Preţul Documentatiei de atribuire este de 20 lei/documentaţie.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei/lot individual.

Garanţia de participare este de 2% din valoarea minima a chiriei pe 1 an pentru lotul respectiv.

4) Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: până în 23.03.2021, ora 10:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMARIA ORAŞULUI DETA, strada Victoriei nr.32, loc. Deta, jud. Timiş, la registratură;

4.3. Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat, care va cuprinde documentele prevăzute la art.10.4 din caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă individuală;

4.4.Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina.

4.5. Nu se admit oferte alternative;

5) Data la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

23.03.2021, ora 11:00;

5.1. Locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI DETA, strada Victoriei, nr.32, oras Deta, cod postal 305200, jud. Timis, SALA DE SEDINTE, etj.1 .

 

28 ianuarie 2021 – Închiriere prin licitație publică a imobilului, proprietate privată a orașului Deta, situat în strada Unirii nr 1/a

Anunțul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

13 IANUARIE 2021 – Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fondurile publice ale unității administrativ- teritoriale Deta pentru anul 2020

Publicăm Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 între autoritatea contractantă Orașul Deta şi beneficiari, aşa cum sunt definiţi de legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

2 DECEMBRIE 2020 – ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ

Supunem consultării publice proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. Documentul poate fi vizualizat sau descărcat aici.

 

Anunț 25 mai 2020 – Adresa 3721 ADID Timis

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN JUDETUL TIMIS

Anexa 9 Sanctiuni

Anexa 8 Indicatori de performanta statie sortare Timisoara-Colterm

Anexa 7 Indicatori performanta stație-centre

Anexa 6 Indicatori monitorizare Ghizela

Anexa 5 Indicatori de evaluare colectare

Anexa 4 Indicatori de performanta colectare

Anexa 3 Fluxurile de deseuri

Anexa 2 Facilitati SIMD

Anexa 1 Zonarea ST_CC

Anunț de atribuire 11 mai 2020

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2020, în baza Legii nr 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contractele de finanțare nerambursabilă listate aici.

Anunţ de participare 07 Aprilie 2020

publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din data 06.04.2020, Partea a VI-a

Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Sprijin pentru asociaţii, fundaţii şi culte religioase, pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 245.000,00 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 25.500,00 lei;

– Activităţi sportive – 220.000,00 lei.

Data limită de depunere: 21 aprilie 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 21 aprilie – 24 aprilie 2020.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pentru obţinerea acestei finanţări pot aplica organizaţiile nonprofit care îşi au sediul pe teritoriul oraşului Deta înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 sau organizațiile nonprofit a căror activitate propusă prin proiect se desfășoară  în orașul Deta, care au activitate de cel puţin un an financiar.

 

ANUNT DE ATRIBUIRE ( Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general ) 03 Aprilie 2020

 

INVITAȚIE PARTICIPARE 03 Aprilie 2020
”Servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții”.


ANUNȚ 27 MARTIE 2020

Se convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 31 martie 2020, orele 14, cu următorul proiect al ordinii de zi și fișă de evidență a votului.

Anunt de participare la licitatia privind inchirierea pasunii-oras Deta –  12 Martie 2020

Descarca document


INVITAȚIE PARTICIPARE 06 Martie 2020
”Servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții”.


ANUNŢ DE PARTICIPARE – 26 FEBRUARIE 2020

Publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din data 26.02.2020, Partea a VI-a

Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Sprijin pentru asociaţii, fundaţii şi culte religioase, pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 400.000 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 90.000 lei;

– Culte religioase – 90.000 lei;

– Activităţi sportive – 220.000 lei.

Data limită de depunere: 16 martie 2020, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 16 martie – 20 martie 2020.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

Aici puteți descărca formularul de aplicare, procedura de evaluare și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile alături de întreg pachetul de documente necesar obținerii finanțării.

ANUNȚ 26 FEBRUARIE 2020

În vederea informării corecte a cetățenilor privind măsurile de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul Corona Virus, punem la dispoziție sfaturi de utilizare a măștilor precum și cele mai frecvente întrebări și răspunsuri, cu recomandarea generală de a parcurge informația și a o urma în activitățile zilnice.

ANUNȚ IMPORTANT

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ GRATUITE ÎN CADRUL PROIECTULUI CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 • Limba engleză nivel începător
 • Limba engleză nivel mediu
 • Limba engleză nivel avansat
 • IT pentru începători MS Office
 • Web developer
 • Web design
 • Joburi în domeniul IT (blogger, vlogger, youtuber)
 • Training antreprenoriat
 • Training în domeniul înființării de firme în domeniul IT
 • Training meserii tradiționale ( producere de obiecte de artizanat, manual -olărit și obiecte din nuiele)
 • Training în domeniul turismului rural

FORMULARUL DE ÎNSCRIERE : https://www.centrulregionaldeta.ro/
INFO. TEL. 0256 390 466

A N U N Ţ  21 FEBRUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 21/19 februarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 25 februarie 2020, orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

A N U N Ţ  11 FEBRUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 19/11 februarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință extraordinară,  joi 13 februarie 2020, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

A N U N Ţ  11 FEBRUARIE 2020

Publicăm Proiectul Bugetului 2020 pe anul 2020.

A N U N Ţ  7  FEBRUARIE 2020

Publicăm anunțul privind închirierea prin licitație publică a 2 spații situate în Deta.

A N U N Ţ  23 IANUARIE 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr. 9/22 ianuarie 2020 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară,  marți 28 ianuarie 2020, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul proiect al ordinii de zi.

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ – 22 noiembrie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice  proiectul  de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020;

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa  www.detatm.ro, secţiunea Buget local (https://www.detatm.ro/info-interes-public/bugetul-si-executie/).

Citește sau descarcă:

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 9.12.2019, orele 1200.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică referitoare la acest proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 9 decembrie 2019, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

PRIMAR,

Ec. PETRU ROMAN.

A N U N Ţ  21 NOIEMBRIE 2019

În conformitate cu prevederile art.134, alin (1) litera „a”, 139  și art. 196 alin.(1), litera „b” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2019, orele 14. Puteți accesa Dispoziția Primarului orasului Deta de convocare a ședinței si proiectul ordinii de zi aici.

A N U N Ţ  30 OCTOMBRIE 2019

ORAȘUL DETA- CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA, titular al proiectului anuntă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de APM Timiș  de a nu se supune evaluării impactului asupra  corpurilor de apă în  cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE DE LOCUINTE PENTRU TINERI (DESTINATE  INCHIRIERII) , STR. ORHIDEELOR, BL.D, ZONA TERMAL, IN REGIM DE INALTIME P+3E+ȘARPANTA (32 U.L.)”  propus a fi amplasat în oraşul Deta, str. Orhideelor , bl.D, CF 401148, nr.top Cc 72/59, jud.Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A,  în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

A N U N Ţ  14 OCTOMBRIE 2019

Publicăm delimitările secţiilor de votare din orașul Deta pentru alegeri pentru Președintele României 2019 – tur I. Pentru vizualizarea și/sau descărcarea documentului, click aici.

A N U N Ţ  2 OCTOMBRIE 2019

LOCURI SPECIALE DE AFIȘAJ ELECTORAL

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României și H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, în oraşul Deta se stabilesc locuri speciale de afişaj electoral în vederea desfăşurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019, după cum urmează:

 • Zona Târgul Mare – panouri de afişaj stradal ;
 • Parcare S.C. „ESSEGY” S.R.L Deta – panouri de afişaj stradal ;
 • Revoluţiei – panouri afişaj stradal ;
 • Satul Opatiţa – panouri de afişaj stradal.

A N U N Ţ  26 SEPTEMBRIE 2019

CONTESTAŢIILE PRIVIND LISTELE DE PRIORITĂŢI PENTRU LOCUINŢELE ANL SE DEPUN ÎN SCRIS, LA SEDIUL PRIMĂRIEI DETA, BIROU „REGISTRATURĂ” ÎN TERMEN DE 7 ZILE DE LA DATA AFIŞĂRII, RESPECTIV PÂNĂ LA DATA DE 4 OCTOMBRIE 2019 INCLUSIV (conf.Art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

Vizualizează sau descarcă Liste prioritati locuinte, III

A N U N Ţ  20 SEPTEMBRIE 2019

“ORAŞUL DETA- CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire de locuințe pentru tineri (destinate închirierii), str.Orhideelor, bloc D, Zona Termal, în regim de înălțime P+3E+Șarpantă (32 U.L.)” propus a fi amplasat în oraşul Deta, strada Orhideelor, bl.D, CF 401148, nr.top.Cc72/59, jud.Timiș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, şi la adresa titularului: Oraș  Deta-Consiliul local al orașului Deta, Deta, strada Victoriei nr.32, jud.Timiş, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.

A N U N Ţ  20 SEPTEMBRIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 134, alin (1) litera „a”, Primarul Orașului Deta prin Dispoziția nr.192/18 septembrie 2019 convoacă Consiliul local al orașului Deta în ședință ordinară, marți 24 septembrie 2019, la orele 14, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta. Pentru a vizualiza/descărca Dispoziția Primarului pentru convocarea ședinței ordinare CL de marți 24 septembrie 2019 click pe linkul activ.

A N U N Ţ  9 AUGUST 2019

“Consiliul local al oraşului Deta organizează licitaţie publică cu strigare, în vederea concesionării terenurilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală în Zona de locuinţe Termal Deta. Termenul de depunere a cererilor de înscriere la licitaţie va fi cu 3 zile înainte de data de desfăşurare a licitaţiei, la seretariatul Primăriei Deta.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Deta, strada Victoriei nr.32 în sala de şedinţe, în data de 28.08.2019, ora 11:00.Licitaţia se va repeta peste 7 zile. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la Serviciul urbanism al Primăriei oraşului Deta.”
COMISIA DE LICITAŢII

Anunț 7 august 2019: D I S P O Z I Ţ I A

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Deta, marți 13 august 2019, orele 1400.

Primarul Oraşului Deta, Judeţul Timiş ;

În temeiul articolelor 134, alin (1) litera „a”, 139  și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 D I S P U N E :

Art.unic.  Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Deta, marți 13 august 2019, orele 1400, în sala de ședințe a Primăriei orașului Deta, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Economică.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cuprinzând spaţiile proprietate privată ale statului sau ale oraşului Deta, cu destinaţia cabinete medicale, precum şi ale spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vândute în conformitate cu O.U.G. nr. 68/2008. Comisia Urbanism.
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniului privat al orașului Deta în domeniului public al orașului Deta, pentru cauză de utilitate publică. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr. 18/27.02.2007 a Consiliului local al oraşului Deta pentru aprobarea domeniului privat al oraşului Deta. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism.
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a proprietății imobiliare (construcție + teren) situată în Deta, str. Avram Iancu,  nr.35, ap.2A, înscrisă în CF 400949-C1-U4,  nr.top. 400949-C1-U4, proprietatea  Oraşului Deta, domeniul privat şi aprobarea vânzării prin negociere directă către actualul chiriaş, Petean Valentina Daniela. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Urbanism. Comisia Economică.
 7. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post în afara organigramei aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Deta pentru implementarea proiectului “Regional employment center” RORS-273. Inițiator: Primarul orașului Deta. Comisia Juridică.
 8. Probleme curente.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

P R I M A R ,

Ec.PETRU ROMAN.                              Avizat pentru legalitate,

SECRETAR ,

CORALIA SCULEAN.

Nr. 148    din  6  august  2019.

Documentul poate fi descărcat aici.

ANUNȚ 28 IUNIE 2019

Publicăm aici lista pentru repartizarea locuințelor cu două camere contruite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii specialiștilor din sănătate.

ANUNȚ 28 IUNIE 2019 privind modalitatea de contestare a listei ANL pentru specialiștii din sănătate

Contestaţiile privind listele de repartizare a locuinţelor construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 05 iulie  2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

(4) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, președintelui consiliului județean, primarului general al municipiului București sau autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

ANUNȚ DE ATRIBUIRE 24 MAI 2019

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2019, în baza  Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniul cultură/sport/educație/culte/social s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă beneficiarilor pe care îi regăsiți aici.

ANUNȚ 24 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de repartizare a locuinţelor construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, Birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 31 mai 2019 inclusiv (conf. art. 15 (4) din Hotărârea nr.165/2008).

(4) Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa, după caz, primarului, președintelui consiliului județean, primarului general al municipiului bucurești sau autorității administrației publice centrale din domeniul învățământului ori din domeniul sănătății, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (3). Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Click aici pentru a vizualiza sau descărca listele privind repatizarea locuințelor ANL pentru specialiștii din sănătate.

ANUNȚ 24 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 31 mai 2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Click aici pentru a vizualiza sau descărca Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii pentru specialiștii din sănătate.

ANUNȚ 21 MAI 2019

“ORAȘUL DETA  titular al proiectului ”Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148, judeţul Timiş, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluarii adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul, ”Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148, judeţul Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiş, din localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A,  în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.“

ANUNȚ 3 MAI 2019

Contestaţiile privind listele de priorităţi pentru locuinţele construite prin ANL pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, se depun în scris, la sediul Primăriei Deta, birou „Registratură” în termen de 7 zile de la data afişării, respectiv până la data de 14 mai 2019 inclusiv (conf.art.15 (4) din hotărârea nr.165/2008).

Click aici pentru a vizualiza sau descărca Lista de priorități pentru repartizarea locuințelor ANL destinate închirierii pentru specialiștii din sănătate.

Conducerea Primăriei Deta

ANUNȚ 25 APRILIE 2019

PARTICIPARE LA LICITAŢIE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂŞUNII – ORAŞ DETA

 • Locator : ORAŞUL DETA , str. Victoriei, nr.32, oraş Deta, jud.Timiş; CIF 2503378
 • Obiectul închirierii: păşune din domeniul privat al oraşului Deta;

2.1. Procedura aplicată: licitaţie publică;

3) Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoana interesată, înaintează o solicitare de participare la licitaţie începând cu data de 25.04.2019;

3.2. Locatorul asigură obtinerea documentaţiei de atribuire prin punerea la dispoziţia persoanei interesate a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport de hârtie, care se cumpără de la sediul locatorului respectiv PRIMĂRIA ORAŞULUI DETA, str. Victoriei , nr.32, oraş Deta, jud. Timiş, persoană de contact domnul Kozma Bela.

(3.3.) Preţul Documentatiei de atribuire este de 20 lei/documentaţie.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei/lot individual.

Garanţia de participare este de 2% din valoarea minima a chiriei pe 1 an pentru lotul respectiv.

4) Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: până în 06.05.2019, ora 15:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMARIA ORAŞULUI DETA, strada Victoriei nr.32, loc. Deta, jud. Timiş, la registratură;

4.3. Ofertele se depun la sediul locatorului într-un singur plic închis şi sigilat, care va cuprinde documentele prevăzute la art.10.4 din caietul de sarcini. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă individuală;

4.4.Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de catre ofertant pe fiecare pagina.

4.5. Nu se admit oferte alternative;

5) Data la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

07.05.2019, ora 12:00;

5.1. Locul la care se va desfaşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: PRIMARIA ORASULUI DETA, strada Victoriei, nr.32, oras Deta, cod postal 305200, jud. Timis, SALA DE SEDINTE, etj.1 .

PRIMAR,                                                      SECRETAR,

Roman Petru                                                    Coralia Sculean

Puteți vizualiza sau descărca anunțul aici.

ANUNȚ 25 APRILIE 2019

Publicăm dispozitia nr.79/25.04.2019 a Primarului orașului Deta privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în orașul Deta în vederea desfășurării alegerilor din data de 26 mai 2019 pentru membrii din România în Parlamentul European. Puteți vizualiza sau descărca anunțul aici.

ANUNŢ DE PARTICIPARE 24 APRILIE 2019

Publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din data 23.04.2019, Partea a VI-a

 Oraşul Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI CULTE RELIGIOASE, pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, în sumă totală de 360.000 lei.

Domeniile de finanţare:

– Asociaţii şi fundaţii nonprofit – 80.000lei;

– Culte religioase – 80.000 lei;

– Activităţi sportive – 200.000 lei.

Data limită de depunere: 10 mai 2019, ora 13.00, la sediul Primăriei oraşului Deta.

Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor: 13 mai – 17 mai 2019.

Criteriile de selecţie;

– punctajul cel mai mare obţinut în baza evaluării ofertelor tehnico-financiare;

– promovarea imagini oraşului Deta;

– coerenţa bugetului.

Documentaţia de proiect poate fi obținută la sediul Primăriei oraşului Deta.

Pot aplica cultele religioase și organizaţiile nonprofit (a căror sedii sau activități se desfășoară  în orașul Deta) înregistrate în baza O.G. nr. 26/2000 şi a legii de funcţionare a cultelor religioase.

Click aici pentru a descărca arhiva documentației de proiect.

ANUNȚ 24 APRILIE 2019

ORAŞUL DETA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Amenajare locuri de parcare și legătura la acestea” propus a fi realizat în orașul DETA, str. Orhideelor, CF 401148 Deta, judeţul Timiş.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiş, localitatea Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, şi la Primăria Deta, localitatea Deta, strada Victoriei nr.32,  jud.Timiş, în zilele de luni-joi între orele  8.00 – 1630, vineri între orele 8.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiş.”

ANUNȚ 19 APRILIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință de lucru în
data de 23 aprilie 2019, orele 14. Aici puteți vizualiza sau descărca ordinea de zi.

3 APRILIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice  proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”;

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 11.04.2019, orele 1200.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică referitoare la acest proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 12 aprilie 2019, orele 10, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

PRIMAR,

Ec. PETRU ROMAN

 • Aici puteți descărca sau vizualiza proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”.

ANUNȚ 29 MARTIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

PE BAZA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Primarul oraşului Deta a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. Întreaga documentaţie este afişată la sediul Primărie oraşului Deta şi pe site-ul www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii în scris la Primăria oraşului Deta, str. Victoriei nr. 32, sau pe adresa de e-mail primaria_deta@net69.ro, până la data de 14 aprilie a.c, orele 1200. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 va avea loc în data de 15 aprilie 2019, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe. Aici puteți descărca anunțul.

PRIMARUL ORAŞULUI DETA
Ec. PETRU ROMAN

 • Aici puteți vizualiza sau descărca proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.

ANUNȚ 28 MARTIE 2019

Persoanele fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Deta, pot depune cereri până la data de 10.04.2019 în vederea atribuirii directe a suprafețelor disponibile de pajiști de pe raza orașului Deta și satului Opatița.

Cererile se depun la Primăria orașului Deta, însoțite de următoarele acte:

– dovada înregistrarii în Registrul Naţional al Exploataţiilor, deţinerii exploataţiei pe raza  administrativ teritorială unde se află pajiștea închiriată şi detinerii in proprietate a unei incarcaturi minime de 3,01 UVM/ha – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de exploatație, locul exploatației și numărul de animale deținute la data solicitării;

– copie act de identitate CI, BI/Certificat de inregistrare CUI, din care să rezulte că aparţine colectivităţii locale (domiciliul/sediul în oraşul Deta);

– certificat privind plata obligațiilor către bugetul local al orașului Deta din care sa reiasă că solicitantul nu are obligații restante la bugetul local valabil la data depunerii cererii.

Persoană de contact dl.Kozma Bela-Compartiment cadastru din cadrul Primăriei orașului Deta.

22 MARTIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință de lucru în data de 26 martie 2019, orele 14. Puteți accesa dispoziția de convocare a ședinței aici.

26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post.

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
 • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support