Anunțuri

3 APRILIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice  proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”;

Documentele pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului Deta, Serviciul Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe sau pe site-ul propriu al instituţiei, la adresa www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare, se pot depune în scris la sediul Primăriei Oraşului Deta, prin poştă la adresa, oraşul Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, sau prin intermediul poştei electronice la adresa primaria_deta@net69.ro , până la data de 11.04.2019, orele 1200.

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică referitoare la acest proiect de hotărâre, care va fi organizată în data de 12 aprilie 2019, orele 10, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe .

PRIMAR,

Ec. PETRU ROMAN

  • Aici puteți descărca sau vizualiza proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului „Sprijin pentru asociații, fundații și culte religioase pentru anul 2019”.

 

ANUNȚ 29 MARTIE 2019

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

PE BAZA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Primarul oraşului Deta a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. Întreaga documentaţie este afişată la sediul Primărie oraşului Deta şi pe site-ul www.detatm.ro, secţiunea – Informații de interes public – Transparența decizională.

Cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii în scris la Primăria oraşului Deta, str. Victoriei nr. 32, sau pe adresa de e-mail primaria_deta@net69.ro, până la data de 14 aprilie a.c, orele 1200. Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 va avea loc în data de 15 aprilie 2019, orele 1400, la sediul Primăriei oraşului Deta, sala de şedinţe. Aici puteți descărca anunțul.

PRIMARUL ORAŞULUI DETA
Ec. PETRU ROMAN

  • Aici puteți vizualiza sau descărca proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.

 

ANUNȚ 28 MARTIE 2019

Persoanele fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul localităţii Deta, pot depune cereri până la data de 10.04.2019 în vederea atribuirii directe a suprafețelor disponibile de pajiști de pe raza orașului Deta și satului Opatița.

Cererile se depun la Primăria orașului Deta, însoțite de următoarele acte:

– dovada înregistrarii în Registrul Naţional al Exploataţiilor, deţinerii exploataţiei pe raza  administrativ teritorială unde se află pajiștea închiriată şi detinerii in proprietate a unei incarcaturi minime de 3,01 UVM/ha – Adeverinta de la medicul veterinar de circumscriptie privind: codul de exploatație, locul exploatației și numărul de animale deținute la data solicitării;

– copie act de identitate CI, BI/Certificat de inregistrare CUI, din care să rezulte că aparţine colectivităţii locale (domiciliul/sediul în oraşul Deta);

– certificat privind plata obligațiilor către bugetul local al orașului Deta din care sa reiasă că solicitantul nu are obligații restante la bugetul local valabil la data depunerii cererii.

Persoană de contact dl.Kozma Bela-Compartiment cadastru din cadrul Primăriei orașului Deta.

 

22 MARTIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Local al Orașului Deta în ședință de lucru în data de 26 martie 2019, orele 14. Puteți accesa dispoziția de convocare a ședinței aici.

 

26 FEBRUARIE 2019

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post.

Concursul se va desfășura astfel:

  • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
  • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
  • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.