Crăciun Fericit

Veşnica lumină spirituală a stelei Betleemului ne conduce din nou la ieslea noului născut pentru mântuirea noastră, a Fiului lui Dumnezeu,şi ne cheamă ,,să-L slujim”(Matei 2,2) şi să-L slăvim cu inima curată. Vestea cea bună adusă de îngeri păstorilor în noaptea Naşterii Domnului nu se stinge niciodată de-a lungul secolelor şi anilor:,,Nu vă temeţi! Căci iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul,în cetatea lui David” (Luca 2,10-11),

De aceea cântă Biserica: ,,Hristos se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!”
Să cântăm şi noi pentru slava Mântuitorului lumii o data cu imnul oştilor îngereşti:
,,Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,14)
Fie ca bucuria, lumina şi căldura venite de la peştera din Betleem să fie de-a pururi în inimile tuturor iar noul an să vă aducă binecuvântări divine, sănătate şi prosperitate!

Protopop
Pr.Ioan Prisăcean

De Sfintele Sărbători de iarnă să deschidem uşa pentru toţi oaspeţii dragi, iar inima noastră pentru speranţă, bucurie şi credinţă în Dumnezeu.
De Crăciun să ne bucurăm cu toţii, iar de Anul Nou să fim mai buni şi mai înţelegători.

Crăciun Fericit !
Hristos s-a născut !
La Mulţi Ani 2012 !

Preot Paroh Boghicevici Liubodrag

„Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke.” (Izaj 9,6)
Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!

„Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat.” (Isaia 9,6)
Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!

„Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt.“(Izaja 9,6)
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.

Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!

Preot paroh
Lokodi Attila

“VESTEA BUNĂ”

“Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6
“Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul” . Luca 2:15

Mulţi au auzit de vestea bună a naşterii lui Hristos ca şi păstorii, dar puţini au fost cei ce au întreprins o călătorie spirituală la Betleem ca să vadă ce li s-a spus . Mulţi sărbătoresc astăzi Crăciunul, dar puţini Îl cunosc pe Hristosul Crăciunului . Să ne amintim în această zi ce a făcut Hristos pentru noi . Naşterea Lui Hristos L-a adus pe Dumnezeu la om, dar a fost nevoie de crucea Lui Hristos ca să-l aducă pe om la Dumnezeu .

Cu peste două mii de ani în urmă, Isus a părăsit splendorile cerului şi a venit pe acest pământ blestemat de păcat ca să trăiască o viaţă grea şi să sufere o moarte groaznică . Nu avea nici o obligaţie să facă acest lucru . Dar dragostea Lui pentru noi a fost atât de mare, încât a venit de bunăvoie pe pământ într-un mod aşa de smerit .

Să ne oprim un pic şi să ne gândim la ce a trebuit să renunţe Fiul Lui Dumnezeu ca să vină şi să ne ofere mântuirea . Dumnezeu să ne ajute să înţelegem, acum când sărbătorim din nou naşterea Domnului Isus Hristos, că:
– Principiul de bază al vieţii creştine este credinţa . În Domnul Hristos este demonstrată credinţa perfectă şi supunerea nezdruncinată faţă de Tatăl.
– Atitudinea de bază a vieţii creştine este dragostea – acelaşi gen de dragoste afişată de Domnul Hristos.
– Datoria de bază a vieţii creştinului este ascultarea. În Evanghelii citim despre Domnul Isus: „Întotdeauna fac ce-I este plăcut Lui (Tatălui)”; Ioan 8:29.
– El este revelaţia şi modelul a ceea ce vom fi noi cândva .

Vă dorim din partea Bisericii Creştine Baptiste „Beraca” din Deta, sărbători fericite, pace, sănătate, linişte în case şi în suflet şi Dumnezeu să vă binecuvinteze viaţa şi casa .
Hristos s-a născut !

Diacon Belciug Aurel

Sfintele Sărbători ale Crăciunului să aducă fericire, sănătate şi bunăstare în căminele tuturor. Să vă intre în casă şi în suflete pacea sfântă, generozitatea şi forţa de a fi mereu învingători. În prag de sărbători vă doresc să aveţi parte de zile minunate, de un Moş Crăciun darnic şi bun, să vă bucuraţi şi să aşteptaţi anul ce vine, un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese.

Crăciun fericit şi La Mulţi Ani !

Gheorghe Ciobanu, deputat colegiul 10, Deta

De Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului și la cumpăna dintre ani, urez, din toată inima, tuturor locuitorilor oraşului Deta, ani mulți și fericiți, multă sănătate, credință și speranță. Vă doresc să trăiţi în pace şi bunăstare aceste zile binecuvântate, închinate miracolului Naşterii Domnului, iar anul care vine să stea sub semnul împlinirilor şi al încrederii. Crăciun fericit ! La mulți ani!

Constantin Ostaficiuc,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

Fie ca naşterea Domnului Isus Hristos şi lumina sfântă a acestei mari sărbători să vă călăuzească paşii, să vă aducă sănătate şi fericire, care să dăinuie veşnic în preajma fiecăruia dintre noi. La cumpăna dintre ani, vă urez din toată inima ani mulți și fericiți, multă sănătate, credință și speranță, belșug, noroc și numai împliniri în Noul An, alături de cei dragi.
Sărbători fericite!

Mircea Băcală
Prefectul judeţului Timiş

Mesaj pascal din partea Protopopului Pr. Ioan Prisăcean
Învierea Fiului lui Dumnezeu Întrupat constitue adevărul fundamental al întregii noastre credinţe creştine şi anume că “Hristos a înviat din morţi, fiind incepatura celor adormiţi”, după încredinţarea dată nouă de Sfântul Apostol Pavel (I Cor.15,20). Prin aceasta ni se descoperă valoarea noastră ca persoane create după chipul lui Dumnezeu şi chemate la asemănarea cu El,”fiind fii ai învierii”, aşa cum ne numeşte Însuşi Mântuitorul Hristos. (Luca 20,36).

Acest adevăr al credinţei noastre ne este, mai cu seamă, în vremurile de acum, un ajutor nepreţuit în încercările prin care trecem. Hristos Domnul ne încredinţează de dragostea Sa nesfârşită alegând să treacă pentru noi prin moarte şi încă prin moarte pe cruce. Marea noutate adusă de Fiul lui Dumnezeu Întrupat a fost tocmai aceea că viaţa nu se mai sfârşeste în moarte, ci că aceasta iese biruitoare prin Înviere, ceea ce pentru înţelegerea
omenească va rămâne pentru veşnicie o taină de nepătruns.

Ca şi “iconomi”ai tainelor lui Dumnezeu, noi, slujitorii Săi, suntem îndatoraţi să aducem tuturor oamenilor acest mesaj de speranţă, devenit certitudine odată cu vestirea îngerului de la mormântul gol: ”Nu vă înspăimântaţi! Iisus […] a înviat! Nu este aici”. (Marcu 16,6). Acum când sărbătorim cu toţii Învierea Domnului, să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu ca împreună să biruim răul, cu puterea ce izvorăşte de la Hristos Cel Înviat. Să fim încredinţaţi că in toate suferinţele şi lipsurile, în toate necazurile şi în toata strâmtorarea “suntem biruitori, prin Acela Care ne-a iubit” (Rom.8,37). Cu aceste gânduri aducem laudă lui Hristos Domnul ”Cel ce a murit şi mai ales Cel ce a înviat” (Rom.8,34). “Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iubit pe noi şi ne-a dat, prin har, vesnică mângâiere şi buna nădejde, să mângâie inimile voastre şi să vă întărească la tot lucrul şi cuvântul bun”(II Tes.2,16,17). Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Mesaj pascal din partea preotului paroh Boghicevici Liubodrag
Luminoasa sărbătoare a Sfintelor Paşti să ne aducă multă sănătate, bucurie, pace sufletească şi bună înţelegere între oameni. De Învierea lui Hristos să ne bucurăm cu toţii, iar în noaptea învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse şi sufletul curat, să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT ! PAŞTE FERICIT !

Mesaj pascal din partea lui Lokodi Attila – Plebános – Paroh – Pfarrer
Nu căutaţi pe Cristos în copacii de pe marginile drumului! El este în voi! Lăsaţi-L să învie! Astfel veţi avea viaţă! Paşte Fericit! Cristos a înviat!Ne keressétek Krisztust az útszéli fákban! Ő ott van bennetek! Hagyjátok, hogy feltámadjon szívetekben és így életetek lesz Benne. Boldog Húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.
Frohe Osterfest für alles.

Mesaj pascal din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc
„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment trăit cu bucurie şi emoţie, alături de cei dragi. În fiecare an, Sfintele Paşti ne readuc în suflet speranţe şi încredere în viitor. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sa vă pătrundă în casa și să vă aducă numai armonie, fericire și multă iubire. Sărbători Fericite! Hristos a înviat !”

Mesaj pascal din partea deputatului colegiul 10 Deta, Gheorghe Ciobanu
Sfintele Paşti au fost dintotdeauna, pentru noi, creştinii, una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Pe lângă lumina adusă în suflet de postul şi rugăciunile dinainte de Paşti, această sărbatoare minunată corespunde unei luni a primăverii, care ne aduce căldură şi bucurie. Prin bunătatea si generozitatea la care ne îndeamnă, Paştile sunt o primăvară a sufletului. Vă urez să întâmpinaţi Sfintele Paşti cu pace, sănatate şi mulţumiri.

Cum se cuvine să întâmpinăm Sfintele Paşti
Când ne pregătim pentru Sărbătoarea Învierii, în timpul Postului Sfintelor Paşti, ne pocăim de faptele noastre cele rele prin Taina Spovedaniei sau a Mărturisirii păcatelor, judecându-ne pe noi înşine şi cerând iertare pentru răul pe care l-am săvârşit cu gândul, cu vorba şi cu fapta. Totodată, încercăm să ne înnoim şi să ne sfinţim viaţa, să iubim mai mult pe Dumnezeu în rugăciune şi pe semenii noştri în fapte bune, să iertăm şi să ajutăm. De aceea, în noaptea Sfintelor Paşti, Biserica ne îndeamnă „să iertăm toate pentru Înviere şi să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi”

Cu toţii, de la mic la mare, aşteptăm cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Căutăm să stăm cât mai mult cu familia, cu cei dragi, să fim mai buni şi să ne gândim cu generozitate la persoanele din jurul nostru. În pragul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, oameni importanţi din comunitatea noastră au dorit să vă transmită câte un mesaj. Haideţi să le primim gândurile frumoase şi să le întoarcem aceleaşi urări de bine.
„Dragi cititori
Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem încă odată să ne bucuram de sfintele sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei. Sărbătorile sunt pentru toţi, copii, tineri şi vârstnici, prilej de bucurie, de petrecere duhovnicească, de reculegere şi de întâlnire frăţească în rugăciune şi în cântec de colind strămoşesc, în biserici şi acasă.
Calea credinţei celei adevărate
Cântăm din nou: ,,Hristos se naşte, măriţi-L, Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ, înălţaţi-vă”. Sărbătoarea Crăciunului este ca un izvor al credinţei noastre în Dumnezeu, ca o temelie a adevărului, ca cele ce Domnul a făgăduit pentru mântuirea noastră se împlinesc, dacă noi suntem ,,tari în credinţă” (I Cor.XVI,13) şi urmăm calea credinţei celei adevărate, arătată nouă de sfânta Biserică. Prin credinţă avem posibilitatea să fim neîntrerupt în legătură cu Dumnezeu. Ea este mijlocul prin care noi creştinii primim descoperirea adevărurilor mântuitoare.
,,Fără credinţă nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu”
Astfel spune Sfânta Scriptura (Evrei XI,6). Deşi nevăzută ochilor noştri trupeşti, sălăşluită în suflet, credinţa este o putere care ne apropie de Dumnezeu, înseninează viaţa, dă curaj celor ce se află în primejdii, mângâie pe cei ce sunt în suferinţă, împacă pe cei învrăjbiţi, înlătură munţi de patimi care întunecă orizontul vieţii şi aruncă în marea iubirii deosebirile şi distanţele dintre oameni. Despre puterea şi binefacerile credinţei stau mărturie femeia canaaneiancă, sutaşul, mai marele sinagogii Iair şi alte exemple care ne îndeamnă să deschidem sufletul nostru larg şi să-L primim în el pe Iisus, să ne apropiem şi să trăim cu El.
Platoşa credinţei, ancora nădejdii şi scutul dragostei
Să prăznuim aşadar, Naşterea Domnului şi celelalte sărbători întru ,,omul cel nou” nu în ,,omul cel vechi”. Să nu reducem aceste sărbători numai la îmbrăcăminte mai frumoasă sau la mâncăruri mai alese, ci să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei, cu ancora nădejdii şi scutul dragostei. Să ne apropiem de cei ce pentru a se bucura de sărbători au nevoie de ajutorul nostru. Să împlinim îndemnul Sfântului Apostol Pavel: ,,mângâiaţi pe cei neputincioşi..fiţi îndelung-răbdători spre toţi. Duhul să nu-l stingeţi…Ce este bun să ţineţi…De tot lucrul rău să vă feriţi”.(I Tes.V,14,19,21). Sfintele Sărbători să vă găsească în deplină sănătate, în pace şi bucurie sufletească.” Protopop, Pr. Ioan Prisăcean.

*****
„Fie ca Sărbătorile de iarnă şi Noul An să vă aducă bucurie, sănătate fericire şi progres. LA MULŢI ANI 2011! CRĂCIUN FERICIT ŞI UN AN NOU BINECUVÂNTAT! HRISTOS S-A NĂSCUT!” Preot Paroh, Boghicevici Liubodrag.
*****
Gyermek született, Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek hírnöke” (Izaj 9,6). Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Újévet!
„Un prunc ni s-a născut nouă, un Fiu ni s-a dat nouă şi domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este Sfetnic minunat” (Isaia 9,6). Prin aceste gînduri doresc tuturor Crăciun plin de har şi An Nou Fericit!
„Ein Licht strahlt heute über uns auf, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn: Starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt“(Izaja 9,6). Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen gesegnete Weinachten und ein Gutes Neues Jahr.
Na sate verni Zéla sas moglu milusti palni Koladni praznici i idna srécna no va Gudina!
Ft. Lokodi Attila preot – paroh
*****
„Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă aducă pace în suflete, sănătate şi fericire.Vă urez să aveţi parte de bucurii, iar anul care vine să stea sub semnul împlinirilor şi al încrederii într-un viitor mai bun.” Constantin Ostaficiuc, Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş
*****
„Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă inimile spre generozitate, linişte şi bucuriile aduse de familie şi prieteni. Vă urez multă sănătate, realizarea dorinţelor şi să vă păstraţi credinţa în Dumnezeu, aproape în suflet. Dincolo de farmecul cadourilor şi mâncărurile alese, Sfânta sărbătoare a Crăciunului, să vă aducă binecuvântarea Domnului şi un an nou mai bun.” Gheorghe Ciobanu, Deputatul colegiului 10 Deta
*****
„Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă şi a Anului Nou, vă doresc tuturor sănătate, fericire, bunăstare şi pace în suflet.” Ovidiu Ivancea, director al Casei de cultură orăşeneşti Deta
*****
„Vă doresc un Crăciun fericit şi un an nou plin de sănătate. Vă urez să nu aveţi nevoie de noi, însă dacă totuşi se întâmplă ceva, vă stăm la dispoziţie. Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă momente minunate alături de familie şi cei dragi. La mulţi ani 2010!” Dr. Cobzariu Iosif Florin, managerul Spitalului Orăşenesc Deta
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support