Concurs pentru postul de referent specialitate

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014 :

–  referent de specialitate, gradul profesional II ( studii superioare), post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condițiile specifice de participare la concurs:

–  studii superioare absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul  muzică, artă, pedagogie muzicală;

– vechime în muncă minimum 3 ani;

– cunoștințe în ceea ce privește activitatea  cultural-artistică;

Data, ora și locul de desfășurare al concursului:

Proba scrisă: data de 08.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu: data de 10.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile  lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Relații suplimentare  la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact: Clara Stanciu, consilier superior,  telefon nr.0256/360466, fax: 0256/390511.

Pentru a descărca anunțul click aici

Cupa orașului Deta la tenis de masă, ediția 2019

Competiţia se va desfăşura în data de 31.03.2019, începând cu ora 09:30, la Sala de sport a oraşului Deta.

Toţi cei care doresc să participe la această competiţie sunt rugaţi să se înscrie la dl. Pelin Florin, administrator la Sala de sport a oraşului Deta, până cel târziu vineri 22.03.2019, orele 16. Înscrierile se fac pe două categorii, copii (până la 14 ani împliniţi) şi adulţi.

Organizatori:  PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DETA

Concurs pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Orasenesc Deta

Consiliul de administratie al Spitalului Orasenesc Deta organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Deta.

In conformitate cu Dispozitia Primarului orasului Deta nr.41/28.02.2019 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul public al orasului Deta si OMS nr.1520/2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurare al concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Deta, str.Mihai Viteazul, nr.10, loc.Deta, judetul Timis in perioada 07.03.2019-23.04.2019.

Descarcă anunțul integral aici.

Vizualizează sau descarcă Dispoziția privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare al concursului aici.

Vizualizează sau descarcă Bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de Manager al Spitalului Orasenesc Deta aici.

Concursul se va desfasura in doua etape, astfel:

1.Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie,  in data 10 .04. 2019 ora 14.00;

2.Etapa constand in sustinerea publica si evaluarea proiectului de management in data de

 1. 04.2019, ora 10.00.

Dosarele de concurs se depun  pana in 08.04.2019 , de luni pana vineri, in intervalul orar 9.00- 14.00, la secretariatul unitatii.

Persoanele fizice care se inscriu la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Orasenesc Deta, trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 1. cunosc limba romana, scris si vorbit;
 2. sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic;
 3. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitary, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrative organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 4. au cel putin 2 ani vechime in posture prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru savîrsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de veder medical( fizic si neuropsihic);
 7. nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

 1. cererea de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;
 2. copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 3. copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 4. copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de munca;
 7. cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 9. declaratia pe proprie raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 10. copie ceertificata pentru conformitate a actelor(certificate de casatorie etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declaratia pe proprie raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 13. declaratie pe proprie raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competent existent conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaratie pe proprie raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.

o)Se va percepe o taxa de concurs in valoare de 200 lei, care se va achita la casieria spitalului.

In data de 17 03.2019, in intervalul orar 9.00-13.00, candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul spitalului, sub indrumarea directorului medical .

Persoanele care isi manifesta intentia de a participa la sustinerea publica a proiectului de management va transmite solicitarea de participare si eventuale intrebari pe adresa de e-mail conta@spitaldeta.ro. pana la data de 16.04.2019, ora 10.00.

 

Pe site-ul Spitalului Orasenesc Deta www.spitaldeta.ro, a Primariei orasului Deta www.detatm.ro, precum si la sediul unitatii se afla afisate:

-anuntul de concurs;

-bibliografia de concurs;

-temele- cadru pentru proiectul de management si structura proiectului de management;

-regulamentul de organizare si desfasurare a concursului.

 

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptata la problemele spitalului:

 1. planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
 2. siguranta si satisfactia pacientului;
 3. managementul calitatii serviciilor medicale;
 4. managementul resurselor umane,
 5. performanta clinica si financiara a activitatilor spitalului.

 

Structura proiectului de management

1.Descrierea situatiei actuale a spitalului

2.Analiza SWOT a spitalului( puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari)

3.Identificarea problemelor critice

4.Selectionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii facute

5.Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritara identificata/problemele prioritare identificate

 1. a) Scop
 2. b) Obiective
 3. c) Activitati

-definire

-incadrare in timp-grafic Gantt

-resurse necesare: umane, materiale, financiare

-responsabilitati

 1. d) Rezultate asteptate
 2. e) Indicatori-evaluare, monitorizare
 3. f) Cunoasterea legislatiei relevante.

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE

VERTOPAN MARIANA

 

Calendar de concurs:

-vizitarea spitalului de catre candidatii interesati: 17.03.2019, in intervalul orar 9.00-13.00 sub indrumarea directorului medical;

-termen depunere dosare: pana in data de 08.04.2019 de luni pana vineri 9.00-14.00;

-rezultatul selectiei dosarelor 10.04.2019, ora 14.00;

-depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 11.04.2019, ora 14.00;

-rezultatul solutionarii contestatiilor: 12.04.2019, ora 14.00;

-afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management: 12.04.2019, ora 15.00;

-sustinerea proiectului de management: 17.04.2019, ora 10.00;

-afisarea rezultatelor sustinerii proiectului de management: 18.04.2019. ora 15.00;

-depunerea contestatiilor la rezultatele sustinerii proiectului de management: 19.04.2019, ora 15.00;

-rezultatul solutionarii contestatiilor: 22.04.2019, ora 15.00;

-afisarea rezultatelor finale: 23.04.2019, ora 12.00.

Anunț concurs – funcționar  public

Primăria orașului Deta cu sediul în Deta, str. Victoriei nr.32, județul Timiș,în baza Legii nr.188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată, pentru funcțiile publice  astfel:

În cadrul Compartimentului Control Comercial și autorizare transport local:

– inspector  clasa I, grad profesional superior, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în domeniul ingineria produselor alimentare, administrație publică;

–  vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

În cadrul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor și administrarea patrimoniului:

-referent de specialitate  II, gradul profesional superior, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul construcții civile, industriale, urbanism;

-vechime în specialitatea studiilor  – 7 ani;

-inspector clasa  I, grad profesional  principal, studii superioare  de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, studii inginerești în domeniul urbanism, arhitectură, construcții civile și industriale ;

-vechime în specialitatea studiilor – 5 ani;

Data, ora  și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă  în  data de 03.04.2019, ora 10, la sediul instituției.

Proba de interviu în data de   05.04.2019,ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în perioada 04.03.2019-22.03.2019 .

Relații suplimentare  la telefon nr.0256/360466, e-mail: primaria_deta@net69.ro, persoana de contact Stanciu Clara,consilier superior- compartiment Resurse umane.

Pentru a descărca anunțul, click aici.

Anunț pentru recrutarea consilier juridic gradul II

PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul în localitatea Deta, strada Victoriei, numărul 32, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant în cadrul Aparatului permanent al Consiliului local de:

Consilier juridic gradul II-1 post .

Concursul se va desfășura astfel:

 • Proba scrisă în data de 13.03.2019, ora 10:00;
 • Proba interviu în data de 15.03.2019, ora 10:00.

Pentru participare la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept/științe juridice;
 • vechime minim 3 ani;

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 27.02.2019 – 05.03.2019 la sediul Primăriei orașului Deta. Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul Primăriei orașului Deta, compartimentul Resurse umane, persoana de contact Clara Stanciu, telefon: 0256/390466, fax: 0256/ /390511.

Documentul oficial scanat poate fi vizualizat sau descărcat aici.

Licitație pentru stabilirea constructorului blocului ANL

Agenția Națională pentru Locuințe București a organizat licitația pentru desemnarea firmei care va construi blocul ANL destinat tinerilor din orașul nostru. Imobilul va avea 32 de apartamente de 2 camere și va fi ridicat în zona Termal. Licitația s-a desfășurat în baza cererii de finanțare și a documentației depusă de Primăria Deta.

Simulare de intervenție în caz de seism

În data de 8 noiembrie 2018 a avut loc în orașul nostru o amplă simulare de intervenție în cazul unui seism major, acțiune coordonată de domnul maior Catalin Pacala, șeful Centrului Operațional din cadrul ISU Timiș. Au fost făcute mai multe testări și puse în practică mai multe scenarii precum cel pentru verificarea sistemului de comunicații sau cel de activare al mecanismului de protecție civilă. Acțiunea, o investiție pentru protejarea bunurilor materiale și în special a vieților omenești, a fost un succes deoarece au fost identificate lucruri care trebuie îmbunătățite astfel încât partea de proceduri birocratice sa fie cât mai simplă, organizarea la punctul de comandă fiind vitală. (Adina Mateescu)