În anul 2009, în bugetul local al oraşului Deta, au fost prevăzute sume considerabile pentru investiţii locale. Astfel, în prezent, sunt în derulare următoarele lucrări:

□ amenajarea străzii Victor Babeş cu îmbrăcăminte de beton pe o lungime de 580 m în valoare de 376.811 lei;

□ modernizarea străzii în localitatea Opatiţa cu îmbrăcăminte de asfalt pe o lungime de 2,4 km în valoare de 773.778 lei;

□ reactualizarea Plan Urbanistic General al oraşului Deta în valoare de 108.250 lei;
contractarea şi amenajarea străzii Mihai Kogălniceanu pe o lungime de 580 m în valoare de 360.752,05 lei;

□ amenjarea spaţiilor pentru creşa din strada Ştefan cel Mare în valoare de 42.492,96 lei;
închiderea gropii de gunoi în valoare de 74.920 lei

Valoarea totală a investiţiilor în derulare este de 1.662.684 lei.

În conformitate cu art. 12 din H.G. nr. 1.735/2006 privind modificarea anexei la H.G. nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, prin Hotărârea nr. 18 din 24 februarie 2009 a Consiliului local al oraşului Deta au fost aprobate criteriile de selecţie pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele anuale de reabilitare termică.
Criteriile de selecţie a clădirilor sunt :
a) vechimea clădirii, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare;
b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate de beton armat;
c) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente;
d) existenţa la nivelul asociaţiilor de proprietari a resurselor financiare, prioritate având asociaţiile care fac dovada constituirii fondului de reparaţii în cuantum de minim 350 lei/apartament;
e) apartenenţa blocurilor de locuinţe-condominii la sistemul centralizat de încălzire, prioritate având clădirile fără apartamente deconectate;
f) vechimea cererii asociaţiei de proprietari de includere în programul anual de reabilitare termică, prioritate având asociaţiile cu o vechime a cererii mai mare;
g) existenţa factorilor cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăţii locatarilor ( igrasie). Clădirile care prezintă existenţa majoră a factorilor cu efecte agravante ( igrasie) vor putea fi incluse în programele anuale după asanarea lor prin grija asociaţiilor de proprietari;
h) starea tehnică a clădirilor din punctul de vedere al cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, prioritate având cele care nu necesită lucrări de consolidare.
Ponderea criteriilor de selecţii :
a) vechimea clădirii – punctajul maxim stabilit la 40 de puncte se va aloca clădirilor construite înainte de anul 1950. Pentru clădirile construite în perioada 1950-1996 punctajul se va diminua cu câte un punct/an;
b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii:
10 puncte pentru clădirile construite din cărămidă;
50 puncte pentru blocurile construite din prefabricate de beton armat;
25 puncte pentru clădirile mixte ( beton şi cărămidă);
c) numărul de apartamente – punctajul acordat pentru acest criteriu va fi identic cu numărul de apartamente ale clădirii ( 1 punct/apartament);
d) existenţa resurselor financiare – punctajul va fi determinat de cuantumul fondului de reparaţii disponibil, conform relaţiei:
Nr. puncte=[( F.R.D.- F.R.M.) / F.R.M.] x 10
unde F.R.D.- fondul de reparaţii disponibil ;
F.R.M. – fondul de reparaţii minim (350lei/apartament);
e) apartenenţa la sistemul centralizat de încălzire- punctajul maxim (10 puncte) se acordă blocurilor de locuinţe fără apartamente deconectate de la sistemul centralizat, urmând ca el să poată fi diminuat conform relaţiei:
Nr. puncte=10-( nr. ap. deconectate/ nr. total ap.)x 10
f) vechimea cererii – acest criteriu va departaja imobilele care cumulează acelaşi număr de puncte.
Aurel Lungu

Dezvoltarea oraşului Deta se bazează pe proiecte, acestea fiind scrise şi implementate de către personalul Serviciului Dezvoltare economică.

Pe lângă proiectele amintite în numerele anterioare dorim să vă facem cunoscute alte proiecte la care lucram şi care sunt în diferite faze de maturitate. In cadrul Programului de Cooperare transfrontalier HU-RO am depus un proiect de cooperare în domeniul cultural-educativ, proiect aflat în faza de evaluare, iar în pregătire pentru accesarea de fonduri nerambursabile avem două proiecte:
– cel prin care se va demara amenajarea parcului din oraşul nostru. La aceasta dată s-a lansat în SEAP licitaţia pentru achiziţionarea de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Termenul de execuţie al contractului de servicii este de două luni de la semnarea contractului.
– cel de al doilea vizează obţinerea de fonduri nerambursabile pentru renovarea clădirilor care aparţin Grupului Şcolar “Sfantu` Nicolae”. Proiectul se află în faza de întocmire a documentaţiilor pentru achiziţionarea de servicii în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate.

Ioan Iovan

Două proiecte implementate prin Programul PHARE 2006 au primit ordinul de începere din 15, respectiv 16 ianuarie 2009.

Primul proiect proiectul se numeste “Sănătatea e bunul cel mai de preţ”, prin intermediul caruia se va moderniza dispensarul medical din localitatea Opatiţa. În urma organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor, a fost declarată câştigătoare firma S.C.“MONTADOR IMPORT EXPORT” SRL, firma cu care se va semna contractul de execuţie, urmând ca în funcţie de evoluţia vremii să se înceapă lucrările. Cel de al doilea proiect vizeaza modernizarea străzilor din localitatea Opatiţa şi pentru care a fost organizată licitaţia pentru achiziţii de servicii de proiectare. În urma evaluării ofertelor a fost declarată câştigătoare firma S.C. “TRISKELE” SRL Timişoara, firma cu care se va semna contractul de servicii, urmând ca în etapa următoare, după terminarea proiectului tehnic, să se organizeze licitaţia pentru execuţia lucrării. De asemenea s-au avizat favorabil de către Consiliul local Deta solicitările de demarare a întocmirii studiilor de fezabilitate pentru două proiecte: reabilitarea parcului orasului Deta si reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grupului Şcolar “Sfântu` Nicolae” Deta.

Documentaţiile pentru cele două proiecte urmează să constituie suportul pentru elaborarea cererilor de finanţare pentru atragerea de fonduri nerambursabile.

Ioan Iovan


Finanţarea europeană prin Programul Phare 2006 – Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local III-IV, a contribuit la eficientizarea Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Deta. Parteneri in cadrul proiectului au fost Instituţia Prefectului Judeţului Timiş şi Asociaţia Timiş Torontal.
Proiectul în valoare de 100.000 de euro din care 10% cofinanţare de la bugetul local a avut în vedere:
– Achiziţionarea şi dotarea cu echipament specific activităţilor pe care le desfaşoară la calamităţi
– Amenajarea, dotarea şi utilarea unui birou destinat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operaţional Local pentru Situaţii de Urgenţă/Centrul de Coordonare şi Conducere a Evacuării
– Organizarea unei instruiri specifice de formare de specialitate pentru pregătirea membrilor Serviciului de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă
-Organizarea a două sesiuni de pregătire şi instruire specifice de scurtă durată a membrilor administraţei publice locale, a organismelor înfiinţate să funcţioneze şi să gestioneze Situaţiile de Urgenţă.
– Organizarea a două campanii de informare şi diseminare (una locală şi una microregională) destinate sensibilizării şi prevenirii locuitorilor oraşului Deta şi a celor din zona limitrofă cu privire la măsurile care se pot lua în cazul catastrofelor, accidentelor, evenimentelor cu potenţial risc de pericol dar şi cu scopul de a creşte numărul potenţialilor voluntari din Serviciul de Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă.
-Organizarea a două sesiuni de promovare a proiectului în cadrul comunităţii locale.

“Prin finalizarea acestui proiect sperăm să fim un model şi pentru alte comunităţi, dar şi să atragem persoane care să înţeleagă semnificaţia noţiunii de voluntariat” declară primarul Petru Roman.
Duţă Gheorghe

A fost finalizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ)– Ansamblu de locuinţe noi în oraşul Deta-Zona Termal Deta. Acesta raspunde solicitărilor de atribuire de terenuri pentru noi investiţii cu capital de stat sau privat, precum şi cerinţelor de teren în vederea construirii de locuinţe.
Numărul de locuinţe ce urmează a se realiza în această zonă este următorul:
• 33 apartamente în locuinţe P+M
• 68 apartamente în locuinţe P+1E
• 8 apartamente în locuinţe P+1+M
• 136 apartamente în blocuri de locuinţe în regim de înălţime P+3 etaje locuinţe sociale şi pentru tineri
Până la această dată din totalul de parcele existente pentru construirea de locuinţe au fost concesionate 102 parcele, pentru care au fost eliberate certificate de urbanism în vederea întocmirii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire. De asemenea au fost eliberate un nr. de 20 autorizaţii de construire din care:
• 4 locuinţe au fost terminate;
• 7 locuinţe sunt în lucru;
• 9 locuinţe neîncepute.
Cele două blocuri locuinţe din strada Pădurii nr.13 A şi B cu 38 de apartamente (20 garsoniere cu o cameră şi 18 cu două camere) pentru tineri executate prin Agenţia Naţională de Locuinţe au fost recepţionate cu anexă urmând a fi repartizate. În toată zona de locuinţe a fost finalizată reţeaua electrică şi reţeaua de gaz iar reţeaua de apă şi canalizare menajeră s-a finalizat pe străzile principale respectiv strada Pădurii până la liziera de duzi şi str. Aurel Vlaicu până la Ştrandul Termal. Totodată s-a început şi lucrarea de amenajare a străzii Pădurii.
Dorina Beleţescu

Agenda culturală are la bază strategia culturală a oraşului Deta, strategia culturală a Consiliului Judeţean Timiş precum şi propunerile emise de consumatorul cultural, cetăţenii oraşului nostru.

Principalele obiective ale agendei culturale sunt:
• Aniversarea marilor evenimente istorice
• Valorificarea tradiţiilor şi a obiceiurilor din spaţiul bănăţean.
• Promovarea culturii bănăţene .
• Promovarea manifestărilor culturale şi sportive

Principalele evenimente culturale şi sportive, propuse pentru a fi realizate anul acesta: “Unirea Principatelor Române”
“Ziua Europei”
“Ziua eroilor-comemorare”
“Concurs de pescuit sportiv-juniori şi seniori”
“1 Iunie-Ziua internaţională a copilului”
“Maracana-campionat de fotbal-seniori şi juniori”
“Activităţi culturale şi sportive realizate în colaborare cu cele două localităţi din Serbia şi Ungaria, respectiv Cioka şi Bordany”
“Perfecţionarea continuă şi promovarea prin spectacole, concursuri, aparitii media, a formaţiei de dansuri populare”
“Ziua Natională a României”
“Sărbătoarea Pomului de Crăciun”

Proiectele propuse se bucură de sprijinul declarat al Primăriei oraşului Deta şi de susţinerea domnului primar Petru Roman. Învăţământul din Deta prin Grupul Şcolar «Sfântul Nicolae» este prezent şi participant activ la fiecare dintre manifestări amintite mai sus. Directorul instituţiei, prof. Ion Jinaru, a sprijinit necontenit actul cultural fiind un mare iubitor al folclorului şi a tot ceea ce înseamnă cultură.

Multumesc pe această cale, tuturor celor care au sprijinit şi şi-au adus contribuţia la organizarea şi buna desfăşurare a activităţilor cultural-sportive, din anul precedent. În încheiere doresc să urez tuturor ca 2009 să fie un an mai bun, multă sănătate şi prosperitate în toate.
OVIDIU IVANCEA

V-am informat în numărul anterior despre înfiinţarea, în cadrul Primăriei Deta, a Serviciului dezvoltare economică şi pentru proiecte cu finanţare internaţională şi despre rezultatele obţinute. În momentul de faţă Primăria Deta a primit răspuns afirmativ la patru din cererile de finanţare depuse, confirmandu-se obţinerea finanţării.
În cadrul Programului PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 3 Sănătate, Primăria Deta a primit aprobare pentru finanţarea proiectului “Sanatatea e bunul cel mai de pret”, proiect cu o valoare de 55.215,00 de euro, în cadrul căruia se va reabilita şi dispensarul medical din localitatea Opatita. În cadrul aceluiaşi Program PHARE 2006/018-147.01.01, Componenta 1 Infrastructura şi Mică locuire, Primăria Deta a primit aprobare pentru proiectul “€œInitiativa Romilor”, proiect cu o valoare de 237.015,00 euro, în cadrul căruia se va realiza modernizarea străzilor în localitatea Opatita.
În cadrul Programului Prioritar Naţional pentru construirea de aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban Primăria Deta a depus două cereri de finanţare, ambele selectate spre a primi finanţare. O cerere a fost depusă pentru “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din localitatea Opatita”, proiect a cărei valoare poate ajunge până la suma de 3.000.000, 00 lei. A doua cerere în cadrul acestui program a fost depusă pentru proiectul “Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta”. Proiectul a obţinut 100 de puncte din 100 posibile la evaluare şi stă alături de alte 5 cereri de finanţare care au obţinut punctajul maxim, dintr-un total de 474 de cereri depuse. Valoarea proiectului este de peste 1,5 milioane de euro, la care se vor adăuga dotările.
“Selectarea proiectului ‹‹Casa de cultură multifuncţionala în oraşul Deta›› spre a fi finanţat reprezintă primul pas în realizarea unui vis frumos. Sperăm că în cel mult doi ani să putem realiza inaugurarea noului aşezământ cultural. Este ceea ce cred că îşi doresc toţi locuitorii acestui oraş. Îmi amintesc ce au spus doi vârstnici care erau în parc în momentul când se făcea studiul geotehnic pentru amplasament. Curioşi, au întrebat ce se va construi pe amplasamentul grădinii de vară, iar la răspunsul că se va clădi o casă de cultură au spus ‹‹bine că se mai face şi altceva în oraşul nostru, nu doar birturi››”, afirmă primarul Petru Roman.
IOAN IOVAN

Datorită obţinerii cu succes a mai multor finanţări nerambursabile, în cadrul Primăriei Deta a fost creat un serviciu destinat scrierii de cereri de finanţări şi implementare proiecte internaţionale.

Rezultatele acestui serviciu, compus din trei persoane, se concretizează în mod vizibil, în acest moment fiind implementate sau aproape de finalizare patru proiecte cu finanţare PHARE, în valoare de peste 290.000 euro. Prin aceste proiecte s-au întărit relaţiile de prietenie cu comuna Coka din Serbia şi comuna Bordany din Ungaria. Cu acelaşi tip de finanţare s-a realizat proiectul tehnic al staţiei de epurare a oraşului Deta şi s-a reuşit dotarea serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă cu o autospecială şi echipamentul necesar.

Una dintre principalele activităţi ale angajaţilor serviciului constă în scrierea şi depunerea cererilor de finanţare pentru obţinerea de bani europeni. Un proiect de suflet al oraşul nostru, construirea unei case de cultură, a fost depus spre finanţare şi se află în faza de evaluare finală. Obţinerea finanţării înseamnă aducerea în oraşul Deta a 1,5 milioane euro. Primăria Deta şi angajaţii serviciului au avut de asemenea în vedere familiile nevoiaşe, pentru care s-a solicitat suma necesară construirii de locuinţe sociale. Serviciul din primărie a valorificat şi oporunitatile de finanţare din bani de la Guvern prin depunerea unei cereri de finanţare pentru realizarea unei baze sportive moderne şi reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural, ambele iniţiative destinate zonei Opatita .
Ioan Iovan

Sfârşitul lunii noiembrie 2008 reprezintă un motiv de reală satisfacţie şi mândrie pentru Primăria Deta datorită finalizării unui proiect deosebit de important “Elaborarea Proiectului Tehnic Pentru Investiţia Repunere În Funcţiune Şi Modernizarea Staţiei De Epurare A Apelor Uzate Din Oraşul Deta”.

Proiectul în valoare de totală 125.800 euro este esenţial pe de o parte datorită faptului că autorităţile din România şi-au asumat rezolvarea problemelor de mediu, pe de altă parte, Primăria Deta având obligaţia de a finaliza Staţia de Epurarea a Apelor Reziduale până în anul 2010. Contribuţia Primăriei Deta la acest proiect a fost în valoare de 13.800 euro.
Gheorghe Duta

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support