Cum solicitați online documente eliberate de Primărie

Parte a efortulului colectiv de reducere a răspândirii Coronavirus COVID-19, Primăria orașului Deta recomandă ca persoanele fizice și juridice să evite contactul direct și să utilizeze mijloace electronice de comunicare care nu necesită prezentarea personal la sediul instituției. Primăria orașului Deta pune la dispoziție e-mailul primaria_deta@net69.ro, secțiunea Trimite o solicitare și secțiunile Formulare și acte necesare Urbanism, Taxe și impozite, Asistență Socială și Agricol. Documentul solicitat instituției se va trimite solicitantului în format electronic și doar în cazul în care este necesar documentul original, acesta se poate ridica de la sediul Primăriei.

În urma unei hotărâri iniţiate de primarul oraşului Deta, Consiliul Local a decis tipurile de activităţi care urmează a fi prestate de persoanele majore care beneficiază de ajutor social de la Primărie. Hotărârea vizează persoanele apte de muncă, care conform legii sunt obligate să presteze ore de muncă în folosul comunităţii. Astfel, cei care primesc bani sub formă de ajutor social vor trebui să muncească după un program stabilit de Primărie, la lucrările de întreţinere din centrul civic şi din Opatiţa, la lucrările de la căminul cultural şi dispensarul din Opatiţa, la întreţinerea parcului Anton Kratzer şi la curăţenia din jurul şcolilor. De asemenea, cei vizaţi de hotărâre vor participa la întreţinerea locurilor de joacă, a pieţelor, a trotuarelor, a canalelor pluviale şi a zonei adiacente dintre Deta şi Opatiţa. Beneficiarii ajutorului social vor sprijini lucrările de salubritate şi la alte activităţi de interes şi utilitate publică. Activităţile vor fi organizate după un program stabilit de responsabilii din Primărie, iar cei care nu se vor conforma acestui program, riscă să piardă ajutorul social.

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului. Ne-am propus ca în paginile Monitorului, să vă prezentăm câte un compartiment al primăriei, alături de principalele sale atribuţii. Credem în transparenţă şi în interesul dumneavoastră pentru activitatea primăriei.

Biroul Urbanism, autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului.
Acest birou din cadrul primăriei aplică măsurile prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor, şi are următoarele sarcini:
* asigură respectarea legislaţiei în vigoare şi a P.U.G.-ului prin eliberarea autorizaţiei de construire
* controlează, constată şi sancţionează încălcarea autorizaţiei de construire sau construirea fără autorizatie
* asigură evidenţa tuturor bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al oraşului
răspunde de intabularea în cartea funciară a tuturor bunurilor aparţinând oraşului
* pregăteşte documentaţiile de închiriere, concesionare sau vânzare a imobilelor din patrimoniul public sau privat al oraşului
* urmăreşte păstrarea specificului oraşului în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

În fiecare an, speranţele noastre cu privire la investiţiile şi serviciile oferite de primărie, se trezesc în perioada în care se stabileşte bugetul pentru anul respectiv. De multe ori, fără să ne dăm seama, avem aşteptări prea mari de la administraţia locală, mai ales în condiţiile în care o parte dintre cetăţenii uită să îşi plătească contribuţiile locale. Vrem drumuri sau trotuare mai bune, şcoli mai moderne, servicii sociale la standarde europene, însă puţini dintre noi înţeleg că posibilităţile primăriei se întind atât cât permite suma colectată. Dacă cetăţenii contribuie, avem un buget mai mare, dacă nu, primarul în calitate de administrator al comunităţii, este nevoit să se descurce cu ce are la dispoziţie.

Pentru a înţelege mai bine felul în care sunt gestionaţi banii publici la nivel local, dorim să vă prezentăm câteva date importante despre ce înseamnă un buget al unei primării şi cum se constituie acesta. În primul rând, să clarificăm termenul de buget. Buget este documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile unei instituţii publice. Baza legală ce reglementează întocmirea şi execuţia bugetară este dată de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. Mulţi dintre dumneavoastră s-au întrebat probabil, din ce este format bugetul, de unde provin banii care sunt cheltuiţi pentru comunitate. Astfel, veniturile bugetare se constituie din:
• venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;
• sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
• donaţii şi sponsorizări;
• subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte administraţii;
• operaţiuni financiare.
Fundamentarea acestora la întocmirea bugetului se bazează pe constatarea şi evaluarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare, în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Ar fi multe de scris despre bugetul unei primării, însă în acest număr vom încerca să expunem doar informaţiile elementare, pentru a vă putea face o idee. Important de reţinut este faptul că fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Asta înseamnă că dincolo de dorinţa şi intenţia primăriei de a executa diverse lucrări sau servicii, trebuie să se limiteze la banii existenţi in buget. Deseori cetăţenii cred că primăria nu este interesată de problemele lor imediate, însă adevarul este că un buget impune o listă de priorităţi. Astfel, primăria va reuşi sa rezolve toate problemele, însă treptat, în funcţie de prioritaţi şi veniturile încasate la buget. Mihaela Vulpe.

În conformitate cu legislaţia actuală, o dată la trei ani se modifică valoarea impozitelor şi taxelor locale. Aceasta se face în baza unei hotărâri de guvern care stabileşte valoarea minimă a acestora. Cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor pe 2010, Consiliul Local al oraşului Deta s-a conformat Hotărârii de Guvern nr.956/19/08/2009 şi a dispus modificarea taxelor şi impozitelor astfel încât să respecte sumele minime de plată impuse de Guvernul României. Ajustarea taxelor în sensul prevăzut de Hotărârea de Guvern a presupus creşterea sumelor datorate de cetăţeni cu un procent de 10% în cazul persoanelor fizice şi 20% în cazul persoanelor juridice, raportat la anul 2009. Astfel dacă în 2009, pentru un apartament cu 2 camere situat în zona B, str. Elena Ghenescu, proprietarul a plătit 86 de lei, anul acesta, după majorarea impozitului, va plăti 95 lei. Pentru o casă situată în zona C cu o suprafaţă de 101,2 mp, fără instalaţii, construită din cărămidă nearsa, pentru care în 2009 s-a plătit 32 de lei, în 2010, suma încasată va fi de 35 lei. Impozitul pe clădiri nu a mai fost reactualizat în ultimii trei ani, România fiind una dintre ţările europene cu cele mai mici taxe în acest domeniu.
Reducere de 10% a impozitului
Pentru plata cu anticipaţie, până la 31 martie 2010 a impozitului pe clădiri, terenuri şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pe întregul an 2010, de către contribuabili persoane fizice şi juridice, se acordă o bonificaţie (reducere) de 10%. Impozitele şi taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, în caz contrar se percep majorări de 0,1%/zi. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Kristina Vastag.
*****
În anul 2009 s-au colectat impozite şi taxe în proporţie de 76% de la persoane fizice şi 79% de la persoane juridice. Pe această cale rugăm toţi cetăţenii care nu şi-au achitat impozitele şi taxele pe anul 2009 să se prezinte la casieria Compartimentului Impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraş Deta, în vederea achitării acestora, în caz contrar se va proceda la executare silită. *****
Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaţia de a depune declaraţia anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 31 ianuarie 2010.

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului.

Compartimentul Fond locativ
Gestionează şi răspunde de fondul locativ al oraşului. Pentru aceasta are următoarele obiective:
* întocmeşte contractele de închiriere pentru spaţiul locativ cu destinaţie de locuinţă sau cu altă destinaţie al oraşului;
* emite facturile pentru încasarea chiriei;
* ţine evidenţa contabilă a spaţiului locativ al oraşului;
* urmăreşte încasarea regulată a chiriei;
* asigură gospodărirea, repararea şi întreţinerea fondului locativ al oraşului prin întocmirea unui plan anual de reparaţii în funcţie de urgenţa acestora;
Compartimentul Control comercial şi transport local
Reprezintă organul de lucru al primarului pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul comerţului, având următoarele sarcini:
* asigură libertatea comerţului şi a concurenţei loiale şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;
* controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul organelor de specialitate;
* constată contravenţiile din activitatea comercială şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;
* asigură respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor;
* eliberează, conform legislaţiei, autorizaţii comerciale, de transport.

Activitatea serviciului care scrie proiectele europene este neîntreruptă, finanţarea unui singur proiect necesitând luni sau chiar ani de muncă

Câştigarea unui proiect european poate părea un lucru normal sau chiar simplu, însă în realitate, în spatele unui proiect pe fonduri europene, se ascunde munca unei întregi echipe. Cererea de finanţare, adică documentul prin care se solicită acordarea de fonduri, trebuie întocmită cu atenţie şi documentată temeinic. Culegerea datelor, justificarea proiectului şi întocmirea unui calendar de desfăşurare a activităţilor durează uneori luni de zile. Însă efortul merită deoarece un proiect european poate aduce în oraş chiar milioane de euro. Serviciului de Dezvoltare Economică pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei Deta se mândreşte nu cu unul ci cu două proiecte care au primit finanţare şi a căror implementare începe din această lună. Proiectul transfrontalier “Sezatori cu tradiţii şi noutăţi la Deta şi Bordany” depus de oraşul Deta în colaborare cu comuna Bordany în cadrul Programului de Vecinantate, îşi propune ca pe o perioadă de 12 luni să întărească relaţiile dintre locuitorii şi instituţiile din Deta şi Bordany. Proiectul în valoare de 108.500 euro este finanţat în proporţie de 98% din fonduri europene nerambursabile. Cel de al doilea proiect la care a început implementarea este “Casa de cultură a Oraşului Deta”, unul dintre proiectele cele mai aşteptate de primărie, dar şi de către locuitorii oraşului. După doi ani de la depunerea cererii de finanţare, proiectul începe să prindă contur. La acesta dată este în lucru proiectul tehnic, urmând ca până la finele anului să se realizeze şi licitarea lucrărilor de execuţie, iar în termen de doi ani să se inaugureze proiectul. Valoarea estimată a proiectului este de 2.550.000.00 euro cu TVA şi finisajele incluse. Contribuţia oraşului Deta la realizarea acestui proiect va fi prin asigurarea utilităţilor, cu o valoare estimată de 25.000 euro.

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului. Ne-am propus ca în fiecare număr al Monitorului să vă prezentăm câte un compartiment al primăriei, alături de principalele sale atribuţii. Credem în transparenţă şi în interesul dumneavoastră pentru activitatea primăriei.

Compartimentul Impozite şi taxe
Se ocupă în principal de stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale. Atribuţiile ce-i revin sunt următoarele:
* pregăteşte la sfârşitul fiecărui an documentaţia pentru stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul următor;
* face propuneri de stabilire a taxelor speciale atunci cand este cazul;
* întocmeşte declaraţiile de impunere în baza documentelor legale, răspunde şi urmăreşte încasarea sumelor, precum şi majorările de întârziere;
* întocmeste procese verbale de impunere provizorii şi definitive;
* constată pe teren prin agentul fiscal, evaziunile fiscale şi aplică sechestre pentru răi platnici la persoanele fizice din oraşul Deta şi satul Opatiţa.

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului. Ne-am propus ca în fiecare număr al Monitorului să vă prezentăm câte un compartiment al primăriei, alături de principalele sale atribuţii. Credem în transparenţă şi în interesul dumneavoastră pentru activitatea primăriei.

Serviciul Buget – contabilitate, finante
Contabilitatea este instrumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor financiare obţinute şi trebuie să asigure:

□ controlul preventiv;

□ întocmirea proiectului bugetului local şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

□ asigură încasarea regulată a veniturilor la bugetul local, pregătind dosarele de executare silită pentru contribuabilii rău platnici;

□ constată aşezarea şi urmărirea încasării veniturilor bugetare;

□ verifică modul de cheltuire a sumelor din bugetul local;

□ răspunde de întocmirea trimestrială a bilanţului contabil şi de depunerea acestuia în termenul prevăzut de lege la Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi a Controlului de Stat Timiş;

□ asigură evidenţa, inventarierea şi administrarea bunurilor aflate în proprietatea oraşului;

Activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual la Primăria oraşului Deta se desfăşoară în cadrul serviciilor, birourilor şi a compartimentelor. Toate aceste structuri sunt menite să funcţioneze în slujba dumnevoastră şi pentru o administrare eficientă a resurselor oraşului. Ne-am propus ca în fiecare număr al Monitorului să vă prezentăm compartimentele primăriei, alături de principalele sale atribuţii. Credem în transparenţă şi în interesul dumneavoastră pentru activitatea primăriei.
Biroul Relaţii cu publicul şi protecţie socială
Asigură primirea petiţiilor sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor din oraş şi rezolvarea acestora, având următoarele atribuţii:
– întocmeşte dosarele de ajutor social şi asigură plata acestuia;
– întocmeşte dosarele cu ajutorul de urgenţă şi face plata acestuia;
– întocmeşte şi face plata indemnizaţiilor de naştere;
– întocmeşte dosare de alocaţii de stat şi alocaţii suplimentare pentru copii şi le înaintează la Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale;
– întocmeşte dosarele pentru obţinerea subvenţiilor la energia termică;
– asigură relaţia aparatului propriu cu comisiile de specialitate ale consiliului local;
Compartimentul Resurse umane, programe şi analize
Asigură atribuţiile primarului privind angajarea şi instruirea personalului având urmatoarele sarcini:
– răspunde de asigurarea necesarului de personal pentru aparatul propriu;
– efectuează lucrările legate de încadrare, retribuire, transferare, detaşare, pensionare sau încetarea contractului de muncă atât pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului cât şi pentru cel auxiliar;
– răspunde de verificarea cunoştintelor personalului din aparatul propriu şi face propuneri pentru cursul de perfecţionare;
– organizează examenele şi concursurile pentru încadrarea în muncă, verificând îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege;
– gestionează cărţile de muncă ale salariaţilor de a căror completare şi păstrare răspunde, în condiţiile legii;
– întocmeşte statul de funcţii, organigrama, numarul de personal şi salarizarea acestuia;
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support